Lausunnot ja kannanotot 2021

Hengitysliitto antoi lausuntonsa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta 11.6.2021. Hengitysliitto kannattaa toimenpidesuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, ja pitää hyvänä sitä, että suunnitelmissa huomioidaan lasten ja perheiden tukeminen koronakriisin jälkitoimissa. Tärkeitä ovat myös toimenpiteet, joilla edistetään lasten osallisuutta, lapsibudjetointia ja lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa.

Kaikilla lapsilla on oltava oikeus terveelliseen oppimisympäristöön

Sisäilmasta oireilevan tai sitä epäilevän lapsen on saatava apua ja tukea kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta. Toimeenpanosuunnitelman tulee vahvemmin edistää sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä palvelujen kehittämistä esimerkiksi toimenpiteillä, joissa tuetaan kuntia, kouluterveydenhoitoa ja oppilashuoltoa toimimaan sisäilmatilanteissa lasten oikeudet turvaavalla tavalla. Tämä turvaa kaikkien lasten yhdenvertaista oikeutta saada opetusta, heidän oikeuttaan parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ja oikeutta vertaissuhteisiin ja harrastuksiin. Hengitysliitto pitää tärkeänä, että koulut ja opettajat saavat edelleen tukea yhtäaikaisen lähi- ja etäyhteydellä tapahtuvan opetustilanteiden järjestämiseen, jotta eri syistä kotona opiskelevien oppilaiden ja luokan yhteys voidaan säilyttää. 

Lasten oikeus terveelliseen elinympäristöön varmistettava

Toimeenpanosuunnitelmassa on kannatettavia toimenpiteitä haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien vahvistamiseksi ja päihteillä oireilevien lasten tukemiseksi. Osana päihteillä oireilevien lasten ja nuorten tuen toimintamallia tulee mahdollistaa matalalla kynnyksellä tupakoinnin lopettamisen tuki. Myös alaikäisten suojaamista passiiviselta tupakoinnilta ja tupakoinnin mallioppimiselta pitää yhä vahvistaa. Hengitysliitto painottaa, että lapsilla on oikeus savuttomaan elinympäristöön.

Tiedon lisääminen lasten oikeuksista on lapsistrategian tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeä toimenpide. Sen lisäksi, että lasten tulee saada ajantasaista ja ikätasoista tietoa oikeuksistaan, on heidän saatava helposti tietoa myös terveyden edistämiseen, terveydenhoitoon ja palveluihin liittyvistä asioista. Hengitysliitto muistuttaa, että lasten oikeutta terveyteen ja terveelliseen elinympäristöön turvaavat oikea tieto terveellisistä elintavoista ja elinympäristöstä sekä toimenpiteet terveyden turvaamiseksi ja terveellisen elinympäristön ylläpitämiseksi. Toimenpiteille monimuotoisen lähiluonnon vaalimiseksi, hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi ja yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi on suuri tarve.

Lapsistrategian toimenpidesuunnitelman tulee lisätä lasten osallistumista myös lähiympäristönsä kehittämisessä. Tämä edistää lasten osallisuutta ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa lähiympäristöön ja sen terveellisyyteen. Lasten tulee saada tietoa elinympäristöönsä vaikuttavista asioista kuten ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttamisen ja sopeutumisen keinoista.

Ensitiedon antamiseen tarvitaan yhtenäinen malli

Lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi suunnitelmassa on toimenpide ensitiedon yhtenäisen mallin luomiseksi. Hengitysliitto pitää tärkeänä, että yhtenäinen malli ensitiedon antamiseen luodaan pikaisesti ja saadaan käyttöön koko maassa. Yhtenäiset käytännöt edistävät ensitiedon laatua. Hyvä ensitieto parantaa yhteistyötä hoitavan tahon kanssa ja tukee hoitoon sitoutumista. Lapsen sairauden tai vamman ilmetessä on tärkeää tukea koko perhettä. Hyvä vuorovaikutus edistää luottamusta terveydenhuollon ammattilaisiin ja hoidon onnistumiseen sekä vaikuttaa myös omahoidon toteutumiseen. Lapselle ja perheelle tulee nimetä yhteyshenkilö/vastuutyöntekijä, ja heidän on saatava tietoa sairaudesta, sen hoidosta, vertaistuesta ja mahdollisesti tarvitsemistaan palveluista koordinoidusti ja saavutettavasti. Perheen on saatava myös tukea palveluiden hakemiseen.

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.

Hengitysliitto antoi 7.6.2021 lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle tupakkalain muuttamisesta. Lakiesityksellä tuetaan tavoitetta tupakkatuotteiden ja muiden ei-lääkinnällisten nikotiinituotteiden käytön loppumisesta vuoteen 2030 mennessä. Hengitysliitto kannattaa tupakkatuotteiden houkuttelevuuden vähentämiseen tähtääviä esityksiä ja esittää Stumppi-neuvonnan puhelinnumeron lisäämistä vähittäismyyntipakkauksiin.

Tupakkapakkaukset yhdenmukaistettava

Hengitysliitto katsoo, että tupakkatuotteiden yhdenmukaisten pakkausten käyttöönotto edistää lain tavoitteita. Myyntipakkauksia ei enää voisi käyttää markkinoinnin välineenä. On myös tärkeää, ettei tupakkatuotteita voi makuaineiden avulla maustaa hyvänmakuiseksi. Hengitysliitto kannattaa sellaisten tuotteiden myyntikieltoa, joiden avulla pyritään saamaan aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen maku tai tuoksu.

Stumppi-neuvontapuhelin tupakkatuotteisiin

Tupakkalain tavoitteiden saavuttamista edistää se, että tupakkatuotteiden pakkauksissa kerrotaan tupakoinnin lopettamiseen saatavilla olevasta matalan kynnyksen tuesta. Hengitysliitto esittää, että lain 32 §:ssä mainittuihin vähittäismyyntipakkauksien merkintöihin sisällytetään Stumppi-neuvonnan puhelinnumero 0800 148 484 henkilökohtaisen tuen saamiseksi tupakoinnin lopettamiseen. Neuvonta on soittajalle maksutonta ja valtakunnallisesti saatavilla.

Useissa Euroopan maissa, joissa on otettu käyttöön EU:n tupakkatuotedirektiivin ja WHO:n tupakkapuitesopimuksen (FCTC) suosittelema pakkausten yhdenmukainen ulkoasu, on pakollisten varoitusten ja lopettamista koskevan verkko-osoitteen lisäksi esillä myös puhelinnumero, josta saa tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoinnin lopettamista aktiivisesti tukemalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Oikeus savuttomaan elinympäristöön turvattava

Hengitysliitto kannattaa tupakoinnin kieltämistä uimarannoilla ja leikkipuistoissa. Tupakointikieltojen ulottaminen uusille alueille vähentää tupakoinnista aiheutuvien terveyshaittojen lisäksi myös roskaantumista ja muita ympäristöhaittoja. Hengitysliitto katsoo, että tupakointi on kiellettävä myös julkisen liikenteen pysäkeillä, asemalaitureilla ja taksitolpilla. Lisäksi kieltoja tulee ulottaa terasseille ja torialueille. Tupakointikieltojen määrääminen uusille alueille vähentää merkittävästi altistumista tupakkatuotteiden aiheuttamille haitoille.

Voimassa olevat ja nyt esitetyt tupakointikiellot kattavat melko hyvin sellaiset tilat, joissa alaikäiset oleskelevat. Kuitenkin alaikäisten suojaamista passiiviselta tupakoinnilta ja tupakoinnin mallioppimiselta tulee yhä vahvistaa. Hengitysliitto muistuttaa lasten oikeudesta savuttomaan elinympäristöön ja vaatii perhepäivähoidossa käytettäviin sisätiloihin kokoaikaista tupakointikieltoa. Myös nykylaista poisjäänyt tupakointikielto alle 18-vuotiaille tarkoitettujen laitosten ulkoalueille tulee saada lakiin.  

Passiivinen tupakointi aiheuttaa terveyshaittoja, ja nykyinen sääntely ei riittävästi turvaa oikeutta raittiiseen hengitysilmaan asuntoyhteisöissä. Tupakkalaissa tulee helpottaa asukkaan hallinnassa olevassa asunnossa, parvekkeella tai esimerkiksi rivitalon pihalla tapahtuvan tupakoinnin kieltämistä.

Hengitysliitto antoi kommenttinsa 31.5.2021 ympäristöministeriölle kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian valmisteluun. Hengitysliitto korostaa kommentissaan, että jo kaavoitusvaiheessa tulee panostaa lähiluonnon virkistysmahdollisuuksiin.

Vastustuskykyä tuetaan vaalimalla lähiluontoa

Kuntalaisten toimivan luontoyhteyden mahdollistaminen on tärkeää, sillä allergiat ja tulehdusperäiset sairaudet ovat lisääntyneet teollisissa maissa luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten luontoyhteyden vähennyttyä. Kaikkien vastustuskykyä voidaan tukea vaalimalla lähiluontoa ja sen monimuotoisuutta. Asuinalueet tulee kaavoittaa niin, että asukkailla on välitön pääsy viher- ja virkistysalueille.

Virkistysalueiden hyvä saavutettavuus tukee toimintakykyä

Luonnon virkistysalueiden saavutettavuutta tulee parantaa. Hengitysliitto korostaa, että yhdenvertainen pääsy liikunnan ja virkistyksen pariin lisää osallisuutta ja tukee toimintakykyä. Pitkäaikaissairaitten, vanhusten ja erityisryhmien luontoon pääsyä on helpotettava. Kaikilla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saavuttaa luontoalueet ja käyttää luonnon virkistyskäyttöön liittyviä palveluita. Esteettömiä reittejä, ja tietoisuutta niistä tulee lisätä, samoin kuin luontokohteisiin ulottuvia joukkoliikenneyhteyksiä.

Virkistyskäyttöön tarkoitetuilla alueilla pitää olla tarpeeksi helposti saavutettavia taukopaikkoja ja ulkoliikuntatelineitä. Kuntien liikuntatoimien tulee hankkia ja matalalla kynnyksellä antaa käyttöön soveltavan liikunnan apuvälineitä niitä tarvitseville. Elektronisten laitteiden latauspisteiden lisääminen on myös tärkeää. Esimerkiksi puhelimen kautta käytettävien palvelujen keskeytyksettömän käytön mahdollistaminen lisää turvallisuutta.

Lähiluonnon hengitysterveys on taattava

Hengitysliitto painottaa, että virkistysalueet on suunniteltava niin, ettei kävijöille aiheuteta haittoja hengitysterveyteen (esim. katupölyn kantautuminen ja vieraslajit). Esimerkiksi verkkopalveluissa kuten Retkikartta.fi tai Lipas.fi voisi jatkossa välittää tietoa liikunta- ja virkistyspaikkojen siitepölytilanteesta, kasvillisuudesta ja esteettömyydestä.

Tuli- ja taukopaikoilla on kiinnitettävä huomiota polttopuun säilytykseen, sillä kuivaa puuta polttamalla minimoidaan pienhiukkasten aiheuttamia haittoja. Yöpymistilojen hyvä sisäilma on varmistettava rakennusten asianmukaisella suunnittelulla ja huollolla.

Luonnon virkistyskäytön vaikutuksista tarvitaan helposti saatavilla olevaa tietoa

Jotta luonnon virkistyskäyttöä voidaan edistää kestävällä tavalla, tarvitaan tietoa luonnon virkistyskäytön vaikutuksista, ja suositeltavista tavoista toimia luonnossa. Roskaamiseen ja muihin haittoihin tulee puuttua aktiivisesti, ja esimerkiksi virkistyskäyttöön tarkoitettujen kohteitten savuttomuutta on edistettävä ulottamalla tupakointi- ja nikotiinituotteiden käyttökieltoja kohteisiin.

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista tulee olla saatavilla helposti. Hengitysliitto katsoo, että tietoa pitää jakaa osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kasvatuksessa, terveydenhuollossa ja kuntien liikuntatoimissa. Järjestöyhteistyö sekä järjestöissä olevan asiantuntijuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen on myös tärkeää, jotta pitkäaikaissairaiden ja erityisryhmien huomiointi luonnon virkistyskäytön suunnittelussa toteutuu.

Hengitysliitto antoi uutta arkkitehtuuripoliittista ”Kohti kestävää arkkitehtuuria” ohjelmaa koskevan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ympäristöministeriölle 4.3.2021. Hengitysliitto puoltaa laajaa yhteistyötä koko suunnitteluprosessissa, yhteisten digitaalisten alustojen hyödyntämistä ja työmaakokouksia, joihin kaikki suunnittelija- ja rakentajatahot voivat osallistua.

Rakennusmateriaalit ja rakennusten käyttötavat

Hengitysliitto pitää tärkeänä, että jo suunnitteluvaiheessa selvitetään huolellisesti purku- ja kierrätysmateriaalien käytön toimivuus, turvallisuus ja niiden aiheuttamat päästöt ja mahdolliset terveysvaikutukset rakennuksen käyttäjille. Sisäilman laadun näkökulmasta kierrätettävien materiaalien tulee olla mahdollisimman vähäpäästöisiä.

Jos tilojen käyttötapoihin suunnitellaan muutoksia, on tarkoin selvitettävä muutosten vaikutus rakennuksen vanhoihin rakenteisiin ja niiden toimivuuteen. Uusien rakennuksien suunnittelussa on varauduttava lähtökohtaisesti siihen, että rakennuksen käyttötarve voi tulevaisuudessa muuttua. Ihmisen hyvinvoinnille on tärkeää, että olemassa olevaa rakennuskantaa ylläpidetään, huolletaan ja korjataan oikea-aikaisesti, sekä kehitetään ja lisää rakennetaan joustavasti asukkaiden tarpeita vastaavaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää ottaa suunnittelussa huomioon sisäilman ja käyttöveden laatu, lämpö-, ääni- ja valaistusolosuhteet, viherympäristön läheisyys, kulttuuriperintö, julkinen taide sekä liikkumista ja sosiaalista kanssakäymistä tukeva ympäristö.

Luonnon monimuotoisuuden huomiointi rakentamisessa

Hengitysliitto muistuttaa, että luonnon monimuotoisuus rakentaa vastustuskykyä läpi elämänkulun. Metsä on monimuotoisempi kuin rakennettu puisto. Metsän säilyttäminen osana kaupunkirakentamista lisää myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten vastustuskykyä. Säännöllinen altistuminen luonnon monimuotoisuudelle vähentää terveydenhuollon kuluja ja lisää hengitysterveyttä.

Hengitysliitto kiittää arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa luonnon monimuotoisuuden, luontoyhteyden ja luonnon hyvinvointivaikutusten nostamista visioon 2035. Suomi kaupungistuu ja luonto karkaa yhä kauemmaksi. Erityisesti ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden sekä vammaisten mahdollisuudet päästä luontoon heikkenevät kaupunkikoon kasvaessa. Luonto on vielä lähellä ja hyvä tilanne tulee säilyttää.

Hengitysliitto puoltaa ohjelman toimenpiteitä ja pitää tärkeänä esteettömyyttä ja saavutettavuutta rakennetun ympäristön lähtökohtana.

Liikkumismahdollisuudet turvattava

Monipuoliset liikkumismahdollisuudet luonnossa tukevat niin ikään sekä fyysistä että mielen hyvinvointia ja terveyttä. Valtaosa suomalaisista liikkuu 2-3 kertaa viikossa ja usein ulkona. Euroopan unionin liikuntabarometrissa 2018 todetaan, että 67% suomalaisista liikkuu ulkona ja olemme eniten ulkoilua harrastava kansa unionissa. Tätä tilannetta on tarpeen ylläpitää rakennetussa ympäristössä ja erityisesti kaupunkirakentamisessa. Apoli2020-ehdotuksen tavoitteet tukevat kansanterveyttä.