Lausunto: Terveellinen oppimisympäristö taattava kaikille lapsille

Hengitysliitto antoi lausuntonsa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta 11.6.2021. Hengitysliitto kannattaa toimenpidesuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, ja pitää hyvänä sitä, että suunnitelmissa huomioidaan lasten ja perheiden tukeminen koronakriisin jälkitoimissa. Tärkeitä ovat myös toimenpiteet, joilla edistetään lasten osallisuutta, lapsibudjetointia ja lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa.

Kaikilla lapsilla on oltava oikeus terveelliseen oppimisympäristöön

Sisäilmasta oireilevan tai sitä epäilevän lapsen on saatava apua ja tukea kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta. Toimeenpanosuunnitelman tulee vahvemmin edistää sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä palvelujen kehittämistä esimerkiksi toimenpiteillä, joissa tuetaan kuntia, kouluterveydenhoitoa ja oppilashuoltoa toimimaan sisäilmatilanteissa lasten oikeudet turvaavalla tavalla. Tämä turvaa kaikkien lasten yhdenvertaista oikeutta saada opetusta, heidän oikeuttaan parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ja oikeutta vertaissuhteisiin ja harrastuksiin. Hengitysliitto pitää tärkeänä, että koulut ja opettajat saavat edelleen tukea yhtäaikaisen lähi- ja etäyhteydellä tapahtuvan opetustilanteiden järjestämiseen, jotta eri syistä kotona opiskelevien oppilaiden ja luokan yhteys voidaan säilyttää. 

Lasten oikeus terveelliseen elinympäristöön varmistettava

Toimeenpanosuunnitelmassa on kannatettavia toimenpiteitä haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien vahvistamiseksi ja päihteillä oireilevien lasten tukemiseksi. Osana päihteillä oireilevien lasten ja nuorten tuen toimintamallia tulee mahdollistaa matalalla kynnyksellä tupakoinnin lopettamisen tuki. Myös alaikäisten suojaamista passiiviselta tupakoinnilta ja tupakoinnin mallioppimiselta pitää yhä vahvistaa. Hengitysliitto painottaa, että lapsilla on oikeus savuttomaan elinympäristöön.

Tiedon lisääminen lasten oikeuksista on lapsistrategian tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeä toimenpide. Sen lisäksi, että lasten tulee saada ajantasaista ja ikätasoista tietoa oikeuksistaan, on heidän saatava helposti tietoa myös terveyden edistämiseen, terveydenhoitoon ja palveluihin liittyvistä asioista. Hengitysliitto muistuttaa, että lasten oikeutta terveyteen ja terveelliseen elinympäristöön turvaavat oikea tieto terveellisistä elintavoista ja elinympäristöstä sekä toimenpiteet terveyden turvaamiseksi ja terveellisen elinympäristön ylläpitämiseksi. Toimenpiteille monimuotoisen lähiluonnon vaalimiseksi, hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi ja yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi on suuri tarve.

Lapsistrategian toimenpidesuunnitelman tulee lisätä lasten osallistumista myös lähiympäristönsä kehittämisessä. Tämä edistää lasten osallisuutta ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa lähiympäristöön ja sen terveellisyyteen. Lasten tulee saada tietoa elinympäristöönsä vaikuttavista asioista kuten ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttamisen ja sopeutumisen keinoista.

Ensitiedon antamiseen tarvitaan yhtenäinen malli

Lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi suunnitelmassa on toimenpide ensitiedon yhtenäisen mallin luomiseksi. Hengitysliitto pitää tärkeänä, että yhtenäinen malli ensitiedon antamiseen luodaan pikaisesti ja saadaan käyttöön koko maassa. Yhtenäiset käytännöt edistävät ensitiedon laatua. Hyvä ensitieto parantaa yhteistyötä hoitavan tahon kanssa ja tukee hoitoon sitoutumista. Lapsen sairauden tai vamman ilmetessä on tärkeää tukea koko perhettä. Hyvä vuorovaikutus edistää luottamusta terveydenhuollon ammattilaisiin ja hoidon onnistumiseen sekä vaikuttaa myös omahoidon toteutumiseen. Lapselle ja perheelle tulee nimetä yhteyshenkilö/vastuutyöntekijä, ja heidän on saatava tietoa sairaudesta, sen hoidosta, vertaistuesta ja mahdollisesti tarvitsemistaan palveluista koordinoidusti ja saavutettavasti. Perheen on saatava myös tukea palveluiden hakemiseen.

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.