Lausunto: Rakennusten suunnitteluun tarvitaan lisää huomiota

Hengitysliitto antoi uutta arkkitehtuuripoliittista ”Kohti kestävää arkkitehtuuria” ohjelmaa koskevan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ympäristöministeriölle 4.3.2021. Hengitysliitto puoltaa laajaa yhteistyötä koko suunnitteluprosessissa, yhteisten digitaalisten alustojen hyödyntämistä ja työmaakokouksia, joihin kaikki suunnittelija- ja rakentajatahot voivat osallistua.

Rakennusmateriaalit ja rakennusten käyttötavat

Hengitysliitto pitää tärkeänä, että jo suunnitteluvaiheessa selvitetään huolellisesti purku- ja kierrätysmateriaalien käytön toimivuus, turvallisuus ja niiden aiheuttamat päästöt ja mahdolliset terveysvaikutukset rakennuksen käyttäjille. Sisäilman laadun näkökulmasta kierrätettävien materiaalien tulee olla mahdollisimman vähäpäästöisiä.

Jos tilojen käyttötapoihin suunnitellaan muutoksia, on tarkoin selvitettävä muutosten vaikutus rakennuksen vanhoihin rakenteisiin ja niiden toimivuuteen. Uusien rakennuksien suunnittelussa on varauduttava lähtökohtaisesti siihen, että rakennuksen käyttötarve voi tulevaisuudessa muuttua. Ihmisen hyvinvoinnille on tärkeää, että olemassa olevaa rakennuskantaa ylläpidetään, huolletaan ja korjataan oikea-aikaisesti, sekä kehitetään ja lisää rakennetaan joustavasti asukkaiden tarpeita vastaavaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää ottaa suunnittelussa huomioon sisäilman ja käyttöveden laatu, lämpö-, ääni- ja valaistusolosuhteet, viherympäristön läheisyys, kulttuuriperintö, julkinen taide sekä liikkumista ja sosiaalista kanssakäymistä tukeva ympäristö.

Luonnon monimuotoisuuden huomiointi rakentamisessa

Hengitysliitto muistuttaa, että luonnon monimuotoisuus rakentaa vastustuskykyä läpi elämänkulun. Metsä on monimuotoisempi kuin rakennettu puisto. Metsän säilyttäminen osana kaupunkirakentamista lisää myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten vastustuskykyä. Säännöllinen altistuminen luonnon monimuotoisuudelle vähentää terveydenhuollon kuluja ja lisää hengitysterveyttä.

Hengitysliitto kiittää arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa luonnon monimuotoisuuden, luontoyhteyden ja luonnon hyvinvointivaikutusten nostamista visioon 2035. Suomi kaupungistuu ja luonto karkaa yhä kauemmaksi. Erityisesti ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden sekä vammaisten mahdollisuudet päästä luontoon heikkenevät kaupunkikoon kasvaessa. Luonto on vielä lähellä ja hyvä tilanne tulee säilyttää.

Hengitysliitto puoltaa ohjelman toimenpiteitä ja pitää tärkeänä esteettömyyttä ja saavutettavuutta rakennetun ympäristön lähtökohtana.

Liikkumismahdollisuudet turvattava

Monipuoliset liikkumismahdollisuudet luonnossa tukevat niin ikään sekä fyysistä että mielen hyvinvointia ja terveyttä. Valtaosa suomalaisista liikkuu 2-3 kertaa viikossa ja usein ulkona. Euroopan unionin liikuntabarometrissa 2018 todetaan, että 67% suomalaisista liikkuu ulkona ja olemme eniten ulkoilua harrastava kansa unionissa. Tätä tilannetta on tarpeen ylläpitää rakennetussa ympäristössä ja erityisesti kaupunkirakentamisessa. Apoli2020-ehdotuksen tavoitteet tukevat kansanterveyttä.