Languages

Usein kysytyt kysymykset

Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen sisäilmasta oireiluun ja sairastamiseen.

Hengitysliitto ja Kansalliset ohjelmat

Hengitysliitto tuo Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan ja Kansallisen sisäilma ja terveys 2018−2028 -ohjelmaan sisäilmasta oireilevien ja sairastavien näkökulmia, sekä kosteus- ja homevaurioita kohdanneiden näkökulmia. Välitämme ohjelmiin kokemustietoa kokeilluista ratkaisumalleista ja hyväksi havaituista käytännöistä. Nostamme esiin vertaistuen merkitystä. Lue lisää kansallisista terveysohjelmista.

Mikä auttaa sisäilmasta oireilevaa ja sairastavaa?

Sisäilmasta oireilevalle ja sairastavalle tarvitaan yksilölliset: 

  • terveydenhoidolliset ratkaisut
  • kuntoutuksen tuomat elämänhallintaan liittyvät ratkaisut
  • sosiaaliturvan kautta tulevat taloudelliset ratkaisut sekä 
  • rakentamiseen ja korjausrakentamiseen kuuluvat onnistuneet ratkaisut. 

Yksi ratkaisu yhdellä osa-alueella on alku, mutta se ei poista koko ongelmaa. 

Kokemustietoa on kuunneltava

  • Altistus huonolle sisäilmalle on katkaistava. Oireilevat ja sairastuneet kertovat hyötyvänsä altistuksen katkaisusta.
  • Ensin tulevat oireet, sitten huoli sairastumisesta ja toimeentulosta.
  • Kohtaaminen onnistuu liian harvoin. Luottamuksellinen ja kunnioittava keskustelu eri osapuolten välillä on erittäin tärkeää.

Oireet ovat todellisia ja niitä pitää hoitaa. Osa sairastuneista kokee saaneensa apua erilaisista oireiden- ja stressinhallintamenetelmistä, osa kokee ne sairastumistaan vähättelevinä ja itseään loukkaavina. 

Julkinen keskustelu sisäilmasta oireilusta ja sairastamisesta

Jokainen sisäilmasta oireilevien ja sairastavien asiaa edistävä kansalaisaktiivi ja järjestö, nostaa asioita esille omalla tavallaan. Erilaisia lähestymistapoja tarvitaan. Hengitysliitto vaatii, että sisäilma-asioissa on hoidettava sekä ihmiset että rakennukset.

Hengitysliitto toimii ja viestii vastuullisen asiantuntijaorganisaation tavoin. Liitto ei ota kantaa yksittäistapauksiin. Uskomme arvojemme (yhteisöllisyys, vertaisuus, vastuullisuus) mukaisesti yhteistyön voimaan, vastavuoroiseen kunnioittamiseen ja vastuullisiin toimintatapoihin. 

Sisäilmasta sairastavan oireilu

Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksiin pohjautuvan selvityksemme mukaan sisäilmasta sairastuneet kokevat ensimmäisinä oireinaan usein hengenahdistusta, kuivaa yskää, nenän tukkoisuutta ja jatkuvia infektioita, kuten poskiontelo-, keuhkoputken- ja korvatulehduksia. Myös astmaattisia oireita ja astman pahenemista esiintyy. 

Oireiden yhä jatkuessa ovat potilaat itse vaatineet tai lääkärit ehdottaneet tarkempia tutkimuksia. Usein tässä vaiheessa on myös herännyt ajatus sisäilman vaikutuksesta oireiden aiheuttajana. Muita haastateltujen esille nostamia oireita ovat esimerkiksi iho- ja silmäoireet, vatsaoireet, päänsärky, kuumeilu ja väsymys joka ei helpota nukkumalla. Oireilun kerrotaan heikentävän unen laatua ja myös sitä kautta sairastuneen toimintakykyä. Haastatellut kertovat, että sairastelu on vähentynyt tai lakannut kokonaan altisteisia eli hometta sisältäviä tai muuten sisäilmaltaan epäpuhtaita tiloja välttämällä.

Käypä hoito suositukseen kerättyjen tutkimusten mukaan rakennusten kosteusvauriot ovat yhteydessä astmaa sairastavien hengitystieoireisiin ja uuden astman kehittymiseen. Siitä, mitä kaikkia muita oireita tai sairauksia kosteus- ja homevaurioille altistuneelle voi kehittyä, tutkijat ja asiantuntijat ovat vielä osittain erimielisiä.

Sisäilmasta oireilevat ja sairastuneet kokevat saavansa leiman, jonka vuoksi heidän fyysisiä oireitaan ei oteta tosissaan. Hengitysliiton kokemustiedon mukaan sisäilmaongelmille altistumisesta jopa jätetään kertomatta lääkärin vastaanotolla. Joskus sairastuneen on helpompi saada apua yksittäiseen oireeseen kuin koko tilanteeseensa. Leimautuminen terveydenhoidossa ”oireiden kuvittelijaksi” on ongelmallista, ja voi aiheuttaa sen, että sairastunut jää vaille tarpeellisia tutkimuksia ja hoitoa.

Toiminnalliset hengityshäiriöt ja sisäilmasta oireilu

Toiminnallisia hengityshäiriöitä ovat esimerkiksi hyperventilaatio ja kurkunpään äänihuulisalpaus.

Hengitysliitto ei käy keskustelua toiminnallisista häiriöistä sisäilmasta oireilun ja sairastamisen yhteydessä.

Ympäristöherkkyys ja sisäilmasta oireilu

Asiantuntijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen, missä kulkee raja ympäristöherkkyyden ja kosteus- ja homevaurioille altistumisen välillä. Oman erillisen oirekoodin puuttuessa kosteus- ja homevaurioille altistuneet voivat saada ympäristöherkkyyden oirekoodin R68.81: Jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille tekijöille.

Sisäilmasta oireilu ja sairastaminen eivät ole sama asia kuin ympäristöherkkyys.

Kuntoutumiskokeilu vuonna 2017

Mikä oli Hengitysliiton kuntoutumiskokeilun tavoite: Lisätä sisäilmasta oireilevien ja sairastavien hyvinvointia ja voimavaroja hyvinvointivalmennuksen ja vertaistuen avulla. Kuntoutumisesta puhuttaessa on tärkeää muistaa, että kuntoutuminen ei tarkoita sairaudesta parantumista. Kuntoutumisella tarkoitetaan sairastavan ihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kasvattamista. Hengitysliiton kuntoutumiskokeilussa osallistujat määrittivät itse arkeensa ja hyvinvointiinsa liittyvät tavoitteensa.

Riittääkö kuntoutumiskurssi turvaamaan sisäilmasta sairastavan terveyden ja hyvinvoinnin: Ei riitä. Sisäilmasta oireilevan ja sairastavan lääketieteellisestä hoidosta vastaa aina hänen oma lääkärinsä. Hengitysliiton tavoitteena on, että sisäilmasta sairastaminen tunnustetaan kansanterveydelliseksi ongelmaksi ja että sairastavien laaja-alaisen hoidon turvaamiseksi perustetaan sisäilmapoliklinikoita. Sisäilmasta sairastava ei usein menetä vain terveyttään. Osa sairastavista on menettänyt jopa kotinsa homevaurion vuoksi. Joillakin työpaikan sisäilmasta oireilu on johtanut työelämän ulkopuolelle jäämiseen ja sitä myöten taloudellisten vaikeuksien kasaantumiseen. Kuormittava tilanne voi heijastua myös ihmissuhteisiin. Koska sisäilmasta sairastaminen vaikuttaa moneen elämän osa-alueeseen, on avun ja tuenkin oltava laaja-alaista. Vertaistuki on monelle sairastavalle todella tärkeä apu.

Vastuut: Kuntoutumiskokeilu-hankkeen hallinnosta, viestinnästä ja arvioinnista vastaa Hengitysliitto. Hengitysliiton suunnittelija seurasi havainnoijana ja tutkijana hankkeen toteutumista ja kuntoutujien tavoitteiden asettamista.  

Kuntoutumiskurssin toteutti alihankintana FM, opettaja, LCA Life Coach Heli Väisänen. Hengitysliitto ei vastaa alihankkijoidensa myöhemmästä toiminnasta miltään osin (viestintä, toiminta, kumppanuudet jne.). Alihankkijoilla on oikeus kertoa menneistä projekteista sovituin osin. 

Sisältö: Valmennuksessa käytetyistä oireiden, elämän- ja stressinhallinnan menetelmistä osaa on käytetty menestyksellisesti muiden hengityssairaiden kuntoutuksissa aiempien vuosikymmenten aikana. Uudempien menetelmien vaikuttavuutta testattiin.

Tuloksista viestiminen: Hankkeesta tehdään raportti, jonka on määrä valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. Kun raportti on valmis, se julkaistaan Hengitysliiton verkkosivuilla ja muissa viestintäkanavissa. 

Hankkeesta on kerrottu Hengitysliiton verkkosivuilla ja Hengityslehden nro 3/2018 (s.17) enemmän.

DNRS-menetelmä

Hengitysliitto ei ota kantaa DNRS-menetelmään. Hengitysliitolla ei ole tietoa, eikä se kerää hoitotuloksia eikä tilastoja tästä aiheesta. Kaikessa sairauden hoitoon liittyvässä suosittelemme keskustelemaan lääkärin kanssa.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa