Languages

Hengitysliitto kommentoi: hallitusohjelma 2019

Miltä hallitusohjelman kirjaukset sosiaali- ja terveyspalveluista, sisäilmasta sairastamisesta sekä korjausrakentamisesta vaikuttavat Hengitysliiton näkökulmasta? Hengitysliitto seuraa aktiivisesti, miten hallitusohjelman kirjauksia lähdetään toteuttamaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut Antti Rinteen hallitusohjelmassa 

Hallitusohjelma tunnistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen merkityksen ihmisten hyvinvoinnin tukijana.

 • Lupaus vahvistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan edellytyksiä viestii, että hallitus ottaa järjestöjen roolin yhteiskunnassa vakavasti.

On hienoa, että hallituspuolueet haluavat uudistaa asiakasmaksulain, kohtuullistaa maksuja ja laajentaa maksuttomuutta.

 • Hengitysliitto muistuttaa, että seurantakäyntien on oltava hengityssairaille maksuttomia. Seurantakäynnit ovat hoidon kulmakiviä ja takaavat toimivan omahoidon. 

Hallitusohjelmaan on kirjattu monia asioita, jotka toteutuessaan ovat todellista sote-uudistusta:  

 • Hallituksen tavoite lisätä terveitä elinvuosia näkyy lupauksessa ehkäistä kansansairauksia ja parantaa hoidon vaikuttavuutta. 
 • Hallitus on luvannut kehittää kuntoutumiskomitean työn pohjalta kuntoutusta. Hengitysliiton mukaan kuntoutus on nähtävä osana ihmisen toimintakyvyn varmistavaa hoidon kokonaisuutta. 
 • Hengitysliitto pitää tärkeänä, että hallitusohjelmaan on kirjattu myös ihmisarvoa kunnioittava palliatiivinen hoito ja saattohoito.  

Laaturekisterit ja hoidon kehittäminen yhteistyössä potilaan kanssa ovat sitä osallisuutta lisäävää toimintaa, jota sote-uudistus tarvitsee toteutuakseen käytännössä. Lääkehuollon kustannustehokkuutta parannettaessa lääketurvallisuudesta ei saa tinkiä.  

 • Potilaan on osattava ottaa lääkkeensä oikein. Hengityssairas tarvitsee ohjausta ja neuvontaa hengitettävien lääkkeiden ottamiseen ja ammattilaisen seurantaa, jotta tekniikka pysyy oikeana. Niin terveydenhuollossa kuin vanhuspalveluissa on oltava tähän resurssit ja osaaminen.

Sisäilmasta oireilevat ja sairastavat  

Hengitysliitto on tyytyväinen siitä, että sisäilmasta sairastuneen ääni on otettu huomioon hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmaan on kirjattu selvitystasolla, että sisäilmasta sairastavien työkyvyttömien ja työpaikkakyvyttömien toimeentulo on ratkaistava osana sosiaaliturvan uudistamista. Tämä oli Hengitysliiton eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteena. 

 • Hallitusohjelmassa näkyy ymmärrys siitä, ettei sisäilmasta oireileva ja sairastava osu mihinkään valmiiseen etuus- ja palvelulokeroon.  
 • Hallitus on sitoutunut selvittämään sairauspäivärahan ja kuntoutumisen tukemisen sitomista toimintakykyyn diagnoosin sijasta. Hallitusohjelmassa mainitaan erikseen sisäilmasta sairastavien työkyvyttömien ja työpaikkakyvyttömien toimeentulon turvaamisen selvittäminen.

Asuntopolitiikassa on otettu esille sisäilmaongelmat ja kodin sisäilmasta sairastuneiden tilanne.  

 • Hengitysliitolla on lähes 25 vuoden ajalta kokemustietoa esim. homeloukkuun jääneiden ihmisten ongelmista ja ratkaisuista. Sairastavien ääntä on kuultava myös asuntopolitiikan valmistelussa. Liitto on valmis jakamaan tietonsa päätösten valmisteluprosessissa.

Sisäilmaongelmat ja korjausrakentaminen 

On hyvä, että hallitus on ymmärtänyt sisäilmaongelmien laajuuden. Hallitusohjelman mukaan Terveet tilat -ohjelmaa jatketaan entistä kunnianhimoisemmin.

 • Hengitysliitto on mukana Terveet tilat -ohjelmassa ja on tyytyväinen hallituksen asenteeseen. Kunnianhimoa tarvitaan lisää erityisesti sisäilmasta sairastuneiden toimeentulon ja asumisen ratkaisuvaihtoehtojen kysymyksiin. 
 • Hengitysliiton tavoitteena on ollut mm. rakennusvalvonnan lisääminen. Hallitusohjelmaan on kirjattu selvityksiä asuntojen homeongelmien ratkaisemiseksi. Ratkaisuille on tarvetta. Yksi tärkeistä on asuinrakennusten korjausavustus.  
 • Korjausrakentamisessa vastuiden selkiyttäminen on hyvä tavoite. Lisäksi tuemme ehdotusta terveystarkastajien ja työsuojeluviranomaisten toimivaltuuksien laajentamisesta korjauksiin velvoittamisessa.   
 • Kuntotarkastajille on saatava pätevyysvaatimukset.  

Hallitusohjelmassa nostetaan esille energiatehokas rakentaminen ja sen merkitys ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa.  

 • Energiatehokkuutta edistettäessä on samalla pidettävä huoli suunnittelun, rakentamisen valvonnan ja varsinaisen rakennustyön ohjeistuksessa sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä, ettei riskirakenteita, kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia synny. Korjauksien suunnittelussa on otettava huomioon yksittäisten korjausten vaikutukset rakennuksen rakennustekniseen toimivuuteen ja sisäilmaan.     
 • Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan lisää tutkimusta ja koulutusta. Panostukset tutkimukseen ovat tarpeen. Ehdotamme rakennusalan täydennyskoulutuksen lisäämistä energiatehokkuus-osaamisen parantamiseksi. Täydennyskoulutuksessa on huomioitava myös sisäilman laatu.  
 • Avustukset energiatehokkuuden parantamiseen ja remonttien suunnittelukustannuksien saaminen kotitalousvähennyksen pariin ovat konkreettisia lupauksia viedä tavoitteet käytäntöön.  
 • Painovoimaisen ilmanvaihdon suunnitteleminen uudisrakennuksiin vaatii tarkennuksia rakentamisen ja energiatalouden ohjeistukseen. Selkeiden ohjeiden luominen on tehtävä huolella. 

Toivomisen varaa Antti Rinteen hallitusohjelmassa 

Hallitusohjelmasta jäi puuttumaan Hengitysliiton ja monen muun potilasjärjestön yhteinen tavoite maksukattojen yhdistämisestä.  

 • Jotta jokaisella on varaa sairastaa, asiakasmaksulain uudistamisessa on huomioitava myös lääke- ja matkakustannukset. Hengitysliitto jatkaa tämän asian vaatimista.

Hallitusohjelmassa panostetaan paljon ilmastonmuutoksen torjuntaan. Osiossa ei kuitenkaan huomioida sen yhteyttä ihmisten terveyteen.  

 • Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin terveyteen. Hengitysliitto jatkaa ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien terveysvaikutusten esiintuomista, jotta terveysriskeihin voidaan varautua ja mahdollisuuksien mukaan vähentää.

Hallitusohjelmassa jää osin auki toimenpiteiden rahoitus. Kun toivottavasti monista tärkeistä selvityksistä seuraa toimenpiteitä, on niille turvattava riittävä rahoitus. Hallituksen kannattaa hyödyntää järjestöissä olevaa osaamista ja tietoa sekä päätöksenteon valmistelussa että päätösten toimeenpanon suunnittelussa.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa