Kielet

Ääni kuuluviin

13. helmikuu 2018 - 11:33 -- Verkkotoimitus
Mikrofoni

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen johtaa hankeryhmää, jossa on valmisteltu ehdotus Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaksi. Toimenpideohjelmassa etsitään ratkaisuja eri syistä aiheutuneisiin julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin ja keinoja tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastavien ihmisten tukea.

Toimenpideohjelman luonnosta ovat saaneet kaikki halukkaat kommentoida avoimella lausuntokierroksella. Sen lisäksi toimenpideohjelmaehdotuksen puitteissa on järjestetty neljä kuulemistilaisuutta ympäri Suomen. Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma pitää sisällään myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoiman kansallisen sisäilmaohjelman, jonka suunnitelmaa ovat työstäneet joukolla alan asiantuntijat, viranomaiset ja järjestöjen edustajat.

Hengitysliitto on mukana kansallisen sisäilmaohjelman ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä käydään vuoropuhelua muun muassa kansallisen sisäilmaohjelman sisällöstä, käynnistämisestä ja rahoituksesta. Sen lisäksi THL järjestää eri sidosryhmien kuulemisia siitä, miten kukin haluaisi olla mukana kansallisen sisäilmaohjelman toimeenpanossa. Hengitysliitto on kuultavana ja pääsee esittämään asiantuntijanäkemyksensä myös jatkossa.

Tähänastista keskustelua sisäilmaongelmista on leimannut kahtiajakautuneisuus. Viranomaisratkaisut perustuvat vain näyttöön perustuvaan tutkittuun tietoon, joka ei kuitenkaan vastaa oireilevien ja sairastuneiden kokemustietoa. Tehtyjä viranomaispäätöksiä ei välttämättä haluta hyväksyä osaksi toimintatapoja, koska ne ovat niin kaukana siitä todellisuudesta, jossa sairastuneet tai heitä kohtaavat elävät. Vuoropuhelun osapuolten kesken ei ole jaettua todellisuutta, kuten kaikki sisäilmakeskustelua seuranneet tietävät. Monesti saatetaan puhua myös samasta asiasta eri termein tai eri asioista samoin termein. Maailmat eivät kohtaa.

Ensimmäistä kertaa minun ”sisäilmaurani” aikana tämän Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman avulla vuoropuhelua yritetään käydä näin laajalla rintamalla. Tämä on hyvä alku. Nyt on selvästi huomattu, että kukaan vuoropuhelun osapuoli ei pysty ratkaisemaan käsissä olevaa sisäilmavyyhtiä yksin. Tästä on mentävä eteenpäin maltilla kuunnellen ja tullen kuulluksi.

Hengitysliitossa tehdään työtä sen eteen, että sisäilmasta oireilevien ja sairastavien ääni kuullaan ohjelmien valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa. Kumpikaan ohjelma, Terveet tilat 2028 eikä kansallinen sisäilmaohjelma tällaisenaan ainakaan luonnosvaiheessa tarjoa valmiita ratkaisuja kaikkiin sisäilmaan liittyviin ongelmiin.

Tällä hetkellä määritellään vasta sitä, mistä puhutaan. Tämä vaihe voi hyvinkin kestää toimenpideohjelman koko alkuajan. Tulevat vuodet näyttävät sen, kuinka omien todellisuuksien raottaminen toisille onnistuu. Ohjenuorana on nyt se, että pidetään kiinni syntyneestä keskusteluyhteydestä, mutta pysytään päättäväisesti tavoitteissamme. Kaikenikäiset sisäilmasta oireilevat ja sairastavat tulee kohdata kunnioittavasti. Heillä tulee olla yhtälaiset mahdollisuudet sosiaaliturvaan ja kuntoutumiseen kuin muillakin sairausryhmillä. Lasten ja nuorten sisäilmasta oireilun ja sairastamisen tilanteiden ratkaisemiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta ehkäistään syrjäytymiskierre.

Lue Hengitysliiton lausunto Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman ehdotukseen

Lisätietoa Kansallisen sisäilmaohjelman valmisteluvaiheesta THL:n sivuilla

sisäilmastasairastuneet

Bloggaaja

Sari Mäki

Sari Mäki

Suunnittelija (sisäilmasta sairastavat)

Hengitysliitto

Toimin Hengitysliitossa suunnittelijana. Koulutukseltani olen kuluttajaekonomisti, MMM. Olen jatko-opiskelijana yliopistossa ja valmistelen työn ohessa (hitaasti ja noh varmasti) väitöskirjaa perusturvasta. Vapaa-ajan vietän perheen parissa.

Lisää bloggauksia aiheesta

#sisäilmastasairastuneet

Janne Elovirta Hengitysliitto
11.01.2016 #sisäilmastasairastuneet
Irmeli Suuripää Hengitysliitto
12.02.2016 #sisäilmastasairastuneet
Janne Elovirta Hengitysliitto
18.02.2016 #sisäilmastasairastuneet