Kielet

Työn muokkaaminen sisäilmasta oireilevien ja sairastavien työssä pysymisen tukemiseksi

18. helmikuu 2019 - 8:49 -- Verkkotoimitus
Etätyö kotona

Sisäilmasta oireilevat ja sairastavat ovat yhteiskunnassa ryhmä, jonka tarpeet eivät tule täysimääräisesti huomioitua. Hengitysliiton kokemustietoon perustuvassa selvityksessä (Mäki & Nokela 2014) on huomattu, että sisäilmasta oireilevilla on ongelmia saada oireitaan ja sairastamistaan tunnistetuksi ja tunnustetuksi. He kokevat terveydenhuollossa vaihtelevaa suhtautumista. Lisäksi monen oireilevan toiminta- ja työkyky on alentunut ja siitä seuraa toimeentulo-ongelmia. Hengitysliittoon karttuneen kokemustiedon perusteella monet oireilevat tai sairastavat ovat saaneet apua joustavista järjestelyistä, mutta niiden käyttö on tapauskohtaista ja hyvin sattumanvaraista.

Tapasimme Hengitysliitossa syksyllä 2018 asiantuntijoita yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta ja molemmin puolin informatiivisen keskustelun tuloksena päätin pohtia työn muokkaamisen mahdollisuutta sisäilmasta oireilevien ja sairastavien työkyvyn tukemisessa. Tausta-ajatuksena keskustelussa vilahti kohtuulliset mukautukset, jotka määritellään yhdenvertaisuuslain 15§:ssä. Mahdollisuus vedota kohtuullisten mukautusten käyttöön perustuu vammaisuuden määritelmään. Toisaalta työn muokkaamiseen on yhteiskunnassa mahdollisuus ilman vammaisuuden määrittelyä. Työn muokkaaminen voi koskea esimerkiksi työaikajärjestelyjä, työjärjestelyjä, työympäristön muutoksia ja teknologiaratkaisuja. 

Sisäilmasta oireilevat ja sairastavat joutuvat suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan, ammatinvalintaansa sekä kouluttautumista ja työnhakua sen mukaan missä rakennuksissa ja kenen kanssa työtä tehdään. Pelkkä suunnittelukaan ei riitä, sillä monen oireilevan on päästävä kokeilemaan etukäteen rakennusta, jossa mahdollinen työpaikka sijaitsee. Aina tämä ei ole mahdollista ja silloin ensimmäiset työpäivät toimivat kokeiluna sille, pystyykö rakennuksessa työskentelemään. 

Työn muokkausten yksityiskohtainen ehdottaminen sisäilmasta oireileville ja sairastaville ei ole mahdollista työnkuvien vaihtelun vuoksi. Työtä voi kuitenkin muokata monella tapaa. Esimerkiksi etätyön joko kokoaikainen salliminen tai osittainen lisääminen ja sitä tukemaan esimerkiksi kävelykokoukset, joissa työyhteisön jäsenet tapaavat toisensa, voisi olla työn muokkaamista. Työtilajärjestelyitä voisi esimerkiksi tehdä niin, että oireileva tekee työtä vain tietyssä rakennuksen osassa. 

Minna Pimiä-Suwall (2017, liite 12) on tuonut opinnäytetyössään esiin työllisenä pysymisen mahdollistajia, joita voidaan osittain tarkastella myös työn muokkaamisen kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi räätälöidyt tilaratkaisut ja työtehtävät, etätyö, etäopiskelu ja etäasiointi, yksilöllisen tilanteen huomioiminen ja joustavuus, mahdollisuus palata työelämään omien voimien mukaan, oikea tieto ja sairauden ymmärtäminen sekä yksi tilannetta koordinoiva kokonaisvastuun kantaja. 

Hengitysliiton selvityksessä (Mäki & Nokela 2014) on tullut esiin esimerkkejä työn tekemisen järjestelyihin toimivista malleista, joita ovat jo edellä mainitun etätyön lisäksi työnantajan suostuttelu / perusteiden antaminen työjärjestelyihin, työpaikan ja työkaverin tuoksuttomuus ja ymmärryksen luonti siitä. Lisäksi on kokemusta työpaikkakiusaamisesta, joten tarvitaan sisäilmasta oireilun seurausten selittämistä, pyöreän pöydän keskusteluja ja ohjeistusta asioiden käsittelyyn. Joustava työaika tai osa-aikatyö, sairauspoissaolot ja sairaan lapsen hoito vaativat ymmärrystä ja joustoa työnantajalta. Yksilöllisenä ratkaisuna voi myös olla lisäkoulutus ja/tai uusi työ, joka voi johtaa uuden työpaikkatilan kokeiluun samalla periaatteella kuin uuden asunnon koenukkuminen. 

Työn muokkaamisessa on mielestäni rajana vain mielikuvitus ja olisikin hyödyllistä luoda eri aloille ja niiden yleisimmille työnkuville työn räätälöintiin malleja, joita voitaisiin hyödyntää tilanteissa, joissa työkyky on uhattuna sisäilmasta oireilun tai sairastamisen vuoksi. Työn muokkaamisen tueksi ja tilanteisiin, joissa se ei riitä ratkaisuksi, tulee kehittää yhteiskunnallista turvaverkkoa ja toimeentuloturvaa vastaamaan sisäilmasta oireilevien ja sairastavien tarpeisiin. Työpaikkakyvyttömyyttä voidaan ratkaista myös työn muokkaamisen avulla, mutta sen ratkaisemisen tueksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä, kuten esimerkiksi työpaikan vaihdoksen tuen kehittäminen. Sisäilmasta oireilu ja sairastaminen tulee riittää perusteeksi sovitellun päivärahan saamiseksi eli osa-aikatyön tekemiseen ja osasairauspäivärahan käyttöön. Ammatillisen kuntoutuksen perusteeksi tulee riittää sisäilmasta oireilun tai sairastamisen myötä tapahtuva toimintakyvyn aleneminen. Näyttää siltä, että tällä hetkellä sisäilmasta oireilu tai sairastaminen ei itsessään riitä ainakaan työeläkevakuuttajien tarjoaman ammatillisen kuntoutuksen perusteeksi vaan saadakseen sitä, tarvitaan muita diagnooseja. Kuntoutuslaissa tosin todetaan, että Kela järjestää vakuutetun työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina vakuutetun työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. 

Työn muokkaamisen hyödyntämiseksi tulee vähintään olla hyviä kirjattuja käytäntöjä työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän välisiin työkykyneuvotteluihin ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmiin. Onhan niin, että työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitettävä yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa työhön paluun mahdollisuudet, jos työntekijän sairauspoissaolojaksot pitkittyvät tai toistuvat usein. Arvio on tehtävä viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Nämä 90 päivää voivat kertyä yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä tai useista lyhyistä jaksoista.

Hengitysliitto nostaa jatkossa työn muokkaamisen vaihtoehtona esiin sisäilmasta oireilevien ja sairastavien tilanteen parantamiseksi. Ratkaisuja yhteiskunnan keinovalikoimassa on, ne on vain otettava käyttöön myös sisäilmasta oireilevien ja sairastavien kohdalla. 

sisäilmastasairastuneet

Bloggaaja

Sari Mäki

Sari Mäki

Suunnittelija (sisäilmasta sairastavat)

Hengitysliitto

Toimin Hengitysliitossa suunnittelijana. Koulutukseltani olen kuluttajaekonomisti, MMM. Olen jatko-opiskelijana yliopistossa ja valmistelen työn ohessa (hitaasti ja noh varmasti) väitöskirjaa perusturvasta. Vapaa-ajan vietän perheen parissa.

Lisää bloggauksia aiheesta

#sisäilmastasairastuneet

Janne Elovirta Hengitysliitto
11.01.2016 #sisäilmastasairastuneet
Irmeli Suuripää Hengitysliitto
12.02.2016 #sisäilmastasairastuneet
Janne Elovirta Hengitysliitto
18.02.2016 #sisäilmastasairastuneet