Kielet

Vaikea keskustella koulun sisäilmaongelmista? Erätauko-menetelmä avuksi

7. helmikuu 2020 - 11:01 -- KMAhokas
ryhmakeskustelu

Erätauko-menetelmällä kaikki voidaan saada saman pöydän ympärille keskustelemaan.

Sain viime vuonna ilokseni kutsun toimia Erätauko-keskustelun fasilitoijana. Aiheena oli: miten tukea sisäilmasta oireilevaa lasta ja nuorta? Aihe on tunteita herättävä ja merkillisen vaikea, kuten yksi keskustelijoista aihetta kuvasi, mutta Erätauko-keskustelumalliin juuri sopiva.  

Illan tarkoituksena oli käydä keskustelua ja ymmärtää enemmän sisäilma-asioihin liittyviä kokemuksia. Aihetta alustettiin asiantuntijoiden, viranhaltijoiden, luottamushenkilön sekä kokemusasiantuntijan lyhyiden puheenvuorojen avulla. Keskustelun fasilitoijan näkökulmasta aihe vaati etukäteisvalmisteluja keskustelun syventämiseksi ja aiheen tuntien myös varautumista mahdollisiin tunnekuohuihin ja ristiriitatilanteisiin.  

Koska osallistujia tuli ilahduttavan paljon, päädyin järjestämään keskustelun ”akvaariomallina”, missä yhden isomman tuoliringin keskelle muodostettiin pienempi rinki keskusteluun osallistuville. Olimme etukäteen sopineet muutamien asiantuntijoiden ja viranhaltijoiden osallistumisesta dialogiin. Alustusten jälkeen kävin läpi Erätauko-keskustelun pelisäännöt ja kutsuin keskusteluun mukaan halukkaat vanhemmat. 

Erätauko-menetelmä 

Erätauko-keskustelumallissa on tarkoitus oppia toisiltamme ja kuulla kunkin osallistujan näkökulmia ja kokemuksia käsiteltävästä asiasta. Tarkoitus ei ole suostutella, väitellä tai vakuuttaa toisia omasta näkemyksestämme, vaan antaa tilaa eri näkökulmille ja rakentaa ymmärrystä toistenne kommenttien päälle. Keskustelussa ei myöskään tarvitse tehdä päätöksiä. 

Rakentavan keskustelun pelisäännöt:  

  1. Kuuntele toisia. 
  2. Liity toisten puheeseen ja käytä arkikieltä 
  3. Kerro omasta kokemuksesta 
  4. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä keskustelun luottamuksellisuutta. 
  5. Etsi ja kokoa. Työstä rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja ja etsi piiloon jääneitä asioita. Puhuttele muita suoraan ja kysy heidän näkemyksiään. 

Erätauko-keskustelun alussa yksi vanhemmista kertoi omakohtaisen tarinan lapsensa sairastumisesta ja sen vaikutuksista perheen arkeen. Kertomuksen myötä virittäydyimme aiheeseen pohtimalla pareittain, minkälaisia kokemuksia osallistujilla oli sisäilmaan liittyen ja miksi he olivat tulleet paikalle. Minulle oli yllättävää, kuinka monella osallistujalla oli kokemus sisäilmaoireiluista itsellään tai lähipiirissään. 

Mistä keskusteltiin? 

Keskustelussa ensimmäisenä nousi esille sairastuneiden lasten kokemukset ja tunteet, kun ei pääsekään enää kavereiden kanssa omaan kouluun. Esille nousi huoli, miten lapsia tuetaan, kun sairastuminen todetaan. Lapsilla on aina kova tarve olla tutussa ympäristössä kavereiden kanssa.  

Keskustelussa sivuttiin myös vanhempien saamaa tukea ja vanhempien keskinäistä verkostoitumista. Vanhemmat tarvitsevat keskusteluapua ja kuuntelemista. Lasten ja nuorten sosiaalisen verkoston ylläpitämisessä vanhempien yhteistyö ja toistensa tunteminen auttavat lasta tilanteissa, kun koulun vaihtaminen on tarpeen tai koulunkäynti toteutetaan osittain videon välityksellä.  

Keskustelimme oireiden tunnistamisesta ja sairastumisen diagnosoinnista, mikä on terveydenhuollon tehtävä. Kun oireet ilmenevät, on vanhempien syytä ottaa heti yhteyttä kouluterveydenhoitoon. Terveydenhuollon osaaminen sisäilmaoireiluissa on vielä vaihtelevaa. Hyviä käytäntöjä on jo useissa kunnissa, eikä kaikkea tarvitse kehittää itse, mutta tietoisuuttaa tarvitaan lisää. 

Puhuimme myös kiinteistöjen kunnosta, investoinneista ja kouluverkkosuunnittelusta. Rakentamisen laatu on avainasemassa, jotta kiinteistöt olisivat jatkossa terveitä koko elinkaaren ajan.  

Kohtaaminen, inhimillisyys ja kuunteleminen 

Keskustelussa oivallettiin, kuinka tärkeä sosiaalinen verkosto on lapsille ja nuorille. Lasten arki on nyt. Siksi on olennaista tarjota välitöntä apua lapsille ja nuorille ja heidän perheille sekä huolehtia pitkäjänteisestä suunnittelusta terveiden tilojen osalta.  

Nuorille on hyvä kertoa ikätasoon sopivalla tavalla sisäilmaoireista ja niiden vaikutuksista. Aiheesta pitää kertoa myös heille, jotka eivät ole sairastuneet. Lapset ja nuoret eivät haluaisi joutua pois tutusta ympäristöstä ja kavereidensa luota. Vastuu lapsen terveydestä on kuitenkin aikuisilla. Lapsia tulee kuulla ja huomioida, mutta viime kädessä aikuisten on tehtävä päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä.  

Asian käsittelyä voi helpottaa aiheen pilkkominen pienempiin vaiheisiin. Kaikkia koulunkäyntiin liittyviä asioita ei tarvitse ratkaista heti, vaan helpompi on ratkaista yhdessä yksittäisiä konkreettisia asioita, kuten terveissä tiloissa opiskelu. Kaiken huolen keskellä tärkeintä on kuitenkin antaa toivoa lapsille ja nuorille sekä kertoa, että kaikesta selvitään. 

Perheille tulisi olla helposti saatavilla tietoa, miten toimia, kun oire-epäilyt syntyvät. Inhimillinen kohtaaminen ja kuunteleminen on tärkeää alusta alkaen.

Empatiaa lisäämällä kohtaamiset vahvistuvat.

Kriisitilanteissa perheiden aito kuulluksi tulemisen kokemus ja huolen vakavasti ottaminen ovat ensiarvoisen tärkeää. Kyse on ennen kaikkea asenteista: aiheen vähättelystä tulisi päästä eroon. Keskusteluapuna voisi toimia myös vertaistoiminta, jossa vanhemmat voivat jakaa kokemuksiaan toisilleen. Vanhempaintoiminta on oiva väline kokemusten jakamiseen. 

Pohdintaa 

Fasilitoijan näkökulmasta tilaisuus onnistui hyvin. Keskustelua tarvitaan silti edelleen. Keskustelua on käytävä oireiden tunnistamisen välineistä, hyvistä käytännöistä ja kriisiavun tarjoamisesta perheille.  

Mielestäni valittu akvaariomalli toimi tilaisuudessa hyvin. Palautteen perusteella kysymyksille olisi kaivattu aikaa, joten tähän on hyvä kiinnittää huomiota seuraavissa tapaamisissa. Oman ymmärrykseni aiheesta lisääntyi ja uskon, että dialogilla saataisiin monissa tilanteissa muodostettua parempaa tilannekuvaa ennen päätöksentekoa. 

Lisätietoa Erätauko-keskustelumallista.

sisäilma

Bloggaaja

Valtteri Tervala

Toimin Suomen Vanhempainliitossa järjestötoiminnan asiantuntijana. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi ja kehitän osaamistani palvelumuotoilussa. Uskon dialogin voimaan. 

Vanhempainliitto on yksi Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen järjestöistä. Hankkeen tavoitteena on kehittää eri toimijoiden kanssa ratkaisuja, joiden avulla tuetaan päiväkotien ja koulujen sisäilmasta oireilevien lasten oppimisjärjestelyjä, sosiaalista kanssakäymistä sekä vanhempien osallisuutta

 

Lisää bloggauksia aiheesta

#sisäilma

Helena Lemminkäinen Kevi Consulting Oy
5.03.2018 #sisäilma
Minna Pitkäniemi Hengitysliitto
18.06.2018 #sisäilma
Ulla Siimes Suomen Vanhempainliitto
17.07.2018 #sisäilma