Savonlinnan kansanterveyssäätiön hankeavustukset

Hengitysliitto on yksi Savonlinnan kansanterveyssäätiön taustayhteisöistä. Säätiö myöntää hankeavustuksia kansanterveystyön edistämiseen oikeustoimikelpoisille yhdistyksille ja säätiöille.

Etusija on järjestöjen yhteishankkeilla ja uusilla toimintamuodoilla, koska järjestöjen perustoimintaa ei avustuksilla tueta. 

Kansanterveystyöllä tarkoitetaan tässä kaikkea sellaista asiakas- ja järjestölähtöistä työtä, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä sairauksia, edistää ryhmien ja yksityisten henkilöiden terveyttä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Terveyden edistämistä tarkastellaan laaja-alaisesti sekä jäljellä olevan terveyden tukemista ja toimintakyvyn säilyttämistä painottaen. Toiminnan kohteena voivat olla mitkä tahansa sairaudet, mutta hankearvioinnissa korostetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kanssa tehtävää työtä sekä osallisuutta ja vertaistoimintaa.

Avustettavan hankkeen tulee täyttää lisäksi seuraavat vaatimukset:

  • hanke on alueellisesti tai muuten merkittävä
  • hanke on innovatiivinen, uusia toimintatapoja tai yhteistyömuotoja luova
  • hankkeen tulokset voidaan yleistää sekä niitä voidaan soveltaa ja toteuttaa laaja-alaisesti
  • hanke lisää pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai muiden henkilöiden osallistumista, osallisuutta, järjestöjen yhteistoimintaa ja yhteistyötä sekä tukee edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseen liittyvää valtakunnallista viestintää
  • hankkeen toteuttajalta edellytetään riittävää taloudellista toimintakykyä, sisällön asiantuntemusta, projektinhallintaa ja raportointia.

Hakuaika on 31.10.2017 saakka. Päätöksen avustusten myöntämisestä, maksatuksesta ja raportoinnista tekee säätiön hallitus 30.11.2017 mennessä. Lisätietoja antaa suunnittelija Eeva Palmroos puh. 040 520 5475, eeva.palmroos(a)hengitysliitto.fi.