Kielet

Ammattitaudin toteaminen

Asbestin aiheuttama ammattitauti on sairaus, joka on aiheutunut asbestille altistumisesta työssä.

Asbestisairauden ja työn välistä suhdetta arvioidaan altistumisen määrän, keston ja sairauden laadun perusteella. Jos epäilet oireiden aiheuttajaksi aiempaa altistumista asbestille työssä, sinun kannattaa kertoa tämä lääkärin vastaanotolla.

Lääkärin vastaanotolle sinun kannattaa ottaa mukaasi Opas asbestista ja asbestialtistumisesta.

Vastaanotolla lääkäri teettää tarpeelliset tutkimukset ja kysyy potilaan työhistoriasta sekä elämäntavoista. Hengityssairauden selvittämisen yhteydessä lääkäri voi tutkia altistumista myös laskemalla asbestikuitujen määrää keuhkoputkien huuhtelunesteestä tai keuhkokudoksesta.

Apuna oman työhistorian ja asbestille altistumisen selvityksessä voit käyttää esimerkiksi asbestille altistumista koskevaa kyselylomaketta. Kyselylomake löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta. Luettelon omasta työpaikkahistoriastasi voit pyytää Eläketurvakeskuksesta

Jos lääkäri epäilee ammattitautia, hän 

  • tekee lähetteen Työterveyslaitokselle, työlääketieteen tai keuhkosairauksien poliklinikalle tutkimusta ja hoitoa varten
  • lähettää sairautta koskevat sairauskertomukset, lähetteen ja tutkimustulokset vakuutusyhtiölle
  • pyytää vakuutusyhtiöltä maksusitoumusta lähetteen mukaisiin tutkimuksiin
  • tekee ilmoituksen ammattitaudin epäilystä Aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluviranomaiselle
  • huolehtii sairauden hoidosta ja seurannasta.

Kaikki työntekijät Suomessa on vakuutettu työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutusyhtiö korvaa ammattitaudin selvittämiseksi tehdyt lääkärintutkimukset. Vakuutusyhtiö korvaa tutkimukset, vaikka sairaus ei lopulta osoittautuisikaan ammattitaudiksi. Potilas ei siis itse joudu maksamaan tutkimuksista aiheutuneita kuluja, jos ammattitautiepäily on ollut perusteltu.

Vakuutusyhtiön päätökset 

Vakuutusyhtiö tekee saamansa aineiston perusteella päätöksen ammattitaudista ja lähettää sen kirjallisena sairastuneelle. 
 
Jos ammattitauti todetaan, päätöksestä ilmenee ammattitaudin ilmenemispäivä ja myönnetyt korvaukset. Ammattitaudin korvaa se vakuutusyhtiö, jossa työntekijä on ollut vakuutettuna asbestille altistumisen aikana. Ammattitaudin ilmenemispäiväksi määräytyy se lääkärikäynti, jolloin tutkimuksia tehtiin ensimmäistä kertaa kyseisen sairauden vuoksi. 

 

Korvaukset, kuntoutus ja lääkkeet

Asbestin aiheuttamissa ammattitaudeissa korvaukset, joita voivat olla sairaanhoito- ja tutkimuskulut, päivä- ja haittaraha, tapaturma- ja perhe-eläke, kuntoutus ja hautausavustus, maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, jos taudin ilmenemispäivä on vuonna 2016 tai sen jälkeen. Mikäli ilmenemispäivä on ennen vuotta 2016, korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan.
 
Haittaraha on veroton korvaus ammattitaudin aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta. Yleisellä haitalla tarkoitetaan toimintakyvyn heikentymistä ja se on eri asia kuin työkyvyn alentuminen. Plakit eivät aiheuta merkittävää keuhkojen toimintakyvyn huononemista tai työkyvyn heikentymää. Siksi plakeista ei makseta haittarahaa eikä ansionmenetyskorvauksia. Haittarahan suuruus määräytyy sairauden haittaluokan (1−20) ja iän perusteella.
 
Jos ammattitaudin hoitoon tarvitaan lääkkeitä, on pyydettävä etukäteen maksusitoumus vakuutusyhtiöltä. Myös kuntoutuksen korvaamiseen tarvitaan maksusitoumus vakuutusyhtiöltä. Päätökseen voi myös hakea muutosta ja päätöksen liitteenä on ohje oikaisupyynnön laatimiseen. Valitus lähetetään päätöksen tehneelle vakuutusyhtiölle.
 

Ensisijaiset korvaukset asbestin aiheuttamista ammattitaudeista ovat 

  • sairaanhoidosta ja tutkimuksista aiheutuneet kulut
  • ansionmenetys eli päiväraha ja tapaturmaeläke
  • pysyvän haitan korvaaminen eli haittaraha.
Ammattitaudin ilmenemispäivästä vuosi eteenpäin henkilölle maksetaan ansionmenetyskorvauksena päivärahaa. Tämän jälkeen ansionmenetyskorvaus on tapaturmaeläkettä. Ansionmenetyskorvaus määräytyy vuosityöansion perusteella. 
 
Jos ammattitauti ilmenee vasta, kun ihminen on vanhuuseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä, vuosityöansio määritetään työajan ansioiden mukaan. Täysi tapaturmaeläke on 85 % työntekijän vuosityöansiosta, kun ihminen on alle 65-vuotias. Tapaturmaeläkkeen määrä putoaa 70 %:iin, kun hän täyttää 65 vuotta.
 
Haittaraha määräytyy haittaluokan mukaan. Haittaraha on veroton korvaus ammattitaudin aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta. Yleisellä haitalla tarkoitetaan toimintakyvyn heikentymistä eli rajoituksia jokapäiväisessä elämässä. Toimintakyvyn heikentyminen on eri asia kuin työkyvyn alentuminen. 
 
Ammattitaudin aiheuttamissa kuolemantapauksissa maksetaan lisäksi perhe-eläkettä ja hautausapua.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa