Kielet

Hengitysliiton kuntoutumiskokeilun tuloksia

Hengitysliitto toteutti vuonna 2017 kuntoutumiskokeilun sisäilmasta oireileville ja sairastaville. Sen tavoitteena oli lisätä sisäilmasta oireilevien ja sairastavien hyvinvointia ja voimavaroja kuntoutumisen ja vertaistuen avulla.

Sisäilmasta sairastuminen vaikuttaa moneen elämän osa-alueeseen 

Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksiin pohjautuvan selvityksemme (2014) mukaan sisäilmasta oireilu voi vaikuttaa terveyden lisäksi työkykyyn, toimeentuloon, sosiaalisiin suhteisiin ja muuhun hyvinvointiin heikentävästi. Näistä lähtökohdista syntyi idea Hengitysliiton omasta kuntoutumiskokeilusta.  

Kuntoutumisen tarkoituksena oli vahvistaa kuntoutujan voimavaroja, elämänhallintaa ja sosiaalista selviytymistä. Vuoden mittaisessa kuntoutumiskokeilussa osallistujat saivat tukea oman tilanteensa ja toimintaympäristönsä tutkimiseen sekä muutosmahdollisuuksien arviointiin että kehittämiseen. Kuntoutusmismenetelminä käytettiin erilaisia oireen-, elämän- ja stressinhallinnan menetelmiä. Osallistujat määrittivät itse arkeensa ja hyvinvointiinsa liittyviä tavoitteita. Kokeilun aikana he huolehtivat itse henkilökohtaisista terveydenhuollon hoitosuhteistaan. Kuntoutumiskokeilu toteutettiin Savonlinnan kansanterveyssäätiön tuella. 

 

Arjessa ja elämänhallinnassa voimaantuminen 

Kuntoutumiskokeilun ryhmätapaamisista ja yksilöohjauksista vastasi FM, opettaja ja LCA Life Coach® Heli Väisänen. Niissä käsiteltiin muun muassa itsetuntemusta, minäpystyvyyttä, stressinhallintaa ja tulevaisuuden toiveita.  

Kuntoutumiskokeilun tulokset ovat rohkaisevia. Osallistujat kertoivat sillä olleen myönteisiä vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa. Arjessa ja elämänhallinnassa voimaantuminen tuli esiin kertomuksina mielialan, itseluottamuksen ja -tuntemuksen, ihmissuhteiden ja tulevaisuudennäkymien kohentumisesta. Monet kertoivat saaneensa helpotusta sairautensa kanssa elämiseen.  

Kuntoutumiskokeiluun osallistuneet antoivat arvokasta palautetta ja kehittämisehdotuksia koko kurssin ajan. Niiden valossa kokonaisuuteen olisi hyvä integroida tuki viranomaisasiointia ja urasuunnittelua varten.  

 

Osallistujien omien tavoitteiden asettaminen 

Osallistujien asettamat omat tavoitteet liittyivät uneen, rentoutumiseen, liikuntaan, ravintoon, harrastamiseen, elämänhallintaan ja omien opintojen sekä työuran suunnitteluun. Tavoitteet kuvattiin ja niiden toteutumista arvioitiin kuntoutuksessa yleisesti käytetyn GAS-menetelmän (Goal Attainment Scaling) mukaisesti.  

Jokainen osallistuja asetti itselleen 3-5 tavoitetta. Yksi tavoitteista sai menetelmästä poiketen olla unelmatavoite, jonka osallistuja ei ajatellutkaan olevan saavutettavissa kurssin aikana tai sen avulla. Hengitysliiton suunnittelija tuki osallistujia heidän omien tavoitteidensa asettamisessa ja seuraamisessa. 

Tavoitteiden onnistumisen tasoista (pois lukien unelmatavoitteet) laskettiin GAS-menetelmän mukaiset tunnusluvut, jotka kertovat osallistujan tavoitteiden keskimääräisestä onnistumisesta. Tunnuslukujen mukaan kurssin loppuun asti suorittaneista yli puolet saavutti tai ylitti tavoitetasonsa. Huomionarvoista on se, että suurin osa osallistujista saavutti myös kaukaisiksi ajateltuja unelmatavoitteittaan. Liikuntaan liittyvät tavoitteet osoittautuivat haasteellisiksi saavuttaa. 

 

Vertaistuen ja hyvän ilmapiirin merkitys 

Kymmenestä osallistujasta kahdeksan suoritti kuntoutumiskokeilun loppuun saakka. Yksi kurssiin sitoutumista edistävistä tekijöistä oli osallistujien mukaan kurssilla muodostunut hyvä ryhmähenki sekä luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri.  

Vertaistuella oli kokeilussa iso rooli. Osallistujat pääsivät vaihtamaan kokemuksiaan erilaisten tehtävien ja keskustelujen kautta. Hengitysliiton kokemustoimijat antoivat tukea osallistujille heidän omien tarinoidensa kirjoittamiseen. Vertaiskohtaamisista osallistujat kertoivat saaneensa tukea, helpotusta, toivoa, erilaisia näkökulmia ja auttamisen kokemuksia. 

 

On hoidettava sekä rakennukset että ihmiset  

Hengitysliitto tekee pitkäjänteistä työtä sisäilmasta oireilevien ja sairastavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Rakennusten kunnosta ja sisäilman laadusta on huolehdittava ihmisten terveyden vuoksi. Käypä hoito -suosituksen mukaan kosteus- ja homevaurioille altistuminen aiheuttaa jopa astmaa. Kuntoutumiskurssien kehittäminen ja ihmisten parempi elämänlaatu ovat hyviä tavoitteita silloin, kun muissa ratkaisuissa kestää.  

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2610347105660479

  Hengitysliitto

  Tällä viikolla vietetään Yksi elämän univiikkoa. Neuvokkaan perheen verkkosivuilta löytyy näppärä Unipuu, jonka avulla voi jutella lasten kanssa, miksi uni on tärkeää ja mikä auttaa nukkumaan hyvin. Lue lisää: https://bit.ly/2W4YP4c #yksielama #hyväuni. Hengitysliitto on mukana Yksi elämä -terveystalkoissa.

 • Facebook : 2610203232341533

  Hengitysliitto

  Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Hannu Puolijoen mukaan sisäilmaan liittyvien oireiden epämääräisyys ja moninaisuus tekee syy-seuraus-yhteyksien todentamisesta yksittäisen potilaan kohdalla haastavaa. Muoti-ilmiöön tai luulosairauteen Puolijoki ei tutkitun tiedon tai työkokemuksensa perusteella usko. Jos koko ajan altistuu, kehittyy vaikea astma. Hannu Puolijoen kohdalle on sattunut myös muutamia keuhkorakkulatulehduksia, jotka ovat erittäin ikäviä, vaikeahoitoisia ja invalidisoivia koska ne ovat usein pysyviä juttuja. Lue lisää Yle MOT:n jutusta, jossa käsitellään Parolan kasarmin sisäilmaongelmia: https://bit.ly/2XEwtOF

 • Facebook : 2610134582348398

  Hengitysliitto

  Hengitysliiton #tuoksutON-kampanja rohkaisee miettimään omaa suhdetta erilaisiin tuoksuihin ja niiden käyttöön. Kun tiedostaa kuinka paljon erilaisia tuoksuja käyttää päivän mittaan ja minkälainen vaikutus niillä voi olla muihin ihmisiin, on helpompi muuttaa tottumuksiaan. Hengitysliiton järjestöjohtaja kertoo kampanjasta lisää Radio Classicin podcastissa: https://bit.ly/2XdZ2lD.

 • Facebook : 2603247216370468

  Hengitysliitto

  Pääsiäinen tarjoaa tilaisuuden rauhoittua ja viettää aika perheen kanssa. Omaa aikaa ei kuitenkaan tule myöskään unohtaa ja pidempää viikonloppua voi viettää esimerkiksi liikunnan merkeissä. Hengitysliitto toivottaa kaikille rauhallista ja iloista pääsiäistä.