Kielet

Ratkaistaan yhdessä! –hanke

Tukea ja toimintamalleja perheille, joiden lapsi oireilee päiväkodin tai koulun sisäilmasta.

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat aiheuttavat huolta lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Pahimmillaan ongelmat syrjäyttävät lapsia koulunkäynnistä, vertaissuhteista sekä rajoittavat heidän jatko-opiskelumahdollisuuksiaan. 

Lasten sairastaminen vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Vanhemmat kokevat usein jäävänsä ongelmien kanssa ilman apua ja palveluohjausta. Epätietoisuus ja yhtenäisten toimintatapojen puute aiheuttavat huolta ja turhautumista.

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen päätavoitteina on tarjota lapsiperheille sekä keinoja ratkaista arjen haasteita, että välineitä vähentää sisäilmaongelmista johtuvaa syrjäytymisriskiään. 

Ratkaistaan yhdessä! -hanke käynnistyy selvitysvaiheella, jossa kartoitetaan: 

  • sisäilmasta oireilevien ja sairastavien lapsiperheiden näkemyksiä turvallisen oppimisympäristön järjestämisen vaihtoehdoista sekä oman avunsaantinsa haasteista 
  • kunnan työntekijöiden näkemyksiä turvallisen oppimisympäristön järjestämisen vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä haasteista 
  • kunnan virkamiesten ja päättäjien näkemyksiä siitä, mitkä ovat oppimisympäristöjen sisäilmaongelmien selvittämisen solmukohdat. 

Yksinjäämisestä osallisuuteen

Seuraavassa vaiheessa hankkeessa kehitetään mm. oppimisen järjestämiseen ja lapsen sosiaaliseen tukeen liittyviä palvelupolkuja lapsiperheille. Tavoitteena on mallintaa hyviä käytäntöjä yhdessä kuntien kanssa. Jo oppimis- ja toimintamahdollisuuksia rakennettaessa kuntien olisi otettava huomioon vähän oireilevien, paljon oireilevien ja jo sisäilmasta sairastavan erityistarpeet. 

Ratkaistaan yhdessä! -hanke tuottaa vaikuttamismateriaalia, jota kokeilussa mukana olevat lapsiperheet voivat hyödyntää paikkakuntakohtaisesti. Lisäksi tuotetaan lapsiperheille erilaisia ongelmanratkaisumalleja ja toimintaohjeita. Materiaalit julkaistaan verkossa ja ne ovat hyödynnettävissä myöhemmin myös muilla paikkakunnilla kaikkialla Suomessa.   

Hankkeessa kehitetään sekä vanhempien että lasten omaa vertaistoimintaa käynnistämällä tukioppilastoimintaa, erilaisia vertaisryhmiä sekä vertaispuhelin. Vanhempainyhdistyksiin perustetaan mahdollisuuksien mukaan myös sisäilmaryhmiä.

Moniäänisestä keskustelusta yhteisiin ratkaisuihin

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat, sekä niiden vaikutukset, ovat usein monimuotoisia. Asioiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan eri tahojen ja toimijoiden hyvää, avointa ja luottamuksellista yhteistyötä. Tässä hankkeessa kehitystyötä tehdään yhdessä vapaaehtoisten ja viranomaisten kanssa.

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen takana ovat Hengitysliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ja Homepakolaiset ry. Kolmivuotista STEAn rahoittamaa hanketta koordinoi Hengitysliitto. Hanke käynnistyi 1.2.2018 yhteistyössä Muhoksen, Reisjärven, Lohjan ja Siuntion kuntien kanssa. 

Lisätietoja hankkeesta: 

Minna Pitkäniemi
Etelä-Suomen suunnittelija
Ratkaistaan yhdessä! -hanke
0444077036

Outi Leveäoja
Pohjois-Suomen suunnittelija
Ratkaistaan yhdessä! -hanke
044 407 7042

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa