Sisäilmaongelma työpaikalla – kuka vastaa mistäkin?

Työntekijällä ilmoitusvelvollisuus

Työntekijällä on vastuu ilmoittaa työpaikalla havaitsemistaan puutteista ja vioista työympäristössään. Myös sisäilmaongelmia kohdatessaan työntekijän tulee ilmoittaa havainnoistaan työnantajalle, käytännössä yleensä omalle esimiehelleen. Lisäksi ilmoitus tulee tehdä myös työsuojeluvaltuutetulle. Asia kannattaa esittää kirjallisesti, jolloin se jää paremmin muistiin kaikille osapuolille.

Ihmisten kokemat oireet voivat vaihdella huomattavasti. Osa työntekijöistä ei samoissa tiloissa saa minkäänlaisia oireita, kun taas herkimmät oireilevat ja voivat jopa sairastua. Pelko siitä, että asian esille ottaja leimataan valittajaksi, koetaan usein todeksi. Työsuojeluorganisaatio toimii työntekijöiden asiantuntijana työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Jos yksin ei työnantajan luokse uskalla mennä, työntekijä voi pyytää avukseen esimerkiksi työsuojeluvaltuutettua.

Työnantajalla velvollisuus toimia

Työnantajalla on velvollisuus ottaa yhteys kiinteistön omistajaan tai häntä edustavaan isännöitsijään heti, jos rakennuksessa havaitaan sisäilmaongelma. Työnantajan on myös ohjattava työntekijä työterveyshuoltoon, jos työntekijällä on oireita, joiden epäillään johtuvan työpaikan olosuhteista. Lisäksi työnantajan tulee kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimenpiteisiin esille tulleessa asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä.

Työterveyshuolto arvioi terveyshaittaa

Työterveyshuolto on tärkeä ottaa mukaan tilanteisiin, joihin epäillään liittyvän terveyshaitta. Työterveyden rooli yleisesti on potilaan hoitaminen mutta sisäilmaongelmissa myös oireiden perusteella mahdollinen sisäilmaongelman tunnistaminen. Kenelläkään muulla ei ole niin kattavaa näkemystä tietyn työpaikan työntekijöiden oireiluista ja sairastelusta kuin työterveyshuollolla. Lisäksi työterveyshuollolla on mahdollisuus tehdä sisäilmastokysely, jos ongelman laajuutta ei vielä tiedetä. Tehtyjen selvitysten ja tutkimusten sekä työterveyshuollon omien havaintojen perusteella työterveyshuolto antaa oman käsityksensä sisäilmaolosuhteiden merkityksestä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Työsuojeluviranomainen valvoo

Sisäilmaan liittyvät ongelmatilanteet voivat olla hyvin monimuotoisia, joten välillä selvitystyö vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä kaikilta osapuolilta. Joskus asiat eivät etene osapuolten näkemysten mukaan. Tällöin tarvitaan työsuojeluviranomaista (Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue), joka valvoo, että työpaikalla toimitaan niiden lakien ja asetusten mukaisesti, mitä työsuojelusta on säädetty. Työsuojeluviranomainen voi antaa tarvittaessa velvoittavia määräyksiä sisäilmaongelmien selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Tiedottamisella tärkeä rooli

Työpaikkojen sisäilmaongelmia selvitettäessä tiedottaminen, tai tarkemmin sanottuna tiedottamisen puute, on havaittu erittäin suureksi ongelmaksi monessa tapauksessa. Osapuolien tulisi ymmärtää, että tiedottamisella voidaan torjua ja ennaltaehkäistä huhujen ja väärien tietojen leviäminen. Kun epäluulon ilmapiiri on saanut vallan, on kierrettä enää myöhemmin vaikea katkaista.

Lisätietoja:
Työturvallisuuslaki, 23.8.2002/738
Työterveyshuoltolaki, 21.12.2001/1383

Teksti: Tuula Syrjänen, Hengitysliiton korjausneuvonnan päällikkö