Kielet

Merkittävä osa Suomessa tehtävistä homesiivouksista toteutetaan ilman riittävää alan ammattitaitoa

27.12.2018
Maailmalta
Homesiivous
Vähintään 30 prosenttia Suomen kunnissa tehtävistä homesiivouksista toteutetaan ilman riittävää ammattitaitoa. Oikein toteutettu homesiivous on ensisijaisen tärkeää, sillä homepölylle ja homeiden aineenvaihduntatuotteille altistuminen aiheuttaa terveyshaittoja tilojen käyttäjille. Etenkin irtaimiston puhdistamiseen täytyy kiinnittää jatkossa enemmän huomiota, sillä se jää monesti kokonaan tekemättä.

Poistoa Oy:n tilaamassa ja Konsulttiyhtymä Ajan toteuttamassa tutkimuksessa haastateltiin 104:ää kuntien ja valtion kiinteistöjen edustajaa sekä alan riippumattomia konsultteja. Tutkimus on ensimmäinen homesiivouksen markkinoita ja sen käytäntöjä arvioinut kartoitus Suomessa.

Tutkimus paljasti merkittäviä alueellisia eroja homesiivouksessa.  Esimerkiksi Turussa ja Tampereella homesiivous hoidetaan hyvin, kun taas pääkaupunkiseutu on koko muuta Suomea jäljessä. Myös kuntien ja valtion väliset erot nousivat tutkimuksessa esiin. Valtion hallinnoimissa kiinteistöissä toteutettiin keskimäärin onnistuneempaa homesiivousta kuntien kiinteistöihin verrattuna. Syytä homesiivouksien epäonnistumiseen on sekä homesiivouspalveluiden laadussa että homesiivouspalveluiden ostajien vaatimustasossa.

Onnistunut homesiivous vaatii läpikotaiset esi- ja jälkitoimenpiteet

Homesiivous ei aina rajoitu pelkästään kiinteistöjen homesiivoukseen tai rakenteiden puhdistukseen. Jokaisen kiinteistön tarpeet homesiivoukselle ovat erilaiset ja onnistuneen siivouksen kannalta oleellista on tehdä kohteen siivoustarpeiden kartoitus. Siivous vaatii laajamittaista osaamista niin rakennus- kuin siivousalaltakin. Erityisesti irtaimiston puhdistus vaatii usein erikoisosaamista liittyen puhdistettaviin tavaroihin, sillä yhdenkin puhdistettavan tilan irtaimisto voi vaihdella pienistä Atk-laitteista aina isokokoisiin soittimiin.

Epäonnistunut homesiivous näkyy monella tapaa: oireet todennäköisesti jatkuvat ja voivat jopa pahentua, jos korjattavaa aluetta ei osastoida oikein ja homepöly pääsee leviämään laajemmalle alueelle. Ongelmia ilmenee usein viimeistään irtaimiston kanssa, jolloin puhdistamatta jätetyt tavarat ja kalusteet voivat tuoda epäpuhtaudet takaisin puhdistettuihin tiloihin. Irtaimiston puhdistuksessa pyritään usein säästämään, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että jo tehty siivoustyö joudutaan tekemään uudestaan.

Siivouspalveluiden ostajaryhmissä merkittäviä eroja

Tutkimuksessa tutkittiin muun muassa valtion ja kuntien välisiä eroja. Eniten kehitettävää on kunnilla. Noin kolmanneksen kuntien homesiivouksista toteuttaa joko oma henkilöstö tai siivousalan yritys ilman erityistä homesiivouksen osaamista. Harvoissa kunnissa on ymmärretty, että homesiivous vaatii erityistä osaamista puhtaan lopputuloksen saavuttamiseksi ja työturvallisuuden takaamiseksi. Kunnissa homesiivous merkitsee usein vain kalusteiden pintapuolista puhdistusta.

Valtion kiinteistöjen hallinnoitsijat tuntevat homesiivousalaa ja homesiivouspalveluiden tarjoajia paremmin. Perustietoa toimialasta on, ja yksityiskohdat selvitetään tapauskohtaisesti. Lähes kaikki valtion edustajat pitivät homesiivousta erittäin tärkeänä osana kiinteistön saneerausprojektin onnistumista. Kehittämistä valtiosektorillakin toki on. Lähes neljäsosa homesiivouksista teetetään ulkopuolisilla tahoilla, joilla ei ole riittävää osaamista homesiivouksesta. Valtion kiinteistöjen hallinnoitsijat pitivät alan tärkeimpinä kehityskohteina homesiivousalan ammattitaidon kehittämistä, viestinnän ja tietouden lisäämistä sekä yhteneväisen standardin kehittämistä.

Vaativimpia tutkimukseen vastaajista olivat konsultit. He olivat muun muassa sitä mieltä, että ymmärtämättömyys, kustannusten pelko ja puutteet osaamisessa ovat yleisimpiä syitä projekteissa annettujen ohjeiden ja tavoitteiden noudattamatta jättämiselle. Konsulttienkin mielestä homesiivousalan tärkeimmät kehittämiskohteet ovat ammattitaidon lisääminen ja yhteneväisten standardien luominen sekä homesiivoustietoisuuden lisääminen.

Homesiivousliitto pyrkii yhtenäistämään alan toimintatavat

Homesiivousalalla ei tällä hetkellä ole yhtenäisiä standardeja, jolla homesiivouksia toteuttavia palveluntuottajia arvioitaisiin. Alaa koskevaa lainsäädäntöä ei ole, eikä useilla ostajilla ole tarvittavaa ymmärrystä arvioidakseen sitä, onko palveluntuottaja luotettava homesiivouksen ammattilainen.

Syyskuussa 2018 perustettu Suomen Homesiivousliitto ry pyrkii edistämään homesiivousten laatua Suomessa auktorisoimalla homesiivouspalveluiden tuottajia. Liiton perustamisen tavoitteena on parantaa alan hyvien käytäntöjen tuntemusta, jotta asiakkaat saavat varmasti ostamaansa palvelua.

Homesiivousliittoon kuuluvat yritykset ja niiden toiminta auditoidaan liiton sääntöjen mukaisesti. Auditoinnin perusteella voidaan yrityksille myöntää auktorisoidun homesiivousyrityksen status. Toimialastandardia kehitetään edelleen ja se laajentuu liiton auditointiprosessin mukana. Liiton tavoitteisiin kuuluu myös homesiivouksen edistäminen viralliseksi toiminnaksi, johon viranomaiset laativat viralliset säännöt ja vaatimukset. Liitolla on kolme perustajajäsentä: Poistoa Oy, JK Mikrobitekniikka Oy sekä Tehopuhdistus Vesa Toiviainen Oy. Voit lukea lisää liitosta ja liiton toiminnasta osoitteesta: https://www.homesiivousliitto.fi/