Uniapnea voi olla myös asentoriippuvaista

12.10.2016
Maailmalta
Nukkuva mies
Asen­to­riip­pu­vaisessa uniapneassa hengi­tys­häi­riöitä on eniten se­lällään maa­tessa. Asentoriippuvainen uniapnea on usein lievempi kuin asennosta riippumaton ja sen hoidoksi saattaa riittää laihduttaminen ja asentohoito.

Korealaistutkimuksen mukaan asen­to­riip­pu­vainen uniapnea on usein lie­vempi kuin asen­nosta riippu­maton, ja po­tilaat ovat van­hempia ja lai­hempia. Asen­to­riip­pu­vainen uniapnea ei vaikuta päiväai­kaiseen väsy­mykseen, masen­nu­soi­reisiin, ahdis­tu­nei­suuteen tai elä­män­laatuun sa­malla lail­la kuin asen­nosta riippu­maton.

Tut­kimus osoitti, et­tä uniapnea on moni­muo­toinen sai­raus ja asen­nosta riippu­vai­suu­della on oma merki­tyk­sensä. Jos poti­laalla on päiväai­kaista väsy­mystä ja hengityskatkosten ja hengityksen vaimenemisten määrä tunnissa (AHI) on yli 15, CPAP-hoito on tar­peen asen­to­riip­pu­vai­seenkin uniapneaan.

Jos kui­tenkin poti­laalla to­detaan lie­vä asen­to­riip­pu­vainen tau­ti, jos­sa AHI selin­ma­kuulla on 5–15 mut­ta muis­sa asen­noissa al­le 5, jär­kevin va­linta on laih­dutus tai asen­to­hoito. Jokainen uniapneapotilas tarvit­see yksi­löl­lisen ar­vion sairau­destaan.

Asentohoito

Asennosta riippuvaista uniapneaa hoidetaan usein ns. asentohoidolla. Asentohoito voidaan toteuttaa esimerkiksi pallopaidalla, jossa yöpaidan selkämykseen kiinnitetty pallo estää selällään nukkumisen, tai kaupallisella uniapneavyöllä.

Lisätietoa asentoriippuvaisesta uniapneasta Duodecimin sivuilla. Asennosta riippumattomasta uniapneasta löytyy tietoa sivulta Uniapnea.

Läh­de: Duodecim ja Hengitysliiton verkkosivut