Valinnanvapauslain käytännön toteuttaminen vaatii tukea ja ohjausta

20.12.2017
Meiltä
Valinnan vaikeus
Hallituksen esittämä valinnanvapauslaki uhkaa jakaa terveyspalvelut paremmin ja huonommin pärjäävien palveluiksi. Erityisesti paljon palveluita käyttävät ihmiset tulevat tarvitsemaan tukea ja ohjausta valintojen tekemiseen.

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvia kustannuksien kasvua.

Hengitysliiton sosiaali- ja terveyspoliittisen asiantuntijan Sari Mäen mukaan hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen onnistuu vain nivomalla perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito nykyistä paremmin yhteen sekä lisäämällä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä.

Uudistukseen sisältyvän valinnanvapauslain tarkoituksena on edistää asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja ja parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua. Valinnanvapauden mukana tuleva oman vastuun lisääntyminen sopii osalle kansalaisista hyvin, mutta juuri eniten palveluja tarvitsevilla ei ole välttämättä resursseja tehdä valintoja. 

Ongelmia voi aiheuttaa myös valinnanvapauslain osaksi kaavailtu asiakasseteli, jonka maakuntia velvoittava käyttö saattaa pirstaloida jo toimivat järjestelmän osat. Yksittäisillä asiakassetelillä eri puolilta ostetut terveys- ja erikoissairaanhoidon palvelut eivät muodosta yhtenäistä hoidon kokonaisuutta. Paljon palveluita tarvitsevan tarve palveluohjaukseen on tällöin mittava.

- Nyt on jopa riskinä, että esitetyn kaltainen valinnanvapaus jakaa palvelut paremmin ja huonommin pärjäävien palveluiksi. Jotta järjestelmä ei luo lisää hyvinvointi- ja terveyseroja, tarvitaan apua ja tukea valintojen tekemiseen, Sari Mäki sanoo.

Hengitysliitto on pitkään pitänyt esillä terveys- ja hoitosuunnitelman tärkeyttä pitkäaikaissairaiden hoidossa. Kun asiakkaan oma vastuu lisääntyy oman sairautensa hoitamisessa, hänellä tulee olla mahdollisuus suunnitella hoitonsa yhdessä palvelun tuottajan kanssa. 

Esimerkiksi hengityssairaan hyvä hoito sisältää hoitosuunnitelman, johon on koottu hengityssairautta ja mahdollisia muita sairauksia koskeva hoito kokonaisuutena. Hoitosuunnitelmaan tulee myös sisällyttää lääkkeenotto- ja omahoito-ohjeet sekä tieto tulevan seurantakäynnin ajankohdasta.

Lue Hengitysliiton lausunto valinnanvapauslaista