Andningsförbundet

Andningsförbundet är en organisation inom social- och hälsovårdsområdet, vars syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka för att vi alla skulle kunna andas lättare.

Att främja andningshälsan innebär att särskilt de frågor som rör en god andnings- och inomhusluften lyfts upp samtidigt som man förespråkar motion, hälsosamma levnadsvanor och rökfrihet.

Ett gott liv för de andningssjuka främjas genom att producera kunskap samt genom ta ställning till frågor som handlar om att de insjuknade är berättigade till tjänster och god vård. Målet är att de andningssjuka och deras närstående ska kunna leva ett likställt och aktivt liv, vara aktiva i samhället samt stödja varandra genom att verka som frivilliga, jämlikar och erfarenhetsaktörer.

Vi producerar material till de som är intresserade av andningshälsa och -sjukdomar. En del av materialet kan fås på svenska. Därutöver producerar vi finskspråkigt material som är avsett för de professionella inom social- och hälsovården, såsom Hengityskanava-nyhetsbrevet. Cirka var femte finländare har en andningssjukdom. Andningsförbundet har cirka 27 000 medlemmar, 84 lokala andningsföreningar och 2 nationella föreningar.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa