kerrostalo parvekkeita

Balkongrökning

Information om att ansöka om rökförbud i bostadssammanslutnings lägenheter.

Tobakslagen tillåter en bostadssammanslutning att ansöka hos kommunen om rökförbud på balkonger som tillhör bostadssammanslutningens lägenheter, utomhusområden som används av lägenheterna och inne i lägenheterna. Ett majoritetsbeslut från årsstämman krävs för att ansöka om rökförbud.

Kommunen måste införa rökförbud när tobaksrök regelbundet sprider sig genom strukturer till exempel till vistelseområdet på en uteplats som tillhör en annan lägenhet eller in i en annan lägenhet.

Ett rökförbud kan endast införas om det inte är möjligt att förhindra spridningen av rök genom att reparera strukturer eller med andra rimliga åtgärder. Innan ett förbud införs måste dessutom ägaren till lägenheten ges möjlighet att förhindra spridningen av rök genom att vidta egna åtgärder. 

Rökförbudet för bostadsutrymmet i en bostadslägenhet gäller inte användning av e-cigaretter. 

Enligt Finlands fastighetsförbund har priset för myndigheternas behandling av rökförbud varierat mellan cirka 500 och 1 500 euro i förbudsbeslut som har rapporterats fram till 2018. Kostnaderna påverkas till exempel av den arbetstid som krävs för behandlingen. Därför bör bostadsbolaget noga förbereda sin ansökan om rökförbud. Det lönar sig för bostadsbolaget att kontakta den kommunala myndigheten redan innan ansökningsprocessen för rökförbud inleds.

Relaterat innehåll

79 § Meddelande av rökförbud i bostadssammanslutningar

En bostadssammanslutning kan hos kommunen ansöka om att kommunen meddelar rökförbud på balkongerna till lägenheterna i bostadssammanslutningens byggnad, utomhusområden som används av lägenheterna och inne i lägenheterna. Innehavarna av de utrymmen och områden som avses i ansökan ska höras innan ansökan görs.

Kommunen ska meddela rökförbud beträffande de utrymmen och områden som avses i ansökan, om det på grund av deras konstruktioner eller andra omständigheter är möjligt att tobaksrök annat än i undantagsfall sprider sig till en annan balkong, till de ställen där man vistas på ett utomhusområde som hör till en annan lägenhet eller in i en annan lägenhet.

Rökförbud får meddelas i ett bostadsrum i en lägenhet endast om spridningen av rök inte genom en reparation eller ändring av konstruktionerna skäligen kan förhindras och bostadsrummets innehavare innan förbudet meddelas har getts möjlighet att förhindra spridningen av rök genom egna åtgärder.

Ett rökförbud som avser ett bostadsrum i en lägenhet gäller inte användning av elektroniska cigaretter.

Kommunen ska återkalla ett rökförbud på ansökan av bostadssammanslutningen, om förbudet inte längre är befogat på grund av förändrade omständigheter. Ett rökförbud kan också återkallas på ansökan av innehavaren av ett utrymme eller område om bostadssammanslutningen inte ansöker om återkallande trots väsentligt förändrade omständigheter

Närmare bestämmelser om ansökan om rökförbud, om återkallande av rökförbud och om omnämnande i ansökan av hörande som bostadssammanslutningen ordnat får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Du hittar tobakslagen i sin helhet på riksdagens hemsida.