Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

11.4.2022

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry (119.709) ja jäsenyhdistykset 
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki 
020 757 5000

Yhteyshenkilö rekisteriä  koskevissa  asioissa

Marja Meltti, toimistosihteeri, jäsenasiat  

Riitta Turunen, tietosuojavastaava 
 
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki 
etunimi.sukunimi(a)hengitysliitto.fi

Rekisterin nimi 

Hengitysliitto ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito. Henkilötietoja kerätään viestintää, jäsenmaksujen laskutusta ja jäsenlehden (Hengitys-lehden) postitusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ovat jäsenyhdistysten jäseneksi rekisteröityjen henkilöiden ja yhteisöjen nimi- ja osoitetiedot sekä jäsenmaksutiedot. Rekisterissä näkyvät vapaaehtoisina tietoina annetut puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäajat, sairausryhmät ja kiinnostuksen kohteet. Näiden tietojen lisäksi henkilötietoihin on tallennettu luottamustoimet, -tehtävät, mahdollinen vapaaehtoiskoulutus, myönnetyt ansiomerkit ja huomionosoitukset. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Kaikki rekisterin tiedot on saatu jäsenyhdistysten jäseneksi rekisteröidyiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä. Tiedot kerätään sähköisillä lomakkeilla tai jäsenyhdistyksiin lähetetyillä lomakkeilla. Jäsenten henkilötietojen päivittämiseen käytetään Postin osoitepäivityspalvelua. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tietosuojaselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Jäsenrekisterin tiedot säilytetään, kunnes henkilö ei ole enää yhdistyksen jäsen tai hän ei maksa vuosijäsenmaksuaan tai hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi. Henkilötietoja ei arkistoida.

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto hävitetään rekisteriin kirjaamisen jälkeen. 

Rekisteriä ylläpidetään Hengitysliiton palveluhallintajärjestelmän Kilta-ohjelmassa. Rekisterin käyttöoikeus on niillä Hengitysliiton työntekijöillä, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on mahdollisuus saada rekisteriin käyttöoikeudet niille henkilöille, joille yhdistyksen hallitus sen myöntää. Käyttöoikeuksilla he voivat hallinnoida vain oman yhdistyksensä tietoja. 
 
Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Internetyhteys tietojärjestelmään on SSL-suojattu.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisteröidyn pyytäessä rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.  

Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tarkastuspyyntö –lomakkeella tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen tietojen antamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisterissä olevat virheelliset tiedot oikaistaan henkilön ilmoituksen perusteella.  Oikaisuvaatimus esitetään kirjallisesti oikaisuvaatimus -lomakkeella

Rekisteriin tehtävät yleiset tietojen päivitykset ilmoitetaan suoraan sähköpostiin: jasenasiat(a)hengitysliitto.fi tai Hengitysliitto, Marja Meltti, p. 020 757 5000 (vaihde).