Hallitus

Hengitysyhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–10 jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi voidaan valita henkilö myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen jäsenet valitaan aina kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jos hallitusta täydennetään kesken kauden, toimii valittava henkilö jäljellä olevan kauden. Uusi jäsen toimii hallituksessa siis saman kauden kuin muutkin hallituksen jäsenet.

Hengitysyhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet

Hengitysyhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla ja sihteerillä tai muulla hallituksen määräämällä henkilöllä, aina kaksi yhdessä.

Hallitus antaa nimenkirjoitusoikeuden järjestäytymiskokouksessa. Nimenkirjoittajien muutoksesta on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

Hallituksen jäsenten on tunnettava

 • oman yhdistyksensä säännöt
 • yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja tehtävät
 • taloudenperusasiat
 • yhdistyslaki

Hengitysyhdistyksen hallitus

 • johtaa hengitysyhdistyksen toimintaa ja on vastuussa siitä
 • vastaa yhdistyksen taloudenhoidon järjestämisestä ja taloudesta 
 • hyväksyy ja erottaa jäsenet
 • valmistelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panee ne täytäntöön
 • asettaa tarpeelliset toimikunnat
 • valitsee yhdistystä yhteistyöelimissä ja muissa yhteisöissä edustavat henkilöt
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja sopii työntekijän kanssa hänen työtehtävistään.

Puheenjohtajan ja muiden nimenkirjoittajien muutosilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla. Ilmoitus on maksullinen.