Yhdistyksen verotus

Verohallinnon ohjeita

Verotukseen liittyvät määräykset sekä tietoa tulorekisteristä löydät verottajan sivuilta.

Hengitysyhdistyksen tulee tehdä veroilmoitus aina seuraavissa tapauksissa:

 • Yhdistys tai säätiö on saanut verovuonna veronalaista tuloa.
 • Yhdistyksen tai säätiön omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet.
 • Yhdistys tai säätiö on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön.
 • Yhdistykselle tai säätiölle on myönnetty veronhuojennus.
 • Yhdistys tai säätiö on saanut Verohallinnolta tiedotteen veroilmoituksen antamisesta tai Verohallinto on pyytänyt antamaan veroilmoituksen.
 • Yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnassa tai varainhankinnassa on tapahtunut olennainen muutos edelliseen verovuoteen verrattuna.

Valtuutukset ja tunnukset sähköisiin asiointipalveluihin

Hengitysyhdistys voi valtuuttaa myös jonkin toisen tahon, kuten tilitoimiston, toimimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tällöin yhdistyksen on tehtävä valtuutus Suomi.fi-palvelussa.

Katso-palvelu on korvattu Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-valtuuksilla ja Suomi.fi-tunnistuksella. Lisätietoa löydät Suomi.fi-verkkosivulta.

Palkka.fi on Verohallinnon ja työeläkeyhtiöiden ylläpitämä maksuton yritysten ja kotitalouksien palkanlaskentaohjelma. Verohallinto suosittelee ohjelman käyttöä satunnaisesti palkkaa maksaville.

Tulovero

Tuloverolaissa (1535/92, 22 ja 23 §) tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään edellä mainitun lain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona.

Yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotukseen liittyviä ohjeita löydät Verohallinnon sivulta.
Lisätietoa myös verotusohjeesta yleishyödyllisille yhteisöille.
Tutustu tuloverolakiin Finlexin verkkosivuilla.

Säännöt ja tosiasiallinen toiminta vaikuttavat hengitysyhdistyksen yleishyödyllisyyden arviointiin. Yhdistys katsotaan yleishyödylliseksi seuraavissa tapauksissa:

 • Yhdistys toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.
 • Yhdistyksen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin.
 • Yhdistys ei tuota toiminnallaan osallisille taloudellista etua.

Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä seuraavia:

 • yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämästä toiminnasta kuten arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä tai näiden yhteydessä harjoitetusta tarjoilusta tai myynnistä saatua tuloa
 • jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa
 • adressien, merkkien, korttien, viirien ja muiden samankaltaisten hyödykkeiden myynnistä saatua tuloa
 • bingopelin pitämisestä saatua tuloa.

Elinkeinotuloa on hengitysyhdistyksen harjoittama liiketoiminta, jonka tunnusmerkkejä ovat seuraavat:

 • voiton tavoittelu ja ansiotarkoitus
 • taloudellinen riski
 • toiminnan jatkuvuus ja itsenäisyys
 • toiminnan laajuus ja suurehko liikevaihto
 • myynti kohdistuu rajoittamattomaan asiakaskuntaan ja kilpailee yleisillä markkinoilla
 • palkatun henkilökunnan käyttö.

Esimerkiksi yleisön vapaasti käyttämä kioski- ja kahviotoiminta on liiketoimintaa.

Korko- ja osinkotuotot sekä osakkeiden myyntivoitot ja asunto-osakkeiden vuokratuotot eivät ole verotettavaa tuloa.

Lisätietoa elinkeinotulon verottamisesta Finlexin sivuilta.

Arpajaisvero

Suomessa järjestettävistä arpajaisista, vedonlyönneistä tai muulla vastaavalla tavalla saadusta voitosta maksetaan veroa valtiolle Arpajaisverolain 552/92 mukaan. Tutustu arpajaisverolakiin Finlexin verkkosivuilla.

Hengitysyhdistys on arpajaisverovelvollinen. Veroa koskevat tiedot ilmoitetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Arpajaisvoitot eivät ole voitonsaajan tuloverotuksessa veronalaiseksi laskettavaa tuloa.

Lue lisää arpajaisverolaista ja sen maksamisesta Finlexin Arpajaisten verotus -sivulla.

Arvonlisävero

Hengitysyhdistys maksaa arvonlisäveroa liiketoiminnastaan, jos arvonlisäverolaissa tarkoitettu liikevaihto vuodessa on yli 10 00 euroa.

Hengitysyhdistys maksaa arvonlisäveroa liiketoiminnastaan, mikäli arvonlisäverolaissa (1501/93, 3–4§) tarkoitettu liikevaihto vuodessa on yli 10 000 euroa.

Tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään mainitun lain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona.

Yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin verovelvollinen ravintola- tai ateriapalvelun ottamisesta omaan käyttöönsä 25 a §:ssä säädetyin edellytyksin ja kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöönsä 32 §:ssä säädetyin edellytyksin.

Arvonlisäverolain löydät Finlexin verkkosivuilta.
Tutustu myös verottajan ohjeisiin arvonlisäverosta ja sen laskutuksesta, veroilmoituksesta ja oikeudesta tehdä vähennyksiä.

Kiinteistövero

Hengitysyhdistys maksaa omistamastaan kiinteistöstä veroa, joka määräytyy kiinteistön verotusarvosta kiinteistöverolain (654/92) mukaan.

Kunnanvaltuusto määrää kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa veroäyrin hinnan.

Kiinteistöverolain löydät Finlexin sivuilta.

Lahjoitukset, perintö- ja lahjavero

Tuloverolaki (57 §) säätelee, miten hengitysyhdistystä verotetaan yritysten sille tekemistä lahjoituksista.

Perintö- ja lahjaverolain (378/40, 2 §) mukaan hengitysyhdistyksen ei tarvitse maksaa veroa sille testamentatusta tai henkilön lahjoittamasta omaisuudesta.

Tutustu perintö- ja lahjaverolakiin Finlexin verkkosivuilla.