Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastus sisältää talouden ja hallinnon tarkastuksen. Yhdistyksen hallituksella on velvollisuus avustaa toiminnantarkastajaa tämän toimissa.

Toiminnantarkastajalla on oikeus osallistua niihin kokouksiin, joissa käsitellään hänen tarkastustoimintaansa. Joissakin tapauksissa hänellä on velvollisuus osallistua tällaisiin kokouksiin.

Yhdistyksen talouden tarkastus

Talouden tarkastus on pienessä yhdistyksessä lähinnä tosite- ja asiakirjatarkistusta. Jos yhdistyksellä on omaa pääomaa tai se on antanut vakuuksia, näiden tarkastaminen ja vertaaminen edellisvuosiin on tarpeen.

Yhdistyksen hallinnon tarkastus

Hallinnon tarkastus puolestaan on lähinnä pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen tarkastamista. Hallinnon asianmukaiseksi järjestämiseksi voidaan katsoa kaikkein pienimmissä yhdistyksissä se, että yhdistyksessä on nimetty laskutuksesta, laskujen maksamisesta, kirjanpidosta, kirjeenvaihdosta sekä hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjoista vastaava henkilö.

Suuremmissa yhdistyksissä on tarkastettava arvonlisä- ja muiden verojen maksaminen, työnantajamaksut, palkat ja avustusten käyttö sekä muiden lakisääteisten tehtävien hoitaminen.

Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus sille kokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Toiminnantarkastuksessa on oltava maininta ainakin seuraavista asioista:

  • sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet
  • onko hallituksen jäsen tai toimihenkilö syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan
  • onko johtoon kuuluva tai toimihenkilö rikkonut yhdistyslakia tai sääntöjä.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteyttä koskeva lausunto antaa yhdistyksen jäsenille varmistuksen oikeasta menettelystä eli siitä, että tilinpäätös on johdettu oikein kirjanpidosta.

Toiminnantarkastajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Toiminnantarkastaja on velvollinen korjaamaan vahingon, jonka hän

  • tahallisesti tai huolimattomuudestaan aiheuttaa yhdistykselle
  • rikkomalla yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä tuottaa yhdistyksen jäsenelle tai kolmannelle osapuolelle.