Liittovaalit

Vaaleissa valitaan Hengitysliiton liittovaltuustoon 20 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtainen varajäsen.

Kultakin alueelta valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä jäsenyhdistysten ehdotuksesta neljäksi (4) kalenterivuodeksi 2023-2026 toimikauden alkamista edeltävän vuoden loka-marraskuussa pidettävässä liittoäänestyksessä.

Samasta jäsenyhdistyksestä voi tulla valituksi enintään yksi liittovaltuuston jäsen tai varajäsen. Liittovaltuuston jäseneksi tai varajäseneksi saa valita henkilön enintään kahdeksi peräkkäiseksi nelivuotiskaudeksi.

Liittoäänestyksessä kukin jäsenyhdistys käyttää äänivaltaansa edellisen kalenterivuoden lopussa olevan henkilöjäsenmääränsä suhteessa. Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni alkavaa kahtasataa (200) henkilöjäsentä kohti. Äänimäärä voi olla kuitenkin enintään kymmenen (10).

Liittohallitus on kokouksessaan perjantaina 11.2.2022 vahvistanut yhdistysten jäsenmäärän ja yhdistysten käytössä olevan äänimäärän jäsenrekisterin perusteella.

Liittohallitus on kokouksessaan perjantaina 20.5.2022 vahvistanut liittovaalien ehdokaslistat liittovaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi. Ehdokaslistat lähetetään yhdistyksille 31.8.2022 mennessä ja julkaistaan Hengitys -lehdessä 3/2022.

Ehdokasvaali pidetään yhdistyksen kokouksessa marraskuun loppuun mennessä. Maininta asiasta on oltava kokouskutsussa. Ilmoitus vaalituloksesta tehdään liittohallitukselle 5.12.2022 kello 16 mennessä erillisellä lomakkeella.

Liittovaltuuston jäseniksi valitaan vaaleissa 20 eniten ääniä saanutta ehdokasta viisi kultakin alueelta. Sama menettelytapa pätee varajäsenten valinnassa.

Alla on liittovaltuuston vaalijärjestys, käytännön ohjeet, ilmoitus- ja suostumuslomake sekä liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenet 2022 toimikausineen.