iäkäs mies katsoo ikkunasta

Kronisk obstruktiv lungsjukdoma (KOL)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease) är en långsamt framskridande lungsjukdom som oftast förekommer i anslutning till rökning.

Att ständigt utsättas för tobaksrök förorsakar en kronisk inflammation i luftrörens slemhinnor och i lungvävnaden. Inflammationen förorsakar så småningom bestående förträngningar i luftrören samt lungemfysem. Luftflödet försämras i lungorna, varvid det blir för mycket luft kvar i lungorna och det blockerar lungorna, även om utandningen är kraftig. Detta är den huvudsakliga orsaken till den andnöd som KOL-patienten upplever.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom kännetecknas av en bestående förträngning av de små andningsvägarna, förstörd lungvävnad samt försämrad utandning. Trots att förträngningen i huvudsak är obotlig, kan den insjuknade genom egen aktivitet betydligt påverka sjukdomens gång, prognosen och sin egen funktionsförmåga.

Enligt uppskattningar är det cirka 5–10 procent av den vuxna befolkningen som lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Antalet kan vara dubbelt så många om man också räknar med dem som uppvisar de första symptomen, det vill säga kronisk luftrörskatarr.

En lindrig sjukdom inverkar endast lite störande på det dagliga livet, men långt framskriden begränsar den avsevärt patientens liv. Vid allvarlig KOL är lungfunktionen betydligt nedsatt.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

En guide för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.