Huvudbudskap om byggnaders hälsa och inomhusluft

Det krävs aktiva åtgärder för att förebygga problem med inomhusluften, både från privatpersoners, organisationers och samhälleliga beslutsfattares sida. Vi tar fram objektiv information och ger råd till medborgarna så att de kan fatta bra beslut t.ex. om att köpa, renovera eller bygga en bostad.

Expertis på Inomhusluft behövs i varje fas av byggnadens konstruktion, underhåll och reparation, från planering till genomförande.

Vid konstruktion och reparation ska säkerställas att planer och arbete utförs i enlighet med föreskrifter och instruktioner.

Vid nybyggnation måste särskild uppmärksamhet ägnas åt fukthantering under konstruktionen.

Fukt- och mögelskador är en av de potentiella orsakerna till luftproblem inomhus. Inomhusluftens kvalitet påverkas av olika kemiska, biologiska och fysikaliska faktorer, som också kan försämra trivseln och orsaka symtom.

En av de vanligaste faktorerna som försämrar inomhusluftens kvalitet är en bristfällig eller felaktigt fungerande ventilation. Problemen kan också orsakas av inomhusförhållanden (felaktig temperatur, torr inomhusluft), bristande städning eller underhåll av byggnaden samt felaktigt genomförda reparationer.

I programmet som gäller väder- och klimatrisker ger vi beslutsfattare och medborgare rekommendationer om hur man kan förbereda sig för hot mot bebyggd miljö.