Andningssjuka personer måste ha råd att ta hand om sig själva och sina familjer

En andningssjuk persons egna vårdkostnader består vanligtvis av medicinering, vård-, rehabiliterings- och uppföljningsbesök samt därtill relaterade resekostnader. 

Nytt: Vi deltar i Fimeas patientrådgivningsnämnd, som syftar till att stärka samarbetet mellan Fimea och patientorganisationer i frågor som rör läkemedel och medicintekniska produkter. Representationen är tvåårig (2020−2021). Vissa läkemedel som personer med andningssjukdomar behöver omfattas inte av läkemedelsersättning, vilket ökar betalningsbördan för dessa personer. Många personer med andningssjukdomar är multisjuka, vilket innebär att kostnaderna för hälso- och sjukvård motsvarar behandling av ett antal sjukdomar. Medicinering som motsvarar behandlingsrekommendationerna ska säkerställas för andningssjuka personer till en rimlig kostnad. Alla måste ha råd att ta söka vård.

Vissa personer med andningsbesvär har inte köpt läkemedel och inte besökt läkare av ekonomiska skäl. På grund av höga vårdkostnader har vissa personer med andningssjukdomar varit tvungna att lägga mindre pengar på mat. Källa: Andningsförbundets enkät 2016.

Vi samarbetar också med organisationer:

  • Arbetsgrupp som utarbetar en guide för social trygghet
  • Nätverk för läkemedelsinformation: underarbetsgrupp för läkemedelsbrukarens delaktighet  
  • Patientsektion i Finlands patientsäkerhetsförbund

Reformen av lagstiftningen om kundavgift måste ta hänsyn till behoven hos personer med långvariga sjukdomar. Uppföljningsbesök ska vara kostnadsfria. Dessutom måste betalningstaken för läkemedelsersättningar, hälsovårdsavgifter och reseersättningar slås samman till ett enda betalningstak. Nivån på detta tak måste sänkas. Andningsförbundet påverkar aktivt lagstiftningen om patientavgifter. Under 2020 gjorde vi ett eget uttalande om reformen av lagen om patientavgifter till social- och hälsovårdsministeriet.  Vi kommer också att ta upp frågan tillsammans genom SOSTE:s patient- och folkhälsoorganisationers nätverk POTKA och organisationerna i Yksi elämä.

En person med andningssjukdom måste få uppföljning med låg tröskel för att kontrollera att  läkemedlen tas rätt, förbereda sig för influensasäsongen och säkerställa vaccinationsskydd. Egenvårdsstöd från hälso- och sjukvården bidrar till att minska de förvärringsfaser som kräver sjukhusvård vid andningssjukdomar. Personer med andningssjukdomar ska hänvisas till central för influensa- och pneumokockvaccination.

Nytt: Vi deltar i Duodecims patientprojekt, som tillsammans med patientorganisationer arbetar på att inkludera patienternas synpunkter i behandlingsrekommendationerna. Projektet pågår under en treårsperiod (2020−2022).

Andningsförbundet har under flera år undersökt influensa- och pneumokockvaccinationernas täckning hos personer med andningssjukdomar. Vi har också starkt rekommenderat att personer med andningssjukdomar skulle vaccineras. Regeringen har lämnat in ett förslag till riksdagen om att år 2021 ta pneumokockvaccinet med i det nationella vaccinprogrammet för personer i åldern 65–84 år som lider av obstruktiv lungsjukdom eller astma. Vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet är kostnadsfria för mottagaren.

Läs mer på sidan ”Det går att påverka vårdkostnader för sjukdomar”.