Trafik

Trafiken fortsätter att avsevärt försämra luftkvaliteten, särskilt i städer och tätbebyggelser. Bilister bör se till att friskluftsfiltren fungerar normalt.

Bilutsläppen har minskat under de senaste decennierna. Att utsläppen minskat beror bland annat på utvecklingen av katalysatorteknik och partikelfilter samt renare bränslen. Den ökade trafikvolymen minskar emellertid de positiva effekterna av denna utveckling på luftkvaliteten.

En livlig trafik och trängsel är de främsta orsakerna till dålig luftkvalitet i städer och tätbebyggelser. Exponeringen för föroreningar ökar genom utsläpp av outspädda avgaser direkt i andningshöjd.

Framför allt förorenas andningsluften av partiklar av olika storlekar och kväveoxider. Avgaserna innehåller också kolmonoxid, olika kolväten och koldioxid. Ozon bildas när kväveoxider och kolväten från utsläppen reagerar sinsemellan.

Vädret har en betydande inverkan på utblandningen av trafikföroreningar. De värsta situationerna uppstår på lugna kalla morgnar efter en klar natt. Kall luft är tyngre än varm luft. Av denna anledning blandas inte luftmassorna sinsemellan i lugnt väder. Luftskiktet nära marken har kylts starkare än luftskiktet ovanför det. Avgaserna från morgonrusningen anhopas i ett kallt luftlager nära marken, och koncentrationerna av föroreningar stiger till höga nivåer.

På vintern förvärras situationen också av en försvagad effekt hos bilarnas katalysatorer vid minusgrader, utsläpp vid kallstart och tomgångskörande bilar längs gatorna.

Bilisterna bör se till att friskluftsfiltren i bilarna fungerar normalt, särskilt vid minusgrader och perioder med gatudamm.

Partikelproblem som orsakas av trafiken är som värst på våren. Under vintern stiger sand och asfaltsdamm, som har malts sönder av dubbdäck, upp i luften i form av gatudamm.

Luftkvaliteten i städerna kan påverkas av fungerande kollektivtrafiklösningar, effektiv gatusopning och genom att främja utsläppssnåla fordon.