Luftkvalitet och föroreningar

Med luftföroreningar menas skadliga partiklar och gaser. De har skadliga effekter på människornas hälsa och livsmiljö.

Luftkvaliteten varierar beroende på tiden på dygnet och på årstiderna. I städer är luften renast när trafiken är som minst. Luftkvaliteten är vanligtvis som sämst på våren på grund av gatudamm och på vintern vid dagliga trafikstockningar.

Vid blåsigt väder blandas luftföroreningarna snabbare ut än vid lugnt väder. Regnet rensar luften.

Luftkvaliteten försämras bland annat av följande faktorer:

 • trafik
 • gatudamm
 • energiproduktion
 • Industrin
 • småskalig vedeldning
 • pollen och
 • långväga gränsöverskridande luftföroreningar.

Undvik exponering och skador

Hälsoriskerna med luftföroreningar är ett resultat av exponering för skadliga ämnen i luften.

Ju högre koncentrationer av föroreningar, och ju längre en person andas in förorenad luft, desto större är exponeringen.

Om du har astma ska du alltid ha med dig ett läkemedel som ordinerats av din läkare och som öppnar luftvägarna. Då är läkemedlet snabbt tillgängligt när symtom uppträder.

Luftkvaliteten och sambandet mellan olika halter och hälsoeffekter eller standarder beskrivs av det så kallade luftkvalitetsindexet. Indexet används för att indela luftkvaliteten i fem kategorier. Dessa kategorier är god, tillfredsställande, försvarlig, dålig eller mycket dålig.

För att skydda människors hälsa och naturen har olika nivåer av restriktioner införts för koncentrationer av luftföroreningar. Nuvarande gränsvärden, målvärden, tröskel- och riktvärden för olika luftföroreningar finns i den nationella luftkvalitetsportalen.

Gör så här för att undvika exponering för skadliga ämnen i luften:

 • Undvik utomhusaktiviteter på gatuavsnitt som rengörs på våren, längs stora och trafikerade vägar, särskilt under rusningstid och kalla dagar, och under de högsta ozonkoncentrationerna.
 • Undvik trafikstockningar. Om du måste råkar ut för en trafikstockning, håll tillräckligt avstånd från bilen framför dig. Förhindra att avgaser tränger in i bilen genom att tillfälligt använda cirkulation av kupéluft i klimatanläggningen.
 • Torka helst tvätten inomhus under pollentiden.
 • Ventilera ditt hem endast när det behövs under perioden med gatudamm och pollen.
 • Bränn ved rent! – Att bränna ved rent minskar rökskadorna både inne och ute.
 • Använd andningsskydd vid dammigt arbete eller om du lätt får symtom av luftföroreningar.
 • Filtrera tilluften i hemmet och bilen. Var noga med att byta filtren tillräckligt ofta

Alla kan förbättra luftkvaliteten genom vardagliga val och genom att delta i den fysiska planeringen och trafikplaneringen i sin egen kommun.

Välj ett ändamålsenligt och miljövänligt transportmedel:

 • Gå eller cykla korta sträckor.
 • För långa resor, välj järnvägstrafik eller buss istället för din egen bil och flyg.

Var uppmärksam på följande i samband med bilåkande:

 • Välj en utsläppssnål bil och vinterdäck utan dubbar.
 • Undvik tomgång.
 • Förvärm motorn när utomhustemperaturen är under +5°C.
 • Kör ekonomiskt. 

Minska rökskadorna från eldstaden:

 • Välj en eldstad med låga utsläpp.
 • Bränn bara torrt och rent trä.
 • Bränn inte skräp.

Fler instruktioner finns i avsnittet Småskalig vedeldning.

Förhindra problem med gatudamm som fastighetsägare eller i ditt bostadsbolag:

 • Sanda inte gatorna i onödan på vintern.
 • Sanda med tvättad makadam.
 • Ta bort sanden fuktig eller med snö.
 • Ta inte bort sand med en lövblås.

Bo så energisnålt som möjligt:

 • Var uppmärksam på byggande och renovering.
 • Var också uppmärksam på uppvärmning.
 • Fundera över vilken utrustning du vill ha och fråga dig vilket av alternativen som är energisnålast.