Information om coronaviruset

Munskydden ska fortfarande användas, särskilt i trånga och offentliga inomhusutrymmen där det finns många människor nära varandra och i kollektivtrafiken. Särskilt ovaccinerade personer bör bära munskydd.

De bästa sätten att förhindra infektion av coronavirus är god handhygien och sunt förnuft. Det är viktigt att en patient med luftvägssjukdom tar hand om sitt allmänna tillstånd, medicinering och annan behandling i enlighet med hälsovårdens instruktioner.  

Tvätta händerna med tvål i minst 20 sekunder. Undvik att skaka hand och hosta mot armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna. Dessa regler gäller även för förebyggande av andra infektionssjukdomar. Bär ansiktsmask enligt myndigheternas direktiv. Kom också ihåg att ladda ner Coronablinkern till din smarttelefon.

Mer information om ansiktsmasker finns på vår sida Coronavirus och munskydd.
Information om Coronablinker-appen finns på adressen www.koronavilkku.fi

SARS-CoV2, som gav upphov till COVID-19, infekterar vissa typer av celler, som finns i riklig mängd på den inre ytan av luftrören. Det är därför COVID-19 påverkar lungorna.

I sin lindrigaste form är sjukdomen bara som en torr hosta, men i en allvarligare form blir lungvävnaden inflammerad och leder till svår lunginflammation, som orsakar syrebrist och andningssvårigheter.

De långsiktiga effekterna är ännu inte kända, men förmodligen medför de allvarligaste sjukdomsbilderna en något nedsatt funktion, åtminstone under en viss tid.

Man ska aldrig sluta en behandling på egen hand, utan alltid följa läkarens instruktioner.

Till exempel inhalerad astmamedicin behandlar långvarig och varierande inflammation av lungornas slemhinnor som orsakas av astma. Man får inte sluta med behandlingen.

Tills vidare finns det inga bredare bevis på effekten av kortison på coronaviruset. Kortison i tablettform ska man inte börja med på egen hand, om inte detta har särskilt bestämts . Vissa astmatiker kan ha möjlighet att få en kortisonkur i tablettform på recept om astman blir värre. I nuläget bör man dock inte börja med kuren utan att tala med läkaren först, såvida man inte är helt säker på att det verkligen är fråga om astma som håller på att bli värre.

Enligt FIMEA:s experter är paracetamol det bästa alternativet. Det finns tvivel om lämpligheten av ibuprofen för coronapatienter, men bevis saknas. Paracetamol är garanterat säkert, så det är att föredra. Om du har ordinerats antiinflammatoriska läkemedel som tas regelbundet, sluta inte utan att rådfråga din vårdgivare.

Du behöver inte hamstra medicin. Det finns ingen anledning att ha stora lager hemma för säkerhets skull. Normal beredskap räcker. Läkemedlen räcker till om människorna inte hamstrar.

Som regel måste personer i riskgruppen och deras anhöriga gå på jobb. Distansarbete kan dock avtalas med arbetsgivaren, om arbetsbeskrivningen tillåter det. Vid behov hjälper företagshälsovården till att överväga saken.

Det viktigaste är att ta hand om god handhygien och säkerhetsavstånd. Det är också viktigt att ingen går till jobbet eller någon annan offentlig plats med influensa.

Du kan också tryggt gå till butiken, om du iakttar hygienreglerna och säkerhetsavstånden. Det är klokt att använda hemleveranstjänster och hjälp av närstående där det är möjligt.

Det rekommenderas fortfarande att undvika onödiga besök på offentliga platser, men du kan också besöka dem om du följer gällande regler. Närstående till person i riskgrupp kan normalt besöka offentliga platser, så länge de iakttar säkerhetsavstånd och handhygien.

Ansökan om sjukfrånvaro i en situation där du bör undvika att besöka en hälsocentral
Du bör alltid kontakta din chef och ta reda på om det finns alternativ till ett läkarintyg i denna undantagssituation.

Om din företagshälsovård finns på en hälsocentral, kontakta hälsocentralen och fråga om det går att hitta en lösning per telefon. Vissa hälsocentraler och privata hälsoföretag/företagshälsovårdscenter tillhandahåller läkartjänster på distans.

Ändamålsenlig ventilation kan därför sannolikt minska risken för coronaexponering.

Under coronaepidemin borde man, särskilt i skolor och kontorslokaler, förstärka den mekaniska ventilationens effektivitet både när byggnaden används och utanför dessa tider, vilket säkerställer en tillräcklig luftomsättning i alla rum.

Ventilationseffekten kan justeras efter antalet användare och typen av verksamhet.

Hjälper luftrening i kampen mot corona? En luftrenare kan hjälpa till att minska virus i inomhusluften, om man väljer en lämplig rengöringsteknik, placerar apparaten på rätt sätt i rummet som ska rengöras och underhåller apparaten enligt instruktionerna.

Enligt studierna avlägsnar mekanisk filtrering (HEPA- och ULPA-filter) och adsorption (t.ex. aktivt kolfilter) partikelföroreningar, till vilka virusen också hör.

UV-baserad teknik förstör också virus effektivt, men de producerar som biprodukter sådana föroreningar som ozon, vilket enligt studier har skadliga hälsoeffekter.

Fotokatalytisk oxidation, plasma och elektrisk filtrering producerar också som biprodukter föroreningar som kan vara skadliga för hälsan. Apparater som använder ovanstående tekniker kan omfatta mekanisk filtrering och adsorption, och då kan apparaten avlägsna föroreningar som uppstått som biprodukter.

Jonisatorer, eller joniserande enheter, är helt olämpliga för att bekämpa virus, eftersom de inte tar bort partiklar, utan laddar luftburna partiklar elektriskt, vilket gör att dessa fastnar på ytor i rummet, såsom väggar och bord.

Luftrenaren måste placeras i rummet mycket omsorgsfullt. Apparaten ska placeras på ett sådant sätt att den inte blåser ”från smutsigt mot rent”. Rätt placering och tillräckligt många enheter kan också bidra till att apparatens effekt når överallt i utrymmet. Luftrenaren ska underhållas och rengöras enligt anvisningarna.

Mer information om luftrenare finns på vår sida för luftrening och utrustning.
Läs mer om corona och säker inomhusluft på THL:s hemsida

Alla som har en lungsjukdom bör vara särskilt försiktiga. Ju fler riskfaktorer en person har, desto högre är risken att utveckla en allvarligare form av coronainfektion. För personer med lungsjukdomar kan infektionssjukdomen som orsakas av coronaviruset vara allvarligare än en vanlig influensa.

Patienter med svår lungsjukdom hör till en riskgrupp. Följ anvisningarna du har fått om åtgärder när sjukdomen blir värre. Sök vård om andningsbesvären inte går över med medicinering.

Hittills har ingen specificitet konstaterats i sjukdomen hos andningssjuka jämfört med andra. Primärsjukdomen hos personer med andningssjukdom har i allmänhet inte förvärrats under covid-19. 

Primärsjukdomar ökar inte risken för att insjukna, men de ökar risken för att utveckla en svårare form av sjukdomen. Antalet primärsjukdomar påverkar inte risken, utan snarare typen av sjukdomar. Om alla andningssjukdomar är under kontroll finns det ingen ökad risk. 

Enligt THL ökar risken för allvarlig coronainfektion om man har en primärsjukdom som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens immunförsvar.

Sådana är bland annat:

  • okontrollerade, kroniska lungsjukdomar
  • kroniska svåra hjärtsjukdomar
  • diabetes med organskador
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • kronisk sjukdom som försämrar immunförsvaret, som lymfom
  • medicinering som betydligt försvagar immunförsvaret.

Över 70 års ålder ökar risken för allvarlig coronasmitta. Dessutom kan sjuklig fetma (BMI eller viktindex över 40) och daglig rökning öka coronainfektionens risker för hälsan.

Den ansvariga läkaren bedömer vid behov om en primärsjukdom är så allvarlig den ökar risken för att patienten får en allvarlig coronainfektion. 

Lungsjukdomens svårighetsgrad påverkar hur farlig coronasmittan blir. 
Okontrollerad lungsjukdom ökar risken för allvarlig coronainfektion, särskilt hos äldre. Om astman är under kontroll och lungorna fungerar normalt är risken inte lika stor som för en person med nedsatt lungfunktion på grund av till exempel KOL, bronkiektasier eller lungtransplantation.

Även om lungsjukdomens svårighetsgrad påverkar coronainfektionens svårighetsgrad, är åldern den viktigaste riskfaktorn. Hittills har de allvarligaste fallen observerats hos personer över 70 år, och den största risken är bland personer över 80 år. Hos barn har coronaviruset hittills orsakat endast lindriga fall.

I THL:s lista hör en person med sömnapné inte till riskgruppen om det inte finns några andra associerade sjukdomar. Sömnapné är inte förknippad med inflammation i lungornas slemhinnor som till.exempel astma.

Mer information finns ges på THL:s sida Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

Omfattande testning och spårning av infektioner har blivit ineffektiva för att förebygga infektioner, eftersom alla smittade och utsatta personer inte kan nås i tid.

Majoriteten av de smittade upplever endast milda symtom. I denna situation betonas att undvika frivilliga kontakter om du upplever symtom på en luftvägsinfektion för att förebygga infektioner. Du kan använda hemtester om du vill göra det.

Om du har andnöd som inte går över med inhalationsmedel som används för att behandla din lungsjukdom och ditt allmänna tillstånd förvärras, bör du söka vård. Börja med att alltid ta kontakt per telefon med din hälsocentral, din företagshälsovård eller journummer 116117

Nödnumret 112 är för nödsituationer. Nödnumret 112 bör reserveras för dem som behöver omedelbar hjälp.