Bryta nikotinberoendet

Tobaks- och nikotinberoendet är en kronisk sjukdom som kan innebära fysiskt, psykiskt och socialt beroende.

Det går att ändra tidigare inlärda vanor och bli av med beroende. Alla kan sluta, men för vissa är det lättare att sluta än för andra.

De vanligaste symtomen på nikotinberoende:

 • starkt sug efter nikotinprodukter
 • idealisering av användningen av nikotinprodukter
 • rastlöshet och ångest om nikotin inte är tillgängligt
 • tvångsmässig användning av nikotinprodukter
 • förnekande av sitt eget beroende
 • humörsvängningar
 • aptitförlust
 • sömnlöshet
 • tanken på att sluta väcker ångest.

Nikotinberoende innebär att en person måste ha en tillräcklig mängd nikotin i kroppen. Annars uppstår abstinenssymtom på grund av nikotinbrist.

Nikotin orsakar symtom på förgiftning, som t.ex illamående, de första gångerna.
Kroppen vänjer sig snabbt vid nikotin. Med en ökning av toleransen behövs en allt större dos nikotin för att uppnå samma effekt. En person som har rökt länge kan röka 20–30 cigaretter om dagen, men en liknande dos nikotin skulle orsaka symtom på nikotinförgiftning hos en icke-rökare.

Frekvent exponering för tobaksrök och höga nivåer av nikotin orsakar förändringar i nervcellerna i hjärnan. Hjärnan omvandlas för att ta emot och ”behöva” allt större doser nikotin.
Hjärnans struktur förändras permanent när fler nikotinreceptorer bildas och deras egenskaper förändras. På grund av detta kan en rökare som har varit icke-rökare i åratal bli beroende efter att ha rökt bara en cigarett.

Människan kan utveckla ett psykiskt beroende av nikotinprodukter, där nikotinprodukter används som ett sätt att reglera känslor, för att undvika obehagliga situationer eller bli kvitt stress.

Redan 90 minuter utan rökning kan leda till abstinenssymtom, som lindras när man åter röker.
Då får det psykiska sättet att reagera en fysisk förstärkning som ger en kortvarig känsla av välbehag. Hälsoriskerna glöms lätt bort.

Många användare av nikotinprodukter utvecklar ett socialt beroende av användning.
Användningen ökar genom umgänge med andra användare och särskilt i olika sociala situationer, från pauser på arbetsplatsen till kvällstillställningar.

Det kan vara svårt att sluta om andra omkring en fortsätter att använda nikotinprodukter.
Det tar också tid skaffa nya vanor, vilket innebär att du behöver lära dig att genomleva sociala situationer utan nikotin.

Vi känner inte till alla beståndsdelar i tobaksrök och deras effekter. Under produktionen kan olika ämnen tillsättas tobaksplantor som odlas i olika länder och färdiga tobaksprodukter. På tobaksförpackningarna finns ingen ingrediensförteckning som anger cigarettens exakta sammansättning.

Oftast innehåller tobak eller tobaksrök följande ämnen:

 • Ammoniak ökar absorptionen av nikotin i kroppen genom att ändra pH i luftvägarna. Vanligtvis känd som en tvättmedelsingrediens.
 • Aceton är vanligtvis känt som en färgborttagare, det vill säga det är ett lösningsmedel.
 • Arsenik är vanligtvis känd som ett bekämpningsmedel.
 • Bensen är en aromatisk, mycket flyktig vätska som i höga koncentrationer ökar risken för att utveckla cancer hos människor, oftast leukemi. Den används vanligtvis för framställning av sprängämnen, syntetiskt gummi och tyg samt tvättmedel.
 • Bensopyren är ett cancerframkallande ämne som produceras vid ofullständig förbränning, till exempel vid grillning över öppen eld (svarta fläckar i korv), i trafiken och i skogsbränder.
 • Butan är en tändvätska som används i campingkök och gasspisar i form av flytande petroleumgas.
 • Kadmium är ett element som vanligtvis finns i bilbatterier.
 • DDT är känt som ett insektsmedel och förbjudet i de flesta länder. Det dödar långsamt, eftersom det ackumuleras i lever och njurar och gradvis påverkar det endokrina systemet.
 • Formaldehyd är allmänt känt som konserveringsmedel för lik.
 • Koloxid eller kolmonoxid är en giftig gas som vanligtvis bildas när trä brinner ofullständigt.
 • Metanol används vanligtvis i raketbränslen.
 • Naftalin är ett gift som används i malkulor. Det absorberas även genom huden. Långvarig exponering orsakar cancer och anemi.
 • Nickel i dess olika former är ett hälsofarligt ämne som lätt orsakar allergier. Användningen av nickel är begränsad, särskilt i knappar och smycken. Gasformig nickel är en förening som dödar även i liten dos. Inandning av nickeldamm ökar risken för cancer i luftvägarna.
 • Titan används vanligtvis vid flygplanstillverkning.
 • Toluen är en ingrediens i lösningsmedel, som irriterar och är lättantändligt. Det används vanligtvis i tryckfärger, lim, thinner och lacker.
 • Vätecyanid är känd som den dödliga gasen som användes i koncentrationslägren under andra världskriget.

Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne, som snabbt absorberas från lungorna till blodomloppet.

Nikotin är ett giftigt, klart, smaklöst och alkaliskt ämne som påverkar människans nikotinreceptorer. Nikotinreceptorer finns överallt i centrala nervsystemet och perifera nervsystemet, men speciellt finns de i hjärnan, i thalamusregionen. När nikotin fastnar på receptorerna frigörs många ämnen som påverkar välbefinnande (dopamin, endorfiner).

Nikotin absorberas snabbt från lungorna in i blodomloppet. Nikotinmolekylerna tar sig till hjärnan på några sekunder. Nikotin bryts ner i levern och utsöndras av njurarna i urinen.

Kroppens nikotininnehåll minskar ganska snabbt, eftersom efter cirka två timmar återstår endast 50 procent av nikotinmängden som erhålls genom rökning (halveringstiden för nikotin).
Detta resulterar i nikotinberoende, som gör att det centrala nervsystemet kräver en lämplig dos nikotin för att fungera normalt. Nikotinbrist ger abstinenssymtom tills hjärnan vänjer sig vid att arbeta utan nikotin.

Nikotin har akuta toxiska effekter vid förtäring eller i större mängder på huden eller i ögonen.
Symtom på nikotinförgiftning är bland annat illamående, kräkningar, huvudvärk och skakningar.
Utöver dessa kan symtom vid höga doser inkludera lågt blodtryck, hög, låg eller oregelbunden puls och andningssvårigheter.

Djurstudier visar att nikotin dödar och förändrar celler i de områden i hjärnan som anknyter till beteende, minne och inlärning. Baserat på djurstudier är det också känt att nikotin har en effekt på utvecklingen av olika typer av cancer.


Effekter av att sluta röka

 • Två timmar: Rökning höjer hjärtfrekvensen, och hjärtfrekvensen börjar återgå till sin normala nivå 20 minuter efter rökning. Cirka två timmar efter rökning har hjärtfrekvensen sjunkit till sin normala nivå.
 • Första dygnet: Kolmonoxiden, dvs. koloxiden, har nästan helt försvunnit från kroppen.
 • Andra dygnet: Nikotinet har nästan helt försvunnit från kroppen. Lukt- och smaksinnet börjar förbättras.
 • 2 veckor: Cirkulationssystemets och lungornas funktion förbättras. Den fysiska prestationsförmågan ökar.
 • 1–2 månader: Hosta och slembildning lindras.
 • 2–3 månader: Lungornas funktion förbättras avsevärt.
 • Ett halvår: Ångest och depressiva symtom lindras. Att sluta röka lindrar ångest och depressiva symtom lika effektivt som medicinering för dem.
 • 1–2 år: Risken för hjärtinfarkt minskar.
 • 3–6 år: Risken för kranskärlssjukdom minskar med hälften.
 • 5–15 år: Risken för oral-, svalg- och larynxcancer minskar med hälften. Risken för stroke sjunker till samma nivå som för icke-rökare. Risken att utveckla lungcancer minskar med hälften.
 • 20 år: Risken för kranskärlssjukdom minskar till nästan samma nivå som hos personer som aldrig har rökt.


Ytterligare effekter

 • Konsekvenserna av att sluta röka syns ganska snabbt i en persons utseende.
  När nikotinet slutar dra samman de ytliga blodkärlen i huden återupplivas blodcirkulationen i den gråaktiga och bleka huden och den normala ljusare hudfärgen återställs.
 • En fräschare andedräkt och lukt i håret hör till ganska omedelbara effekter.
 • Nivåerna av det goda HDL-kolesterolet stiger snabbt efter att man slutat röka. Inte ens en eventuell viktökning i anslutning till att personen slutar röka eliminerar de positiva effekterna på kolesterolnivåerna.
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan helt förhindras genom att sluta röka före 30–40 års ålder.
  Att sluta röka gör i vilket skede som helst att sjukdomen framskrider klart långsammare.
 • Var fjärde man som slutar röka blir frisk från erektil dysfunktion.
 • Att sluta röka minskar risken för att utveckla livmoderhalscancer i samband med papillomvirusinfektion.
 • Att sluta vid 30 års ålder gör att risken för dödsfall sjunker nästan till samma nivå som för icke-rökare. Även att sluta vid 50 års ålder minskar risken för dödsfall nästan med hälften.
 • Att sluta röka minskar behovet av många läkemedel.
  Bland annat kan behovet av psykiatriska läkemedel och eventuella biverkningar minska.
 • Att sluta röka förbättrar munhälsan avsevärt. Det minskar till exempel risken för slemhinneförändringar och munhålecancer, minskar tandförlusten och förbättrar hälsan och behandlingssvaret hos vävnaden intill tanden, dvs. parodontium.

Idag är rätta dagen

En guide för dig som tänker sluta röka.