Att påverka

Nationell påverkare

Andningsförbundets grunduppgift är att påverka det beslutsfattande som har att göra med andningshälsa och -sjukdomar samt finländarnas attityder och kunskapsnivå. Förbundet fungerar både självständigt och som en aktiv del av olika slags nätverk. Det nationella målet är att påverka följande sakfrågor:

den lagstiftning som rör inomhusluftsfrågor, besparingar i läkemedelsersättningar och reformen av klientavgiftslagstiftningen, rehabiliteringsreformen (rehabiliteringsgarantin och utveckling av öppen rehabilitering), riksomfattande anvisningar gällande hjälpmedel inom den medicinska rehabiliteringen, idrottslagen, tobakslagstiftningen, SOTE-reformen och förstärkande av delaktigheten för erfarenhetssakkunniga och kunder vid regeringens topprojekt samt vårdkedjor och främjande av hälsosamma levnadsvanor.

Andningsförbundet påverkar det politiska beslutsfattandet genom att avge utlåtanden, framställa petitioner och väcka lagmotioner samt genom att skriva ställningstaganden och polemiska inlägg. Förbundets experter träffar både politiker och tjänstemän samt deltar på inbjudan i olika arbetsgruppers verksamhet och vid riksdagsutskottens sammanträden. Därutöver arbetar man aktivt med nationella program, såsom Finska Allergiprogrammet 2018 och ett Rökfritt Finland 2030. Bekanta dig med utlåtanden och meddelanden.

Förbundets experter ger årligen drygt hundra intervjuer och bakgrundsutredningar till olika reportrar (dags- och veckotidningar, televisions-, radio- och nätverksmedier) både på nationell och lokal nivå. Teman varierar från byggande till andningshälsa (astma, sömnapné, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, rökfrihet, motion) och att säkra de andningssjukas ställning (personer som blivit sjuka av inomhusluft, allmänt socialskydd osv.).

På denna webbplats hittar du både uppdaterad sakkunskap och polemiska inlägg av förbundets experter. Du kan skicka feedback och diskutera i de sociala mediekanalerna (Facebook, Twitter), där du hittar förbundet och dess experter med länken @hengitysliitto.

Fråga mer om vårt påverkansarbete:
organisationschef Mervi Puolanne, mervi.puolanne(a)hengitysliitto.fi.