Det är gott att andas i Finland

Alla invånare i Finland förtjänar en rökfri livsmiljö. Att förbjuda balkongrökning i bostadsbolag är fortfarande för svårt, det behövs lagstiftning för att underlätta tillgången till förbud mot balkongrökning. Samtidigt kan rökförbudet utvidgas till andra livsmiljöer, såsom allmänna lekplatser och badstränder. Vi för en aktiv diskussion med tjänstemännen som förbereder reformen av tobakslagen. Vi är engagerade i projektet Ett rökfritt Finland 2030.

Vi samarbetar med organisationer för att främja rökfrihet:

  • Nätverk för icke smittsamma sjukdomar (NCD Alliance, Finland)
  • Organisationsnätverket Ett nikotinfritt Finland
  • Ett rökfritt Finland 2030 – styrgrupp och arbetsutskott

Det är möjligt att förebygga och minska de risker för andningshälsan som orsakas av den globala uppvärmningen. Det behövs lagstiftningsbeslut, politisk vilja att främja andningshälsa och välinformerade medborgare, som alla kan spela sin roll. Läs mer: Program för att förbereda sig för väder- och klimatrisker.

Utsläppen av fina partiklar måste minskas. Småskalig vedeldning som utförs rent minskar utsläppen effektivt, det finns ett behov av att öka allmänhetens medvetenhet om detta.

Gatudammet måste avlägsnas snabbt och vid rätt tidpunkt. Varje vår tar vi upp frågan om gatudammets hälsoeffekter till diskussion med lokala andningsföreningar. Vi vädjar till kommunerna att snabbt och effektivt avlägsna gatudammet på det sätt som den nya utrustningen tillåter.

Finland behöver ett nytt program för andningshälsa

De nationella programmen för behandling av luftvägssjukdomar har varit framgångshistorier. Dessa program har lyckats kombinera utbildning av vårdpersonal, befolkningskommunikation och samarbete mellan organisationer och hälso- och sjukvårdsaktörer. Till följd av programmen har diagnosen och behandlingen av andningssjukdomar förbättrats tydligt och samtidigt har kostnadsbesparingar uppnåtts.

Det finns ett stort behov av ett nytt nationellt program med fokus på andningshälsa. Samhällets insatser behövs både för att förebygga andningssjukdomar och diagnostisera dessa sjukdomar i ett tidigt skede. De insjuknade behöver förbättrade kontroller, anvisningar för medicinering och motion och tobaksavvänjning. Det finns betydande regionala skillnader i vårdens kvalitet och tillgänglighet.

Förslaget till ett nytt program för andningshälsa omfattar alla andningssjukdomar, inklusive lungcancer, som också är vanligare än förr hos icke-rökare. Behandlingen av andningssjukdomar är dyr och till exempel astma och KOL är vanliga sjukdomar. De första symtomen, det vill säga hosta och dyspné, är likartade vid både lungcancer och astma, KOL och tuberkulos. Inomhusluften ger också upphov till samma symtom. För att hitta eller utesluta allvarligare sjukdomar är det viktigt att man inom primärvården kan bedriva grundforskning. Därför behövs mer kompetens i primärvården och stöd till den.

Olika infektionssjukdomar som covid-19, det vill säga coronavirus, sars och influensa, finns också bland de lungsjukdomar som behandlas på lungkliniker.  

Filha ry, en expertorganisation för tuberkulos och lungsjukdomar, har ansvarat för att utarbeta flera nationella program för andningshälsa och har utbildat vårdpersonal. Andningsförbundet har tagit hand om kommunikationen till befolkningen och patienterna. Tillsammans med Filha påverkar Andningsförbundet för att starta ett nytt program för andningshälsa.

Nationella program för andningshälsa:

  • Programmet för inomhusluft och hälsa 2018-2028
  • Allergiprogrammet 2008–2018
  • Sömnapnéprogrammet 2002–2012  
  • KOL-programmet 1998–2007  
  • Astmaprogrammet 1994-2004