Mies haukottelee sängyllä

Sömnapné

Med sömnapné avses andningsuppehåll under sömnen. Minst 300 000 människor lider av sömnapné i Finland. Vid sömnapné slappnar svalgmuskulaturen av under sömnen.

Detta leder till partiella obstruktioner i de övre luftvägarna, vilket orsakar andningsuppehåll och snarkning. Uppehållet kan vara från några sekunder ända upp till en minut. Det slutar ofta med att man rosslar till och väcks ur sin sömn. På natten under sömnen kan korta andningsuppehåll förekomma även normalt, men deras antal, längd och konsekvenser avgör om det är frågan om en sjukdom.

En obehandlad sömnapné ökar risken för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar med 3–6 gånger samt ökar risken för typ 2-diabetes, hjärncirkulationsstörning och pulmonell hypertoni. Även vid lindrig sömnapné finns det ett samband med en förhöjd risk för hypertonisjukdomar. Obehandlad sömnapné verkar öka risken att råka ut för en trafikolycka, eftersom störningar i den kognitiva verksamheten och minnesstörningar är vanliga hos dem som lider av sömnapné.

Om sömnapnén inte behandlas kan den insjuknade vanligtvis inte verka i yrken som kräver ovillkorlig vaksamhet (t.ex. yrkesförare). Om personen har ett sådant yrke och misstänker att han eller hon lider av sömnapné, måste sjukdomen undersökas och behandlingen av sömnapnén måste inledas omedelbart.

Andningsuppehåll under sömnen förekommer hos cirka 10 procent av dem som snarkar. Ett strukturellt trångt svalg exponerar för snarkning och andningsuppehåll. Å andra sidan snarkar inte alla de som lider av sömnapné, och alla som snarkar lider inte av sömnapné. Man känner ännu inte exakt till varför vissa av dem som snarkar utvecklar sömnapné. Sannolikt är det frågan om en kombinerad verkan av flera olika faktorer, men även ärftliga faktorer har betydelse.

Övervikt utgör den viktigaste riskfaktorn för sömnapné. Vid övervikt samlas överflödigt fett i hals- och svalgområdet, vilket gör luftvägarna trånga. Andra allmänt kända riskfaktorer är kroniskt tilltäppt näsa, stora tonsiller och en liten underkäke.

Sömnapné är vanligast hos personer mellan 40 och 65 år, men sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar, även barn. Sömnapné förekommer såväl hos män som hos kvinnor, men det kvinnliga könshormonet skyddar delvis kvinnorna från sjukdomen. Hos kvinnor blir sjukdomen mer vanligt förekommande efter klimakteriet.

Sömnapné

Guide för personer med sömnapné.