Sekretesspolicy för medlemsregistret

Personuppgiftslagen (523/99) 10§

2.4.2015

Registeransvarig

Andningsförbundet rf
Kontaktuppgifter:
Andningsförbundet rf
Åldermansvägen 8
PB 40
00621 HELSINGFORS
tfn. 020 757 5000

Registrets namn

Andningsförbundet rf:s medlemsregister

Kontaktperson

Marja Meltti, byråsekreterare
Andningsförbundet rf
PB 40
00621 HELSINGFORS
040 755 5126, marja.meltti@hengitysliitto.fi

Registrets användningsändamål

Registrets huvudsakliga användningsändamål är hantering av medlemsrelationer. Personuppgifter insamlas för informerande, fakturering av medlemsavgifter samt för sändning av medlemstidning (tidningsmagasinet Hengitys-lehti).

Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller de namn- och adressuppgifter samt medlemsavgiftsuppgifter av de privatpersoner och samfund som är registrerade som medlem i Andningsförbundet. I registret syns de uppgifter som uppgivits frivilligt om telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum, sjukdomsgrupp, förtroendeuppdrag samt eventuell frivillig utbildning.

I regel använda informationskällor

Samtliga uppgifter i registret har lämnats av de personer eller samfund som har registrerats som medlem i Andningsförbundet rf. Uppgifterna insamlas med en elektronisk blankett eller de blanketter som har sänts av Andningsförbundet. För uppdatering av personuppgifter används Postis adressuppdateringstjänst.

Regelenlig överlåtelse av uppgifter

Personuppgifter förvaras så länge som det behövs för hantering av den uppgift som nämns i registerbeskrivningen. Föråldrade och onödiga uppgifter tas bort regelbundet. Medlemsregistrets uppgifter bevaras, då medlemmen inte längre är medlem i föreningen eller han/hon inte betalar sin årsmedlemsavgift eller vill att hans/hennes medlemsuppgifter tas bort. Personuppgifter arkiveras inte.

Vid hantering och registrering av personuppgifter går man till väga enligt det sätt som personuppgiftslagen förutsätter. Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiskt ekonomiskt samarbetsområdet

Uppgifter lämnas inte ut.

Principerna för skyddet av registret

A. Manuellt material: Manuellt material förstörs efter att det har registrerats i registret.

B. Uppgifter som ADB-behandlas: Registret upprätthålls i Andningsförbundets serviceadministrationssystems Kilta-register. Endast de anställda som för sitt arbete har rätt till det har tillträde till Andningsförbundets register. Registret skyddas med användarnamn och lösenord. Varje andningsförening har möjlighet att skaffa registrets användarbehörighet för en person som ansvarar för medlemsärenden. Med användarbehörigheterna kan han eller hon administrera endast sin egen förenings medlemsärenden.

Användarna av registret har tystnadsplikt. Personuppgifterna bevaras konfidentiellt. Förbindelsen till informationssystemet är skyddad med tekniska metoder.

Den registrerades granskningsrätt

Personuppgiftslagen 26 §: Den registrerade personen har rätt att kontrollera sina egna medlemsuppgifter i registret samt på begäran få kopior av dem. Granskningsbegäran görs skriftligen till Andningsförbundets medlemsregisters kontaktperson. Granskningsrätten kan användas avgiftsfritt en gång per år.

Den registrerades förbudsrätt

Personuppgiftslagen 30 §: Kunden har rätt att förbjuda överlåtelse och behandling av sina uppgifter för direktreklam, telefon- eller elektronisk marknadsföring.