Sekretesspolicy för abonnentregistret

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §:

2.4.2015

Registeransvarig

Andningsförbundet rf
Kontaktuppgifter:
Andningsförbundet rf
Åldermansvägen 8
PB 40
00621 HELSINGFORS
tfn. 020 757 5000

Registrets namn

Andningsförbundet rf:s abonnentregister

Kontaktperson

Marja Meltti, byråsekreterare
Andningsförbundet rf
PB 40
00621 HELSINGFORS
040 755 5126, marja.meltti(a)hengitysliitto.fi

Registrets användningsändamål

Registrets användningsändamål är hantering av kundrelationer. Uppgifter insamlas för sändning av publikationer, nyhetsbrev och andra produkter samt för deras fakturering och marknadsföring.

Registrets informationsinnehåll

I registret finns namn- och adressuppgifter om kunder, privatpersoner och samfund samt deras telefonnummer, e-postadresser samt fakturerings- och betaluppgifter.

I regel använda informationskällor

Uppgifterna insamlas med hjälp av en elektronisk blankett, de blanketter som sänts till Andningsförbundet eller e-postmeddelanden samt via kontakter som sker per telefon. För uppdatering av personkundernas uppgifter används Postis adressuppdateringstjänst.

Regelenlig överlåtelse av uppgifter

Den registeransvariga rättar, tar bort eller kompletterar den personregisteruppgift som är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad antingen på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Vid hantering och registrering av personuppgifter går man till väga enligt det sätt som personuppgiftslagen förutsätter. Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiskt ekonomiskt samarbetsområdet

Uppgifter lämnas inte ut.

Principerna för skyddet av registret

Endast de, som för sitt arbete har rätt till det och har de lösenord som behövs, har tillträde till Andningsförbundets register. Registret skyddas med användarnamn och lösenord. Användarna är bundna till tystnadsplikt. Förbindelsen till informationssystemet är skyddad med tekniska metoder. Informationssystemet och tillhörande material förvaras i ett låst utrymme.

Den registrerades granskningsrätt

Den registrerade kunden har rätt att granska sina uppgifter som finns i registret. Granskningsbegäran görs skriftligen till Andningsförbundet.

Den registrerades förbudsrätt

Kunden har rätt att förbjuda överlåtelse och behandling av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning samt för annan direktmarknadsföring.