Lakipykälän merkki talomuotoisen siluetin sisällä.

Asumisterveysasetus

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain nojalla asetuksen (545/2015) asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Tämä asetus tunnetaan nimellä asumisterveysasetus. Tätä asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan.

Asumisterveysasetus koskee asuntojen lisäksi päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita. Asetus ei koske tiloja, jotka on tarkoitettu pelkästään työntekijöiden oleskeluun eli työpaikkoja.

Asumisterveysasetuksen terveydellisillä olosuhteilla tarkoitetaan asunnon tai muun oleskelutilan fysikaalisia (esim. lämpötila, kosteus, ilmanvaihto, melu), kemiallisia (esim. hiilidioksidit, häkä, formaldehydi) ja biologisia (esim. mikrobikasvustot) olosuhteita.

Asumisterveysasetuksella säädetään toimenpiderajoja esimerkiksi

  • siitä, millainen sisämelu katsotaan haitalliseksi
  • siitä, milloin tupakoinnin naapureille aiheuttamiin haittoihin on mahdollista puuttua
  • siitä, mitkä ovat asuntojen lämpötilavaatimukset
  • mikrobivaurioille
  • riittävälle ilmanvaihdolle
  • kemiallisten tekijöiden pitoisuuksille.

Asumisterveysasetuksessa on säädetty myös pätevyysvaatimuksista, jotka terveydensuojeluvalvonnan apuna toimivalla ulkopuolisella asiantuntijalla pitää olla.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje

Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) laatimassa asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa annetaan yksityiskohtaisia tulkintoja ja käytännöllisiä esimerkkejä asumisterveysasetuksen soveltamiseen. Soveltamisohje on julkaistu verkkojulkaisuna viidessä osassa.