Vapaaehtoistyötä on tuettava

Hengityssairaat ja heidän läheisensä antavat vapaaehtoistyönä vertaistukea toisilleen ja jakavat kokemuksiaan myös terveydenhoitoalan kehittämistyössä. Järjestämme vertaistoimintaa verkossa ja ylläpidämme vertaispuhelinta, jossa vastaajina toimivat vapaaehtoiset. Paikalliset hengitysyhdistykset tarjoavat erilaisia vertaisryhmiä ja liikuntaryhmiä hengityssairaille vapaaehtoistyön pohjalta. Yhteiskunnan on arvostettava ja tuettava tätä hyvinvoinnin ja terveyden eteen tehtävää työtä. 

Vertais- ja liikuntatoiminta on nivottava osaksi paremmin osaksi hoitoketjua. Hyvä fyysinen suorituskyky tukee arjesta selviytymistä ja itsenäistä asumista kotona. Hengityssairaalle liikunta on lääkehoidon rinnalla merkittävä osa omahoitoa: liikunta vähentää oireita ja terveyspalveluiden käyttöä.

Kuntatason yhteistyötä paikallisten hengitysyhdistysten kanssa tarvitaan lisää. Liikuntatilat on tarjottava maksutta hengitysyhdistysten liikuntaryhmien käyttöön.

Terveydenhoidon palvelujen kehittämisessä on nostettava asiakkaan näkökulma voimakkaammin esille. Kokemustoimijat on otettava mukaan kehittämään palveluja. Vahvistamme tätä viestiä tekemällä järjestöyhteistyötä Duodecimin kanssa hankkeessa, jossa kehitetään potilaiden näkökulmaa hoitosuosituksissa.

 Teemme järjestöyhteistyötä myös: 

  • Puhelin ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta (PuhEet)