Muutoksenhaku, muistutus ja kantelu

Toimintaohjeita sinulle, joka olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun.

Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon. Hyvä hoito toteutuu yhteistyössä potilaan, hoitavan tahon ja potilaan läheisten kesken. Jos kuitenkin olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai palveluun, on asiasta syytä keskustella hoitavan tahon kanssa. Mikäli asiaan ei keskustelussa tule selvyyttä, on mahdollista tehdä muistutus. Muistutuksen tekemisessä neuvoa ja apua saa potilas- ja sosiaaliasiavastaavilta. Myös potilaan tai asiakkaan omainen ja läheinen voi ottaa yhteyttä potilas- ja sosiaaliasiavastaaviin.

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävänä on neuvoa ja tiedottaa potilaan oikeuksista

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävänä on neuvoa ja tiedottaa potilaan oikeuksista. He neuvovat myös, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus sekä potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.

Vuoden 2024 alusta astuu voimaan laki potilas- ja sosiaalivastaavien tehtävistä ja kelpoisuudesta. Laki ohjeistaa hyvinvointialueita, ja erityisesti varmistaa potilas- ja sosiaalivastaavien toiminnan riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Vuoden 2024 alussa myös vanha nimike potilas- ja sosiaaliasiamies poistuu.

Kukin hyvinvointialue vastaa osaltaan alueensa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien nimeämisestä ja heidän yhteystietonsa saa hyvinvointialueelta.

Muutoksenhaku

Viranomaisten päätösten liitteenä on oltava muutoksenhakuosoitus, jossa mainitaan, mille viranomaiselle muutoksenhakukirjelmä toimitetaan sekä kuinka ja mihin määräaikaan mennessä päätökseen on muutosta haettava.

Muutoksenhakuosoituksessa kerrotaan, mitä muutoksenhakuasiakirjan tulee sisältää ja mitä liitteitä pitää olla mukana.

Mikäli päätökseen ei voi hakea muutosta, on päätöksessä oltava tieto siitä, minkä säännöksen nojalla muutoksenhaku ei ole mahdollista.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Sinua voi myös kiinnostaa

Muistutus

Potilas voi tehdä kirjallisen muistutuksen sosiaali- tai terveydenhuollosta vastaavalle viranhaltijalle tai toimintayksikön johtajalle tai vastuuhenkilölle. Muistutuksen voi tehdä myös asiakkaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön tulee tiedottaa muistutusoikeudesta ja muistutuksen tekeminen on tehtävä mahdollisimman vaivattomaksi.

Kantelu

Kantelu ei ole muutoksenhakukeino, eikä kantelun ratkaisulla voida määrätä maksettavaksi korvauksia tai tuomita rangaistuksia. Aluehallintovirasto voi ratkaisussaan huomauttaa kantelun kohteena olevaa tahoa ja antaa hallinnollista ohjausta. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Aluehallintovirastoja ja kuntia valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Valvira vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja organisaatioiden valvonnasta sekä terveydenhuollon kantelujen ratkaisemisesta silloin, kun kyse on kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen johtaneesta hoitovirhe-epäilystä. Sosiaalihuollon kantelut Valvira ratkaisee lähinnä tapauksissa, joissa kyse on valtakunnallisesti ja periaatteellisesti tärkeästä asiasta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä Kelan etuuksiin liittyvistä asioista voi kannella myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun voi kirjoittaa itse vapaamuotoisesti tai käyttää sen tekemiseen kantelulomaketta, joka löytyy verkosta: Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle (oikeusasiamies.fi) Oikeusasiamies ei tutki kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei kantelun tutkimiseen ole erityistä syytä.

Lisätietoa potilaan oikeuksista terveydenhuollossa löytää Valviran oppaasta Potilaan oikeudet. 

sosiaaliturvaraportti kansi

Raportti sosiaaliturvasta ja hengityssairaan palveluista

Kokemustietoa, ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia.

Sosiaaliturvaopas

Opas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.