Muutoksenhaku, muistutus ja kantelu

Toimintaohjeita sinulle, joka olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, voit olla yhteydessä potilasasiamieheen. Sosiaalihuollossa väärää tai huonoa kohtelua kokenut henkilö voi olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Myös potilaan tai asiakkaan omainen ja läheinen voi ottaa yhteyttä asiamieheen.

Muutoksenhaku

Viranomaisten päätösten liitteenä on oltava muutoksenhakuosoitus, jossa mainitaan, mille viranomaiselle muutoksenhakukirjelmä toimitetaan sekä kuinka ja mihin määräaikaan mennessä päätökseen on muutosta haettava.

Muutoksenhakuosoituksessa kerrotaan, mitä muutoksenhakuasiakirjan tulee sisältää ja mitä liitteitä pitää olla mukana.

Mikäli päätökseen ei voi hakea muutosta, on päätöksessä oltava tieto siitä, minkä säännöksen nojalla muutoksenhaku ei ole mahdollista.

Muistutus

Potilas voi tehdä kirjallisen muistutuksen sosiaali- tai terveydenhuollosta vastaavalle viranhaltijalle tai toimintayksikön johtajalle tai vastuuhenkilölle. Muistutuksen voi tehdä myös asiakkaan laillinen edustaja, omainen tai muu läheinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön tulee tiedottaa muistutusoikeudesta ja muistutuksen tekeminen on tehtävä mahdollisimman vaivattomaksi. Potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviin kuuluu auttaa muistutusten laatimisessa.

Kantelu

Kantelu ei ole muutoksenhakukeino, eikä kantelun ratkaisulla voida määrätä maksettavaksi korvauksia tai tuomita rangaistuksia. Aluehallintovirasto voi ratkaisussaan huomauttaa kantelun kohteena olevaa tahoa ja antaa hallinnollista ohjausta. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Aluehallintovirastoja ja kuntia valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Valvira vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja organisaatioiden valvonnasta sekä terveydenhuollon kantelujen ratkaisemisesta silloin, kun kyse on kuolemaan tai vaikeaan vammautumiseen johtaneesta hoitovirhe-epäilystä. Sosiaalihuollon kantelut Valvira ratkaisee lähinnä tapauksissa, joissa kyse on valtakunnallisesti ja periaatteellisesti tärkeästä asiasta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä Kelan etuuksiin liittyvistä asioista voi kannella myös eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun voi kirjoittaa itse vapaamuotoisesti tai käyttää sen tekemiseen kantelulomaketta, joka löytyy verkosta: Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle (oikeusasiamies.fi) Oikeusasiamies ei tutki kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa, ellei kantelun tutkimiseen ole erityistä syytä.

Lisätietoa potilaan oikeuksista terveydenhuollossa löytää Valviran oppaasta Potilaan oikeudet. 

Terveydenhuollon potilasasiamiehen tehtävät

Potilasasiamies saa neuvoja ja apua potilaan oikeuksista ja asemasta sekä vahingonkorvauksiin liittyvistä kysymyksistä. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin.

Potilasasiamiehen tehtävänä on myös neuvoa ja avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkaan, kantelun AVIin tai VALVIRAlle. Potilasvakuutuskeskukselta voi hakea korvausta potilasvahingosta. Lääkkeen aiheuttamista yllättävistä haittavaikutuksista taas voi hakea korvausta lääkevahinkovakuutusyhtiöltä.

Muistutus- ja kantelumenettely on käytettävissä myös silloin, jos kiireettömään hoitoon pääsy ei toteudu säädetyssä määräajassa.

Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä on oltava nimetty potilasasiamies. Eri toimintayksiköillä voi olla myös yhteinen potilasasiamies. Potilasasiamiehen yhteystiedot saa hoitavasta yksiköstä.

Sosiaalihuollon sosiaaliasiamiehen tehtävät

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalilainsäädännön soveltamisessa, auttaa muutoksenhaussa sekä tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu myös avustaminen muistutuksen laatimisessa, jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun.

Jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies, joka voi olla myös yhteinen useamman kunnan kesken. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saa kunnasta.

sosiaaliturvaraportti kansi

Raportti sosiaaliturvasta ja hengityssairaan palveluista

Kokemustietoa, ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia.

Sosiaaliturvaopas

Opas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.