Lausunnot ja kannanotot 2023

Tiivistetysti Hengitysliiton tekemien lausuntojen ydinkohdat ja pääviestit.

Hengitysliitto antoi lausuntonsa 9.1.2023 tupakkalain muuttamisesta.

Hengitysliitto kannatti lausunnossaan hallituksen esitystä tupakkalain muutoksiksi. Tupakkalakiin esitettiin lisättäväksi kuumennettavien tupakkatuotteiden määritelmä sekä säädettäväksi muun muassa, ettei kuluttajalle saa myydä tai muutoin luovuttaa kuumennettavaa tupakkatuotetta, jossa on tunnusomainen tuoksu tai maku, tai jonka jossakin osassa on makuaineita.

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Kuumennettavat tupakkatuotteet altistavat käyttäjänsä sekä myös sivulliset myrkkypäästöille, eikä käytön ja altistumisen pitkäaikaisia terveysvaikutuksia tunneta. Kuumennettavien tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini aiheuttaa ja ylläpitää riippuvuutta.

Uusia tupakka- ja nikotiinituotteita markkinoidaan alaikäisten käyttämillä sosiaalisen median kanavilla. Tunnusomaisten makujen ja tuoksujen kieltäminen kuumennettavissa tupakkatuotteissa on tärkeässä osassa niiden houkuttelevuuden vähentämiseksi etenkin nuorison silmissä. Koska ei ole näyttöä siitä, että kuumennettavien tupakkatuotteiden käyttö vähentäisi merkittävästi tupakkasairauksien riskiä savukkeiden polttamiseen verrattuna, ei siirtymistä savukkeista kuumennettaviin tupakkatuotteisiin voida pitää vähemmän haitallisena vaihtoehtona eikä nikotiinituotteiden käytön lopettamisen keinona.

Hengitysliitto pitää tärkeänä, että Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksen mukaisesti kuumennettavia tupakkatuotteita säänneltäisiin muiden tupakkatuotteiden tapaan.

Rajoitusten ohella on myös tärkeää panostaa myös päihde- ja riippuvuusstrategian mukaisesti nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen tarjottavan tuen antamiseen. 

Hengitysliitto antoi asiantuntijalausuntonsa valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 11.1.2023.

Hengitysliitto pitää kannatettavana sitä, että elintarvikkeiden kulutusta ohjataan terveellisempään suuntaan verotuksellisin keinoin. On tärkeää, että kaavailtu virvoitusjuomavero tosiasiallisesti kannustaa kuluttajaa valitsemaan terveellisemmän vaihtoehdon, ja ohjaa samalla elintarviketeollisuutta kehittämään terveellisempiä tuotteita.

Riittävän kireä ja enemmän terveysnäkökohdista käsin valmisteltu verotusmalli kannustaa teollisuutta valmistamaan terveellisempiä juomia ja ohjaa kuluttajien ostokäyttäytymistä.

Jotta kulutus ohjautuu terveellisempään suuntaan, on esitetyn virvoitusjuomaveromallin portaikon ylintä veroluokkaa vielä kiristettävä esitetystä tasosta. Paljon sokeria sisältävien juomien korkea vero siirtyy kuluttajahintoihin ja näkyy sitä kautta kulutusvalinnoissa. Tupakkatuotteiden hintaan vaikuttaneet toimenpiteet ovat olleet tehokas keino vaikuttaa tupakointiin. Hinnan nousu vähentää tuotteen kysyntää.

Veroesitykseen sisältyvä terveysohjaus on kannatettavaa, mutta se ei kannusta riittävästi verotasolta toiseen siirtymistä. Portaikkoja tulee olla vähemmän, esimerkiksi kolme, jotta verotasolta toiselle siirtymisessä on vahvempi kannustin. Hengitysliitto katsoo, että lisäksi tulee olla nollaveroluokka ainakin makeuttamattomille ja maustamattomille vesille ja kivennäisvesille. Kiinteiden juoma-ainesten rajaaminen virvoitusjuomaveron ulkopuolelle herättää kysymyksiä. Niiden tulee säilyä veron piirissä.

Kansanvalistusta terveellisestä ravitsemuksesta on tehty, ja sitä on syytä jatkaa, mutta terveysneuvonnasta huolimatta lihavuus ja sen aiheuttamat terveyshaitat ovat edelleen lisääntyneet. Siksi virvoitusjuomaverosta annettavaa lakia on syytä muuttaa enemmän terveyttä edistäväksi.

Aikuisista suomalaisista suurin osa on ylipainoisia tai lihavia ja pienimpienkin lasten lihavuus lisääntyy. Yhdeksän kymmenestä aikuisesta saa ruokavaliostaan liikaa suolaa. Myös rasvan laatu on suomalaisen ruokavalion ongelma. Tämä vaikuttaa sekä kansanterveyteen että sairauksien hoidon kautta kansantalouteen. Sairauksien vähentämiseksi on laajapohjaisemmat verotukselliset keinot otettava käyttöön. Sokerin lisäksi on puututtava suolan ja kovan rasvan saantiin.

Hengitysliitto muistuttaa, että kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa ravitsemuksella on keskeinen rooli. Suomalaisten selvä enemmistö haluaa, että yhteiskunta ryhtyy rajoittamaan epäterveellisten elintarvikkeiden tarjontaa ja kulutusta. Sokerin ohella verotuksessa on otettava huomioon myös suola ja rasvan laatu. Laajapohjaisempi terveysperustainen valmistevero tuo myös enemmän tuloja kuin pelkkä virvoitusjuomiin rajoittuva vero. Terveyttä edistävä veromalli tekee terveyden kannalta paremmista valinnoista edullisempia ja runsaasti lisättyä sokeria, suolaa ja kovaa rasvaa sisältävistä tuotteista vähemmän houkuttelevia.

Hengitysliitto esittää, että valtiovarainvaliokunta sisällyttää mietintöönsä seuraavan ponnen: ”Valiokunta edellyttää, että terveysperusteisen valmisteveron valmistelua jatketaan viipymättä ja perustetaan asiaa selvittävä laaja-alainen työryhmä.”