Lausunnot ja kannanotot 2024

Tiivistetysti Hengitysliiton tekemien lausuntojen ydinkohdat ja pääviestit.

Hengitysliitto antoi lausuntonsa katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain (asemakaava-alue) toimivuusarvioinnista 17.1.2024.

Hengitysliiton mielestä toimivuusarvioinnissa tulee tuoda laajasti esille katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon vaikutukset erilaisille katujen käyttäjille. Toimivuusarvioinnissa tulee antaa selkeät ja kattavat lähtötiedot sekä listattava asiat, jotka tulee huomioida jatkossa laadittavissa yksityiskohtaisissa katujen kunnossapito-ohjeissa.

Terveyden ja hengitysterveyden näkökulma kunnossapitotoimissa tulee ottaa esille esimerkkinä katujen hiekoitusmateriaalien käytöstä ja poistosta aiheutuvan katupölyn vaikutukset hengitys- ja sydänsairauksiin sekä yleisesti hengitysterveyteen. Myös hengitysterveys tulee ottaa mukaan toimivuusarviointiin, kun kunnossapitotoimista säädetään.   

​​​​Lainvalmistelussa tulee lähtökohtana olla esteettömyys laajasti katujen kunnossapidossa, ja siinä vastataan eri ihmisryhmien ja erityisryhmien tarpeisiin liikkua. Terveellinen ja turvallinen liikkuminen on taattava eri ikäryhmille sekä muun muassa hengitys- ja sydänsairauksia ja allergiasairauksia sairastaville.

Katupöly ja sen terveysvaikutukset tulee nostaa esiin. Katupöly koostuu pääosin jauhautuneesta hiekoitushiekasta ja sisältää muun muassa tiesuolaa. Katupölyn hiukkaset ja erityisesti sen sisältämät pienhiukkaset ovat terveydelle haitallisia. Pienhiukkaset lisäävät sairastuvuutta hengityssairauksiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin, muun muassa astmaan sairastumisen ja useissa pitkäaikaissairauksissa kuolleisuuden riski nousee tasaisesti hengitysilman pienhiukkaspitoisuuden noustessa.   

Kaavoituksessa on tärkeää tunnistaa esimerkiksi katukuilut ja niiden vaikutukset hengitysterveyteen. Katupölyn ympäristöneutraalit sidontamenetelmät ja niiden käytön suunnittelu ovat keskeisessä roolissa hengitysilman laadun hallinnassa. 

Myös taajamissa kannattaa tarkastella katupölyn terveyshaittojen vähentämistä tuoreen kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian mukaisesti.  Sen mukaisesti on tärkeää tukea ihmisten ulkoilua ja luonnossa liikkumista. Liikkumisen tulee olla terveellistä ja turvallista ympäri vuoden ja muun muassa katupölyn vaikutukset hengitysterveyteen on huomioitava. Hengitysliitto esittää, että taajamien viheralueiden talvikunnossapitoa tulee laajentaa, jotta liikkuminen viheralueilla on mahdollista vuodenajasta riippumatta.  

Hengitysliitto antoi 8.2.2024 lausuntonsa esityksestä vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta . Esityksen ehdotukset ovat kannatettavia. On perusteltua lisätä rokotuskoulutuksen saaneen henkilöstön määrää, jotta voidaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseja.

Potilasturvallisuutta varmistavat rokotuskoulutus, ja rokotuksia antavien ammattihenkilöiden johdon ja valvonnan alaisuus. Rokotusoikeuden laajentaminen edistää rokotuskattavuutta, ja tukee kansalaisten nopeaa ja maantieteellisesti yhdenvertaista pääsyä kausirokotuksiin sekä rokotusten saatavuutta pandemiatilanteissa.

On hyvä, että apteekeissa voidaan jatkossa antaa rokotuksia. Hengitysliitto kannattaa esitystä, että rokotuksen saa antaa 18 vuotta täyttäneille tai sitä vanhemmille myös asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut proviisori ja farmaseutti lääkärin, hammaslääkärin tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saaneen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön johdon ja valvonnan alaisena.