Lausunnot ja kannanotot 2021

Tiivistetysti Hengitysliiton tekemien lausuntojen ydinkohdat ja pääviestit.

Hengitysliiton lausunto asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 luonnoksesta 9.12.2021

Strategiassa korostetaan asiakkaan ja potilaan osallisuutta, ja Hengitysliitto kiittää siitä, että turvallisuuden kehittämiseen ja asiantuntijaverkostojen työskentelyyn osallistetaan kokemusasiantuntijat. Strategiassa on tunnistettu käynnissä olevaan laajaan sote-alan organisaatiomuutokseen liittyvät mahdollisuudet riskejä kuten hoitoketjujen jatkuvuuden ja tiedonkulun vaarantumista unohtamatta. Koska pohja asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumiselle hyvinvointialueilla luodaan nyt toimielimissä ja pian aloittavissa valtuustoissa, on asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon aikataulua nopeutettava esimerkiksi hyvinvointialue- yhteistyön ja alueiden strategioihin vaikuttamisen osalta.

Tilanteessa, jossa asiantuntijoista vain n. 20% on sitä mieltä, että nykyisen asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisohjelman toteutuminen on edennyt suunnitellusti, on kiirehdittävä toimeenpanoa, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu. Hengitysliitto kannattaa systemaattisen turvallisuuden seurannan kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Turvallisuuden kehittämistä edistää se, että turvallisuuden seurantatiedot velvoitetaan julkisiksi.

Asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen, omavalvonnan vahvistaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutuksen uudistaminen on aloitettava viipymättä. Samalla taataan asiakkaan osallistamiselle ja asiakasturvallisuuden toteutumiselle paremmat edellytykset uuteen, sote-rakenneuudistuksen aikaan sijoittuvaan strategiakauteen.

Turvallisuutta kehitettävä yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa

Asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä ottaminen mukaan turvallisuuden kehittämiseen on tärkeä strateginen kärki, ja samalla strategian tavoitteiden toteutumisen edellytys. Strategiassa on hyvin huomioitu potilaan, ja erityisesti sosiaalihuollon asiakkaan osallisuuden vahvistaminen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Strategian tavoitteissa on huomioitava, että hyvinvointialueen tulee jo nyt ottaa asiakkaat mukaan toiminnan kehittämiseen. Hyvinvointialueiden strategioille luodaan pohjia parhaillaan, ja potilasturvallisuuden kehittämisen tuleekin päästä osaksi hyvinvointialueiden strategioita heti niiden aloittaessa. Paljon palveluja tarvitsevien osalta sote-järjestelmän uudistamiseen liittyy riskejä, joiden ennakointiin ja ehkäisyyn tulee strategian toimeenpanossa kiinnittää erityistä huomiota. Monipalveluasiakkaiden kohdalla ajatus oman ”case managerin” tuesta on erittäin kannatettava.

Hengitysliitto muistuttaa, että strategiassa on huomioitava myös hoito- ja palvelusuunnitelmien merkitys asiakas- ja potilasturvallisuudelle. Suunnitelmat tulee tehdä yhdessä potilaan kanssa tämän elämäntilanne ja arki huomioiden. Potilaan pitää saada kirjalliset ohjeet omahoitoon, jossa on kiinnitetty huomiota potilasturvallisuuteen. Tämä tukee omahoidon toteutumista turvallisesti. Toimeenpanossa tulee kiinnittää huomiota myös hoito- ja palvelusuunnitelmien yhteiseen päivittämiseen, sekä asiakkaan pääsyyn omaa hoitoa ja palveluita koskeviin tietoihin.

Asiakkaiden ja potilaiden mahdollisuuksia tehdä itse ilmoituksia vaara- ja haittatapahtumista ja saada tarvittaessa riippumatonta tukea ilmoituksen tekemiseen tulee vahvistaa. Potilasasiamiehen riippumattomuus tulee taata, ja hänellä tulee olla raportointivelvollisuus epäkohdista.

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä on tarpeen ja kannatettavaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöistä löytyy koulutettuja kokemusasiantuntijoita.

Riittävä ja osaava henkilöstö ratkaisevaa strategian tavoitteiden toteutumisen kannalta

Henkilöstömitoitukset ja työhyvinvoinnin tukeminen ehkäisevät vaaratapahtumia, ja tukevat asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä mahdollistavat myös asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta paremmin. Riittävä ja osaava henkilöstö on ratkaiseva tekijä strategian tavoitteiden toteutumisen kannalta. Käytännössä vastuu jää pitkälti hyvinvointialueille, joiden suunnittelu ja strategioiden luominen on parhaillaan käynnissä. Yhteistyötä alueiden kanssa on vahvistettava asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanossa heti, jotta hyvinvointialueilla on valmiudet suunnitella ja seurata järjestämänsä toiminnan laatua ja varmistaa etukäteis- ja omavalvonnan toteutuminen sekä turvallisuuden kehittäminen. Henkilöstön täydennyskoulutus tulee aloittaa heti muokkaamalla nykyistä täydennyskoulutusta asiakas- ja potilasturvallisuuden strategian tavoitteita palvelevaan suuntaan erityisesti laite- ja digiturvallisuuden takaamiseksi. Lääkehoidon turvallisuuden kehittämiseksi tarvitaan myös lääkehoidon koulutuksen opetussisältöjen yhdenmukaistamista.

Strategiaan tulee sisällyttää vielä vahvemmin henkilöstön ilmoitusvelvollisuuden toteutumisen tukeminen. Tiedon välittäminen asiasta ei riitä, toimintakulttuurin tulee myös tukea ilmoitusvelvollisuuden tosiasiallista toteutumista. On hyvä, että henkilökunnan täydennyskoulutus kuuluu strategian toimenpiteisiin, mutta siinä toimet tulee aloittaa heti, eikä vasta vuonna 2025. Turvallisuus ja laatu pitää taata myös digipalveluiden käyttäjille.

Etä- ja digipalveluissa on toteuduttava sama palvelun taso kuin fyysisessä palvelussa

Onkin välttämätöntä, että hyvinvointialueet sisällyttävät digitaalisten ja etäpalvelujen laatu- ja turvallisuusvaatimukset ostopalvelusopimuksiin, ja seuraavat niiden toteutumista. Etä- ja digipalvelujen turvallinen toteuttaminen edellyttää osaamista henkilöstön lisäksi myös palvelujen käyttäjiltä. Hengitysliitto muistuttaa, että maassamme on edelleen digiosattomuutta, ja niille, jotka eivät eri syistä käytä digitaalisia palveluja, on turvattava mahdollisuus palveluiden käyttöön perinteisin keinoin.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia toimenpiteineen antaa hyvät edellytykset kehittää lääkitysturvallisuutta. Hengitysliitto kiittää järjestöjen ja sidosryhmien huomioimisesta osana turvallisen lääkehoidon tiedon jakamista ja tuottamista. Laitteiden ja tietojärjestelmien käytön turvallisuuden parantaminen on välttämätöntä palvelujen siirtyessä yhä enemmän digitaalisiksi. Vaaratilannetiedon systemaattinen tiedonkeruu ja julkistus on tärkeää, ja lisäksi on valmisteltava nopeasti lääkinnällisten laitteiden turvallisen käytön opas ja kansalliset osaamiskriteerit. Esimerkiksi uniapnean hoidossa käytettävien C-PAP laitteiden käyttöön ja käytön opastamiseen tarvitaan lisää resursseja. Myös muiden laitteiden huollon toimivuuden varmistaminen on osa asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tavoiteaikataulua tulee lääkinnällisten laitteiden turvallisen käytön oppaan ja kansallisten osaamiskriteerien osalta nopeuttaa. Ehdotamme, että Fimea ottaa käyttöön kansalaisen vaaratilanneilmoitusmenettelyn koskien lääkinnällisiä laitteita jo vuoteen v.2023 mennessä.

Hengitysliitto antoi lausuntonsa ilmastolaista 6.9.2021

Hengitysliitto nosti lausunnossa esiin sää- ja ilmastoriskiohjelmansa teemoja ja painotti, että terveysriskien ehkäisy sekä terveysvaikutusten seuranta on huomioitava paremmin ilmastotoimia ohjaavan lainsäädännön kehittämisessä. On tärkeää, että ilmastotoimet vähentävät ilmastonmuutoksesta aiheutuvaa terveyteen liittyvää sosiaalista ja taloudellista haavoittuvuutta. Hengitysliitto katsoi lausunnossaan, että lain jatkovalmistelussa on vielä vahvistettava ilmastotoimien ohjauksen yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmaa.

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset koskettavat erityisesti vanhuksia, lapsia ja pitkäaikaissairaita. Myös työikäisten terveyteen ja arkeen aiheutuvat haitat lisääntyvät. Terveysvaikutuksia koskevien ennusteiden lisäksi on luotava erikseen erityisryhmille, kuten pitkäaikaissairaille kohdennettuja varoitusjärjestelmiä.

Hengitysliitto kannattaa lakiluonnoksessa esitettyä valtion viranomaisen ja kunnallisen viranomaisen edistämisvelvoitetta. Kuntia on lainsäädännön tasolla hyvä kannustaa ilmastotoimiin, vaikka kunnat ovat toimia jo aktiivisesti tehneetkin. On hyvä, että myös valtion viranomaisten tulee edistää lain tavoitteita toiminnassaan. Viranomaisen edistämisvelvoitteen noudattamatta jättämisestä tulee kuitenkin olla myös seuraamuksia, muuten kirjauksen merkitys jäänee vähäiseksi. Viranomaisten toimilla on suuri merkitys esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Hengitysliitto pitää hyvänä sitä, että lakiesityksessä huomioidaan vahvasti ilmastonmuutoksen ja luontokadon kytkös.

Ilmastovuosikertomuksessa tulee edellyttää osiota ilmastotoimien sosiaalisista- ja terveysvaikutuksista. Tieteelliseen tietoon ja ajankohtaiseen tutkimukseen nojautuminen on tärkeä periaate, jota tulee tukea huomioimalla laajasti eri tutkimusaloilta koottua tietoa. Ilmastotoimista tiedottamisen sijaan tulee vahvistaa yleisöviestintää, sen avoimuutta, saavutettavuutta ja vuorovaikutteisuutta. Suunnitelmien kommentointia onkin lakiluonnoksessa suunniteltu mahdollistettavaksi myös muuten kuin kielellisesti, jolloin lasten ja vammaisten henkilöiden osallistuminen helpottuu. Hengitysliitto painottaa, että myös lakiluonnoksen muissa osissa on tärkeää kiinnittää vastaavasti huomiota haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien oikeuksien turvaamiseen. Lain tavoitteiden toteutumisen kannalta on erittäin tärkeää, että ilmastovaikutusten arviointi saatetaan osaksi yleistä lainvalmistelua.

Hengitysliitto antoi lausuntonsa valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toimivan järjestöjaoston ehdotuksista 11.08.2021. Järjestöjaosto selvitti tuotonjakoministeriöiden erilaisia valtionavustuskäytäntöjä ja teki ehdotuksia siitä, miten järjestöjä koskevia valtionavustuskäytäntöjä on tarpeellista kehittää ja yhdenmukaistaa.

Uusi toimintamalli lisää avustusten haun ja raportoinnin sujuvuutta

Uuteen avustuskäytäntöjä yhtenäistävään toimintamalliin siirtyminen vuoteen 2024 mennessä on kannatettavaa. Tuotonjakoministeriöiden avustuskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja uusi verkkopalvelu lisäävät avustusten haun ja raportoinnin sujuvuutta. Verkkopalvelua kehitettäessä on tehtävä laajaa yhteistyötä verkkopalvelun käyttäjien kanssa ja varmistettava palvelun saavutettavuus. Uuden verkkopalvelun käyttöönotosta tulee tiedottaa riittävän aikaisin huomioiden rahoitushaut vuodelle 2024.

Hengitysliitto korostaa, että kaikille avoimen verkkopalvelun tutkiavustuksia.fi -osuuden tulee keskittyä tuomaan esiin avustustoiminnalla saavutettuja hyötyjä ja toiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Järjestöjen rahoituksen ennakoitavuuden kehittäminen on tärkeää. Hengitysliitto kannattaa kaksivuotisten yleisavustusten myöntämistä. Edelleen välitettävien avustusten myöntämisen ja siirtämisen määrittelyä sekä käytäntöjä on hyvä kehittämistyössä selkiyttää. Pienten edelleen siirrettävien avustusten raportointi tulee pitää kevyenä.

Avustettavan järjestötoiminnan arviointia kehitettävä yhteistyössä järjestöjen kanssa

Vuorovaikutuksen lisääminen viranomaisten ja järjestöjen kesken avustustoiminnan ja sen arvioinnin kehittämisessä on tarpeellista. Valtionavustustoimintaan liittyviin toimielimiin tuleekin saada monipuolisesti järjestöedustajia potilaiden osallisuutta vahvistaen. Mikäli järjestötoiminnan vaikutusten arviointiperusteet muuttuvat, niitä voidaan alkaa soveltaa vasta siirtymäkauden jälkeen. Yhdenmukaisten arviointiperusteiden luominen on tosin haastavaa järjestöjen ja kohderyhmien moninaisuuden vuoksi. Tulosten seuraaminen pitkällä aikavälillä ilmiöpohjaisesti tuo parhaiten esiin ennaltaehkäisevän työn vaikutuksia.

Hengitysliitto antoi kommenttinsa sosiaali- ja terveysministeriölle ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmaluonnokseen 19.2.2021. 

Hengitysliitto kiittää sisällöltään kattavasta ja moninäkökulmaisesta tarkastelusta että toimenpidesuunnitelmista. Suunnitelma vastaa asetettuihin tavoitteisiin erinomaisesti. Luonnoksessa nostetaan hyvin esille sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä näiden palveluiden piirissä olevien ihmisten altistuminen helteen ja ilmastonmuutoksen haittavaikutuksille. 

Kotona asuvien tilanteeseen kiinnitettävä huomiota

Hengitysliitto toivoo, että suositeltaviin toimenpiteisiin kirjataan vahvemmin erityisesti kotona asuvien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piirissä olevien tarpeiden huomioiminen. Yhä useamman pitkäaikaissairaan, vammaisen ja korkeassa iässä olevan ihmisen hoitopaikka on koti. Tulevaisuudessa myös yhä useampi asuu yksin. Tässä keskeisinä toimijoina ovat myös sosiaalihuollon työntekijät, joiden koulutus on nostettu toimenpiteeseen 73. 

Liukkauden torjuntaan tarvitaan vähemmän pölyäviä keinoja

Liukastumistapaturmien ehkäisystä on kirjattu toimenpiteet 56 ja 57. Merkittävää haittaa hengitys- ja sydänterveydelle aiheuttaa liukkauden esto hiekoitushiekalla. Katupöly lisää erityisesti ikääntyvien, hengityssairaiden ja sydän- ja verisuonisairaiden terveyspalveluiden käyttöä ja kuolleisuutta. Luonnoksen tekstiosuudessa ei tätä ongelmaa nosteta esille.

Liukkaiden kelien lisääntyminen tarkoittaa väistämättä myös hiekoitushiekan lisääntymistä ja katupölyhaittaa keväällä. Samoin syksyllä, jolloin säätila vaihtelee +/-0 asteen molemmin puolin yhä pidempään, asfalttipinnan kuluminen ja hiekoitus aiheuttavat ongelmia edellä kuvatuissa ryhmissä. Vaikka katupöly pölyää tietyn ajan vuodesta, se aiheuttaa pitkäaikaissairauden pahentumisen pitkäksi aikaa.  

Hengitysliitto ehdottaa, että toimenpide 57 sisältää myös ekologisempien ja vähemmän pölyävien liukkauden torjuntatapojen käytön edistämisen.   

Hengitysliitto antoi lausuntonsa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta 11.6.2021. Hengitysliitto kannattaa toimenpidesuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, ja pitää hyvänä sitä, että suunnitelmissa huomioidaan lasten ja perheiden tukeminen koronakriisin jälkitoimissa. Tärkeitä ovat myös toimenpiteet, joilla edistetään lasten osallisuutta, lapsibudjetointia ja lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa.

Kaikilla lapsilla on oltava oikeus terveelliseen oppimisympäristöön

Sisäilmasta oireilevan tai sitä epäilevän lapsen on saatava apua ja tukea kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta. Toimeenpanosuunnitelman tulee vahvemmin edistää sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä palvelujen kehittämistä esimerkiksi toimenpiteillä, joissa tuetaan kuntia, kouluterveydenhoitoa ja oppilashuoltoa toimimaan sisäilmatilanteissa lasten oikeudet turvaavalla tavalla. Tämä turvaa kaikkien lasten yhdenvertaista oikeutta saada opetusta, heidän oikeuttaan parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ja oikeutta vertaissuhteisiin ja harrastuksiin. Hengitysliitto pitää tärkeänä, että koulut ja opettajat saavat edelleen tukea yhtäaikaisen lähi- ja etäyhteydellä tapahtuvan opetustilanteiden järjestämiseen, jotta eri syistä kotona opiskelevien oppilaiden ja luokan yhteys voidaan säilyttää. 

Lasten oikeus terveelliseen elinympäristöön varmistettava

Toimeenpanosuunnitelmassa on kannatettavia toimenpiteitä haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien vahvistamiseksi ja päihteillä oireilevien lasten tukemiseksi. Osana päihteillä oireilevien lasten ja nuorten tuen toimintamallia tulee mahdollistaa matalalla kynnyksellä tupakoinnin lopettamisen tuki. Myös alaikäisten suojaamista passiiviselta tupakoinnilta ja tupakoinnin mallioppimiselta pitää yhä vahvistaa. Hengitysliitto painottaa, että lapsilla on oikeus savuttomaan elinympäristöön.

Tiedon lisääminen lasten oikeuksista on lapsistrategian tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeä toimenpide. Sen lisäksi, että lasten tulee saada ajantasaista ja ikätasoista tietoa oikeuksistaan, on heidän saatava helposti tietoa myös terveyden edistämiseen, terveydenhoitoon ja palveluihin liittyvistä asioista. Hengitysliitto muistuttaa, että lasten oikeutta terveyteen ja terveelliseen elinympäristöön turvaavat oikea tieto terveellisistä elintavoista ja elinympäristöstä sekä toimenpiteet terveyden turvaamiseksi ja terveellisen elinympäristön ylläpitämiseksi. Toimenpiteille monimuotoisen lähiluonnon vaalimiseksi, hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi ja yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi on suuri tarve.

Lapsistrategian toimenpidesuunnitelman tulee lisätä lasten osallistumista myös lähiympäristönsä kehittämisessä. Tämä edistää lasten osallisuutta ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa lähiympäristöön ja sen terveellisyyteen. Lasten tulee saada tietoa elinympäristöönsä vaikuttavista asioista kuten ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttamisen ja sopeutumisen keinoista.

Ensitiedon antamiseen tarvitaan yhtenäinen malli

Lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi suunnitelmassa on toimenpide ensitiedon yhtenäisen mallin luomiseksi. Hengitysliitto pitää tärkeänä, että yhtenäinen malli ensitiedon antamiseen luodaan pikaisesti ja saadaan käyttöön koko maassa. Yhtenäiset käytännöt edistävät ensitiedon laatua. Hyvä ensitieto parantaa yhteistyötä hoitavan tahon kanssa ja tukee hoitoon sitoutumista. Lapsen sairauden tai vamman ilmetessä on tärkeää tukea koko perhettä. Hyvä vuorovaikutus edistää luottamusta terveydenhuollon ammattilaisiin ja hoidon onnistumiseen sekä vaikuttaa myös omahoidon toteutumiseen. Lapselle ja perheelle tulee nimetä yhteyshenkilö/vastuutyöntekijä, ja heidän on saatava tietoa sairaudesta, sen hoidosta, vertaistuesta ja mahdollisesti tarvitsemistaan palveluista koordinoidusti ja saavutettavasti. Perheen on saatava myös tukea palveluiden hakemiseen.

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.

Hengitysliitto antoi 7.6.2021 lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle tupakkalain muuttamisesta. Lakiesityksellä tuetaan tavoitetta tupakkatuotteiden ja muiden ei-lääkinnällisten nikotiinituotteiden käytön loppumisesta vuoteen 2030 mennessä. Hengitysliitto kannattaa tupakkatuotteiden houkuttelevuuden vähentämiseen tähtääviä esityksiä ja esittää Stumppi-neuvonnan puhelinnumeron lisäämistä vähittäismyyntipakkauksiin.

Tupakkapakkaukset yhdenmukaistettava

Hengitysliitto katsoo, että tupakkatuotteiden yhdenmukaisten pakkausten käyttöönotto edistää lain tavoitteita. Myyntipakkauksia ei enää voisi käyttää markkinoinnin välineenä. On myös tärkeää, ettei tupakkatuotteita voi makuaineiden avulla maustaa hyvänmakuiseksi. Hengitysliitto kannattaa sellaisten tuotteiden myyntikieltoa, joiden avulla pyritään saamaan aikaan tupakkatuotteelle tunnusomainen maku tai tuoksu.

Stumppi-neuvontapuhelin tupakkatuotteisiin

Tupakkalain tavoitteiden saavuttamista edistää se, että tupakkatuotteiden pakkauksissa kerrotaan tupakoinnin lopettamiseen saatavilla olevasta matalan kynnyksen tuesta. Hengitysliitto esittää, että lain 32 §:ssä mainittuihin vähittäismyyntipakkauksien merkintöihin sisällytetään Stumppi-neuvonnan puhelinnumero 0800 148 484 henkilökohtaisen tuen saamiseksi tupakoinnin lopettamiseen. Neuvonta on soittajalle maksutonta ja valtakunnallisesti saatavilla.

Useissa Euroopan maissa, joissa on otettu käyttöön EU:n tupakkatuotedirektiivin ja WHO:n tupakkapuitesopimuksen (FCTC) suosittelema pakkausten yhdenmukainen ulkoasu, on pakollisten varoitusten ja lopettamista koskevan verkko-osoitteen lisäksi esillä myös puhelinnumero, josta saa tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoinnin lopettamista aktiivisesti tukemalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Oikeus savuttomaan elinympäristöön turvattava

Hengitysliitto kannattaa tupakoinnin kieltämistä uimarannoilla ja leikkipuistoissa. Tupakointikieltojen ulottaminen uusille alueille vähentää tupakoinnista aiheutuvien terveyshaittojen lisäksi myös roskaantumista ja muita ympäristöhaittoja. Hengitysliitto katsoo, että tupakointi on kiellettävä myös julkisen liikenteen pysäkeillä, asemalaitureilla ja taksitolpilla. Lisäksi kieltoja tulee ulottaa terasseille ja torialueille. Tupakointikieltojen määrääminen uusille alueille vähentää merkittävästi altistumista tupakkatuotteiden aiheuttamille haitoille.

Voimassa olevat ja nyt esitetyt tupakointikiellot kattavat melko hyvin sellaiset tilat, joissa alaikäiset oleskelevat. Kuitenkin alaikäisten suojaamista passiiviselta tupakoinnilta ja tupakoinnin mallioppimiselta tulee yhä vahvistaa. Hengitysliitto muistuttaa lasten oikeudesta savuttomaan elinympäristöön ja vaatii perhepäivähoidossa käytettäviin sisätiloihin kokoaikaista tupakointikieltoa. Myös nykylaista poisjäänyt tupakointikielto alle 18-vuotiaille tarkoitettujen laitosten ulkoalueille tulee saada lakiin.  

Passiivinen tupakointi aiheuttaa terveyshaittoja, ja nykyinen sääntely ei riittävästi turvaa oikeutta raittiiseen hengitysilmaan asuntoyhteisöissä. Tupakkalaissa tulee helpottaa asukkaan hallinnassa olevassa asunnossa, parvekkeella tai esimerkiksi rivitalon pihalla tapahtuvan tupakoinnin kieltämistä.

Hengitysliitto antoi kommenttinsa 31.5.2021 ympäristöministeriölle kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian valmisteluun. Hengitysliitto korostaa kommentissaan, että jo kaavoitusvaiheessa tulee panostaa lähiluonnon virkistysmahdollisuuksiin.

Vastustuskykyä tuetaan vaalimalla lähiluontoa

Kuntalaisten toimivan luontoyhteyden mahdollistaminen on tärkeää, sillä allergiat ja tulehdusperäiset sairaudet ovat lisääntyneet teollisissa maissa luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten luontoyhteyden vähennyttyä. Kaikkien vastustuskykyä voidaan tukea vaalimalla lähiluontoa ja sen monimuotoisuutta. Asuinalueet tulee kaavoittaa niin, että asukkailla on välitön pääsy viher- ja virkistysalueille.

Virkistysalueiden hyvä saavutettavuus tukee toimintakykyä

Luonnon virkistysalueiden saavutettavuutta tulee parantaa. Hengitysliitto korostaa, että yhdenvertainen pääsy liikunnan ja virkistyksen pariin lisää osallisuutta ja tukee toimintakykyä. Pitkäaikaissairaitten, vanhusten ja erityisryhmien luontoon pääsyä on helpotettava. Kaikilla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saavuttaa luontoalueet ja käyttää luonnon virkistyskäyttöön liittyviä palveluita. Esteettömiä reittejä, ja tietoisuutta niistä tulee lisätä, samoin kuin luontokohteisiin ulottuvia joukkoliikenneyhteyksiä.

Virkistyskäyttöön tarkoitetuilla alueilla pitää olla tarpeeksi helposti saavutettavia taukopaikkoja ja ulkoliikuntatelineitä. Kuntien liikuntatoimien tulee hankkia ja matalalla kynnyksellä antaa käyttöön soveltavan liikunnan apuvälineitä niitä tarvitseville. Elektronisten laitteiden latauspisteiden lisääminen on myös tärkeää. Esimerkiksi puhelimen kautta käytettävien palvelujen keskeytyksettömän käytön mahdollistaminen lisää turvallisuutta.

Lähiluonnon hengitysterveys on taattava

Hengitysliitto painottaa, että virkistysalueet on suunniteltava niin, ettei kävijöille aiheuteta haittoja hengitysterveyteen (esim. katupölyn kantautuminen ja vieraslajit). Esimerkiksi verkkopalveluissa kuten Retkikartta.fi tai Lipas.fi voisi jatkossa välittää tietoa liikunta- ja virkistyspaikkojen siitepölytilanteesta, kasvillisuudesta ja esteettömyydestä.

Tuli- ja taukopaikoilla on kiinnitettävä huomiota polttopuun säilytykseen, sillä kuivaa puuta polttamalla minimoidaan pienhiukkasten aiheuttamia haittoja. Yöpymistilojen hyvä sisäilma on varmistettava rakennusten asianmukaisella suunnittelulla ja huollolla.

Luonnon virkistyskäytön vaikutuksista tarvitaan helposti saatavilla olevaa tietoa

Jotta luonnon virkistyskäyttöä voidaan edistää kestävällä tavalla, tarvitaan tietoa luonnon virkistyskäytön vaikutuksista, ja suositeltavista tavoista toimia luonnossa. Roskaamiseen ja muihin haittoihin tulee puuttua aktiivisesti, ja esimerkiksi virkistyskäyttöön tarkoitettujen kohteitten savuttomuutta on edistettävä ulottamalla tupakointi- ja nikotiinituotteiden käyttökieltoja kohteisiin.

Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista tulee olla saatavilla helposti. Hengitysliitto katsoo, että tietoa pitää jakaa osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kasvatuksessa, terveydenhuollossa ja kuntien liikuntatoimissa. Järjestöyhteistyö sekä järjestöissä olevan asiantuntijuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen on myös tärkeää, jotta pitkäaikaissairaiden ja erityisryhmien huomiointi luonnon virkistyskäytön suunnittelussa toteutuu.

Hengitysliitto antoi uutta arkkitehtuuripoliittista ”Kohti kestävää arkkitehtuuria” ohjelmaa koskevan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ympäristöministeriölle 4.3.2021. Hengitysliitto puoltaa laajaa yhteistyötä koko suunnitteluprosessissa, yhteisten digitaalisten alustojen hyödyntämistä ja työmaakokouksia, joihin kaikki suunnittelija- ja rakentajatahot voivat osallistua.

Rakennusmateriaalit ja rakennusten käyttötavat

Hengitysliitto pitää tärkeänä, että jo suunnitteluvaiheessa selvitetään huolellisesti purku- ja kierrätysmateriaalien käytön toimivuus, turvallisuus ja niiden aiheuttamat päästöt ja mahdolliset terveysvaikutukset rakennuksen käyttäjille. Sisäilman laadun näkökulmasta kierrätettävien materiaalien tulee olla mahdollisimman vähäpäästöisiä.

Jos tilojen käyttötapoihin suunnitellaan muutoksia, on tarkoin selvitettävä muutosten vaikutus rakennuksen vanhoihin rakenteisiin ja niiden toimivuuteen. Uusien rakennuksien suunnittelussa on varauduttava lähtökohtaisesti siihen, että rakennuksen käyttötarve voi tulevaisuudessa muuttua. Ihmisen hyvinvoinnille on tärkeää, että olemassa olevaa rakennuskantaa ylläpidetään, huolletaan ja korjataan oikea-aikaisesti, sekä kehitetään ja lisää rakennetaan joustavasti asukkaiden tarpeita vastaavaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää ottaa suunnittelussa huomioon sisäilman ja käyttöveden laatu, lämpö-, ääni- ja valaistusolosuhteet, viherympäristön läheisyys, kulttuuriperintö, julkinen taide sekä liikkumista ja sosiaalista kanssakäymistä tukeva ympäristö.

Luonnon monimuotoisuuden huomiointi rakentamisessa

Hengitysliitto muistuttaa, että luonnon monimuotoisuus rakentaa vastustuskykyä läpi elämänkulun. Metsä on monimuotoisempi kuin rakennettu puisto. Metsän säilyttäminen osana kaupunkirakentamista lisää myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten vastustuskykyä. Säännöllinen altistuminen luonnon monimuotoisuudelle vähentää terveydenhuollon kuluja ja lisää hengitysterveyttä.

Hengitysliitto kiittää arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa luonnon monimuotoisuuden, luontoyhteyden ja luonnon hyvinvointivaikutusten nostamista visioon 2035. Suomi kaupungistuu ja luonto karkaa yhä kauemmaksi. Erityisesti ikääntyvien ja pitkäaikaissairaiden sekä vammaisten mahdollisuudet päästä luontoon heikkenevät kaupunkikoon kasvaessa. Luonto on vielä lähellä ja hyvä tilanne tulee säilyttää.

Hengitysliitto puoltaa ohjelman toimenpiteitä ja pitää tärkeänä esteettömyyttä ja saavutettavuutta rakennetun ympäristön lähtökohtana.

Liikkumismahdollisuudet turvattava

Monipuoliset liikkumismahdollisuudet luonnossa tukevat niin ikään sekä fyysistä että mielen hyvinvointia ja terveyttä. Valtaosa suomalaisista liikkuu 2-3 kertaa viikossa ja usein ulkona. Euroopan unionin liikuntabarometrissa 2018 todetaan, että 67% suomalaisista liikkuu ulkona ja olemme eniten ulkoilua harrastava kansa unionissa. Tätä tilannetta on tarpeen ylläpitää rakennetussa ympäristössä ja erityisesti kaupunkirakentamisessa. Apoli2020-ehdotuksen tavoitteet tukevat kansanterveyttä.