Kohti 2024 EU-vaaleja järjestövaikuttamisella

Tule mukaan nostamaan hengitysterveyden teemoja puheeksi ehdokkaiden kanssa.

Hengitysliitto vaikuttaa EU-vaaleissa hengitysterveyttä ja toimintakykyä tukeviin päätöksiin. Nostamme esille erityisesti ilmastonmuutokseen, nikotiinituotteisiin, painonhallintaan ja hengityssairaiden lääkehoitoon liittyviä teemoja.

Hengitysliitto vaikuttaa vaaleissa erityisesti järjestöyhteistyön keinoin osana kansallisia ( Tarttumattomat sairaudet -verkosto, SOSTE) ja kansainvälistä (EFA) verkostoja. Yhteisenä tavoitteena on edistää eurooppalaisten terveyttä ja toimintakykyä.

Kutsumme kaikki kiinnostuneet nostamaan esille kanssamme hengitysterveyden teemoja. Rohkaisemme kansalaisia ottamaan itselleen tärkeitä asioita puheeksi ehdokkaiden kanssa sekä seuraamaan heidän kannanottojaan.

EU-vaalit järjestetään Suomessa 9. kesäkuuta 2024. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä eli meppiä. Ehdokkaita voi äänestää ennakkoon 29.5.–4.6.

EU-tasolla päätetään useista arkeen ja terveyteen vaikuttavista linjauksista. Ilmansaasteet aiheuttavat vuosittain Euroopassa noin 500 000 ennenaikaista kuolemaa. Pienhiukkasten määrän kasvu lisää riskiä sairastua muun muassa astmaan. Ilmastonmuutos vähentää luonnon monimuotoisuutta ja eläimistä ihmisiin leviävät taudit yleistyvät.

Kaikessa päätöksenteossa on otettava huomioon päätösten ilmasto- ja luontovaikutukset sekä vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Poliittisilla päätöksillä on mahdollista edistää yhtä aikaa sekä ihmisten hyvinvointia että luonnon ja ilmaston kestävyyttä:

 • Ilmastopolitiikan tavoitteista on pidettävä kiinni.
 • Jotta Eurooppa on hiilineutraali vuonna 2050, on vuoden 2040 päästövähennystavoitteesta tehtävä riittävän kunnianhimoinen.
 • Ilmanlaadun raja-arvot on säädettävä WHO:n suositusten mukaan.
 • Luontokato on pysäytettävä.
 • Tarvittavat toimenpiteet on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.
 • Haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä on suojeltava. 

Lähes neljännes eurooppalaisista tupakoi. Tupakka lyhentää elinikää noin 10 vuodella ja aiheuttaa vuosittain Euroopassa noin 750 000 ennenaikaista kuolemaa. Lisäksi tupakka- ja nikotiinituotteet ovat keskeinen riskitekijä tarttumattomien sairauksien taustalla. Esimerkiksi riski sairastua astmaan kohoaa tupakoitsijalla yli kaksinkertaiseksi.  

Poliittisilla päätöksillä voi tukea ihmisten terveyttä ja samalla ennalta ehkäistä riskiä sairastua.

 • Tupakkatuote- ja tupakkaverodirektiivien sääntelyn kattavuus on varmistettava ja uusiin tupakka- ja nikotiinituotteisiin, kuten sähkösavukenesteisiin ja nikotiinipusseihin, on puututtava.
 • On selvitettävä, onko oikeudellisesti mahdollista kieltää EU-alueella tupakka- ja nikotiinituotteiden myynti ja hallussapito 1.1.2012 jälkeen syntyneiltä.
 • Vahvimmin kulutukseen vaikuttavia tekijöitä ovat hinta ja saatavuus. Tupakkaveron on oltava mahdollisimman korkea kaikissa tuotetyypeissä. Tupakka- ja nikotiinituotteiden etä- ja verkkomyynti on kiellettävä kokonaan.
 • Kaikista tuotepakkauksista on tehtävä tuotemerkittömiä. Varoitustekstit on painettava myös yksittäisiin tupakka- ja nikotiinituotteisiin.
 • Jatkossa on sallittava ainoastaan tupakanmakuiset tuotteet. Muut maut on kiellettävä niin tupakka- ja nikotiinituotteista kuin lääkelain alaisista vieroitustuotteista.
 • Käyttö- ja hallussapitokiellot vaikuttavat asenteisiin, vähentävät lasten ja nuorten mallioppimista sekä ympäristölle koituvia haittoja.
 • Tupakkafiltterit on kiellettävä sekä ihmisten että luonnon suojelemiseksi.
 • Uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinointi vieroituskäyttöön on kiellettävä.

EU-tasolla on mahdollista päättää koko Euroopan kattavasta pakollisesta ja yhtenäisestä pakkausmerkintäjärjestelmästä, josta käy ilmi elintarvikkeiden terveellisyys. Tarvitaan yhtenäinen näkemys ruokien ja elintarvikkeiden jaottelusta terveellisiin ja epäterveellisiin, huolimatta ruokakulttuurien eroista. Vaihtoehtona on kehittää yhtenäinen kansallinen järjestelmä.

Eurooppalaiset saavat ravinnostaan liikaa energiaa, tyydyttyneitä rasvoja, sokeria ja suolaa. Sen sijaan vihanneksia, hedelmiä ja täysjyväviljoja kulutetaan liian vähän. Epäterveellinen ruokavalio, ylipaino ja lihavuus lisäävät riskiä sairastua tarttumattomiin sairauksiin, jotka muodostavat yleisimmän kuolinsyyn Euroopassa. Esimerkiksi uniapneaan sairastumisen merkittävin taustatekijä on ylipaino.

Alkoholi aiheuttaa vuosittain lähes miljoona ennenaikaista kuolemaa Euroopassa. Se on kansansairauksien riskitekijä ja lisää osaltaan lihavuutta sekä sosiaalisia ongelmia. Alkoholia ei voi käsitellä vain maatalous- tai elinkeinokysymyksenä.

Eurooppalaisten mahdollisuuksia tehdä terveellisiä arjen valintoja on lisättävä.

 • Maataloustuet on kohdistettava paremmin ilmaston, ympäristön ja terveyden kannalta kestävämpään tuotantoon.
 • EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteeksi on otettava eläintuotannon vähentäminen. 
 • Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia on rajoitettava, erityisesti alaikäisten kohdalla.
 • Lasten painonhallinnan tueksi tarvitaan kokonaisvaltainen EU-tason toimintasuunnitelma.
 • Alkoholille on asetettava verkossa markkinointikielto.
 • Alkoholituotteiden etiketteihin ja markkinointiin tarvitaan vastaava sääntely ja varoitusmerkinnät kuin elintarvike-, tupakka- ja nikotiinituotteissa on. 
 • Verkkoalustoille tarvitaan ikärajavalvontajärjestelmät. 

Lääkkeiden korkeat hinnat kuormittavat sekä EU-jäsenmaiden kansantalouksia että lääkkeiden käyttäjien henkilökohtaista taloutta. Lääkkeiden saatavuushäiriöitä on ollut enemmän, erityisesti vanhempien lääkkeiden kohdalla.

Mikrobilääkeresistenssi aiheuttaa vuosittain Euroopassa 35 000 ennenaikaista kuolemaa.

EU-päätöksenteolla voi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin huolehtia lääkityksestään. Hengityssairautta sairastavan on oltava varma, että hän saa turvallisesti tarvitsemansa lääkkeet ja niitä on saatavilla myös pienessä pakkauskoossa.

 • Tarvitaan sääntely kriittisten lääkkeiden toimitusvarmuuden takaamiseksi. Riippuvuutta kolmansista maista ja yksittäisistä toimittajista on vähennettävä.
 • Tarvitaan kannustimia lääketeollisuudelle, jotta ne tuovat lääkkeet samanaikaisesti kaikkien jäsenvaltioiden markkinoille.
 • Mikrobilääkeresistenssiä on torjuttava tietoa lisäämällä, käyttämällä pienempiä pakkauskokoja ja säätämällä antibiooteille reseptivaatimus kaikissa jäsenmaissa. 
 • Ympäristöriskien arviointi on säädettävä osaksi lääkkeiden myyntilupaprosessia. Ympäristöriskiarvioita on päivitettävä säännöllisesti.
 • Kliinistä tutkimusta lääkkeiden vaikuttavuudesta on edistettävä. Erityisesti tarvetta on vertailevalle tutkimukselle lääkkeiden vaikutuksesta eliniän odotteeseen ja elämänlaatuun.
 • Sekä lääketutkimusten että lääkkeiden kustannusvaikuttavuutta käsittelevän lääketiedon avoimuutta on edistettävä.
 • EU:n lääkepakettiin on määriteltävä tarkemmin potilaiden ja potilasjärjestöjen rooli. Lääkkeenkäyttäjien osallisuus on asettava ehdoksi kliinisen tutkimuksen rahoitukselle.

Turvataan ihmisten terveys ja toimintakyky

Vaikutetaan yhdessä eurovaaleissa 2024
ihmisten terveyden ja toimintakyvyn puolesta.