Kielet

Hengitysliiton kuntoutumiskokeilun tuloksia

Hengitysliitto toteutti vuonna 2017 kuntoutumiskokeilun sisäilmasta oireileville ja sairastaville. Sen tavoitteena oli lisätä sisäilmasta oireilevien ja sairastavien hyvinvointia ja voimavaroja kuntoutumisen ja vertaistuen avulla.

Sisäilmasta sairastuminen vaikuttaa moneen elämän osa-alueeseen 

Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksiin pohjautuvan selvityksemme (2014) mukaan sisäilmasta oireilu voi vaikuttaa terveyden lisäksi työkykyyn, toimeentuloon, sosiaalisiin suhteisiin ja muuhun hyvinvointiin heikentävästi. Näistä lähtökohdista syntyi idea Hengitysliiton omasta kuntoutumiskokeilusta.  

Kuntoutumisen tarkoituksena oli vahvistaa kuntoutujan voimavaroja, elämänhallintaa ja sosiaalista selviytymistä. Vuoden mittaisessa kuntoutumiskokeilussa osallistujat saivat tukea oman tilanteensa ja toimintaympäristönsä tutkimiseen sekä muutosmahdollisuuksien arviointiin että kehittämiseen. Kuntoutusmismenetelminä käytettiin erilaisia oireen-, elämän- ja stressinhallinnan menetelmiä. Osallistujat määrittivät itse arkeensa ja hyvinvointiinsa liittyviä tavoitteita. Kokeilun aikana he huolehtivat itse henkilökohtaisista terveydenhuollon hoitosuhteistaan. Kuntoutumiskokeilu toteutettiin Savonlinnan kansanterveyssäätiön tuella. 

 

Arjessa ja elämänhallinnassa voimaantuminen 

Kuntoutumiskokeilun ryhmätapaamisista ja yksilöohjauksista vastasi FM, opettaja ja LCA Life Coach® Heli Väisänen. Niissä käsiteltiin muun muassa itsetuntemusta, minäpystyvyyttä, stressinhallintaa ja tulevaisuuden toiveita.  

Kuntoutumiskokeilun tulokset ovat rohkaisevia. Osallistujat kertoivat sillä olleen myönteisiä vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa. Arjessa ja elämänhallinnassa voimaantuminen tuli esiin kertomuksina mielialan, itseluottamuksen ja -tuntemuksen, ihmissuhteiden ja tulevaisuudennäkymien kohentumisesta. Monet kertoivat saaneensa helpotusta sairautensa kanssa elämiseen.  

Kuntoutumiskokeiluun osallistuneet antoivat arvokasta palautetta ja kehittämisehdotuksia koko kurssin ajan. Niiden valossa kokonaisuuteen olisi hyvä integroida tuki viranomaisasiointia ja urasuunnittelua varten.  

 

Osallistujien omien tavoitteiden asettaminen 

Osallistujien asettamat omat tavoitteet liittyivät uneen, rentoutumiseen, liikuntaan, ravintoon, harrastamiseen, elämänhallintaan ja omien opintojen sekä työuran suunnitteluun. Tavoitteet kuvattiin ja niiden toteutumista arvioitiin kuntoutuksessa yleisesti käytetyn GAS-menetelmän (Goal Attainment Scaling) mukaisesti.  

Jokainen osallistuja asetti itselleen 3-5 tavoitetta. Yksi tavoitteista sai menetelmästä poiketen olla unelmatavoite, jonka osallistuja ei ajatellutkaan olevan saavutettavissa kurssin aikana tai sen avulla. Hengitysliiton suunnittelija tuki osallistujia heidän omien tavoitteidensa asettamisessa ja seuraamisessa. 

Tavoitteiden onnistumisen tasoista (pois lukien unelmatavoitteet) laskettiin GAS-menetelmän mukaiset tunnusluvut, jotka kertovat osallistujan tavoitteiden keskimääräisestä onnistumisesta. Tunnuslukujen mukaan kurssin loppuun asti suorittaneista yli puolet saavutti tai ylitti tavoitetasonsa. Huomionarvoista on se, että suurin osa osallistujista saavutti myös kaukaisiksi ajateltuja unelmatavoitteittaan. Liikuntaan liittyvät tavoitteet osoittautuivat haasteellisiksi saavuttaa. 

 

Vertaistuen ja hyvän ilmapiirin merkitys 

Kymmenestä osallistujasta kahdeksan suoritti kuntoutumiskokeilun loppuun saakka. Yksi kurssiin sitoutumista edistävistä tekijöistä oli osallistujien mukaan kurssilla muodostunut hyvä ryhmähenki sekä luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri.  

Vertaistuella oli kokeilussa iso rooli. Osallistujat pääsivät vaihtamaan kokemuksiaan erilaisten tehtävien ja keskustelujen kautta. Hengitysliiton kokemustoimijat antoivat tukea osallistujille heidän omien tarinoidensa kirjoittamiseen. Vertaiskohtaamisista osallistujat kertoivat saaneensa tukea, helpotusta, toivoa, erilaisia näkökulmia ja auttamisen kokemuksia. 

 

On hoidettava sekä rakennukset että ihmiset  

Hengitysliitto tekee pitkäjänteistä työtä sisäilmasta oireilevien ja sairastavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Rakennusten kunnosta ja sisäilman laadusta on huolehdittava ihmisten terveyden vuoksi. Käypä hoito -suosituksen mukaan kosteus- ja homevaurioille altistuminen aiheuttaa jopa astmaa. Kuntoutumiskurssien kehittäminen ja ihmisten parempi elämänlaatu ovat hyviä tavoitteita silloin, kun muissa ratkaisuissa kestää.  

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa

 • Facebook : 2672407962787726

  Hengitysliitto

  Helsingin Sanomissa julkaistiin 26.5. kärkevästi otsikoitu laaja artikkeli sisäilmaongelmien ristiriitaisesta todellisuudesta. Artikkelissa tuotiin esille, ettei vieläkään ole olemassa tutkittua tietoa, mitkä mekanismit kosteusvaurioissa sairastuttavat osan ihmisistä. Se kuitenkin tiedetään, että osa ihmisistä oireilee ja sairastaa sisäilmasta.

  Hengitysliiton mielestä lisää tutkittua tietoa tarvitaan, jotta saadaan hoidettua sekä ihmiset että rakennukset. Sisäilmaongelmia tuottavat kosteus- ja homevaurioiden lisäksi monet muut sisäilman epäpuhtaudet. Jokaisella oireilevalla ja sairastavalla ihmisellä on oikeus tulla kunnioittavasti kohdatuksi ja saada apua tilanteeseensa. Artikkelia lainaten: "Tärkeintä olisi saada palautetta potilaan toimintakyky, edes osittain. Se ei onnistu, jos lääkäri vähättelee potilaan oireita tai ei usko tämän kertomaa."

  Hengitysliiton mielestä astmaan on suhtauduttava vakavasti. Kyseessä on keuhkoputkien limakalvojen pitkäaikainen tulehdussairaus, jonka oireita ovat pitkittynyt yskä, limannousu ja hengenahdistus. Astma on keuhkosairaus, joka on hyvin hoidettavissa lääkityksellä. Hoidon tavoitteena on oireeton arki, joka tarkoittaa sitä, että altistuminen ulkoisille ärsykkeille on katkaistava. Tiloista, jotka provosoivat oireet, on päästävä pois. Ihmisen elämänlaadulle astmaan sairastumisella on väliä.

  Helsingin Sanomien artikkeliin voi tutustua täällä: https://bit.ly/2XaEaMy. Artikkeli avautuu vain HS:n tilaajille.

 • Facebook : 2670313212997201

  Hengitysliitto

  Stumppi-neuvontapuhelin (puh. 0800 148 484) tarjoaa maksutonta tukea ja neuvontaa tupakoinnin lopettamisessa. Stumppiin ja Hengitysliittoon voi tutustua tänään Maailma kylässä | World Village Festival -festivaaleilla. Tulkaa tapaamaan meitä klo 11 alkaen Mahdollisuuksien torille. www.stumppi.fi