Arpajais- ja keräyslupa ja tietosuojaseloste

Viralliset luvat:

Rahankeräyslupa RA/2020/1623

Arpajaislupa: RA/2022/362

Lupien saaja: 

Hengitysliitto ry

Toimeenpanoaika ja -alue:

Rahankeräyslupa on voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Arpajaislupa on voimassa 13.4.–12.10.2022.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden toteuttamiseen. Hengitysliiton paikallisten yhdistysten toteuttamien hankkeiden, tapahtumien ja projektien tukemiseen, terveyskasvatusmateriaalin ja potilasoppaiden tuottamiseen, ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen sekä välineiden toimittamiseen kouluille, neuvoloille, päiväkodeille ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle.

Tietosuojaseloste

Päivitetty 11.4.2022

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry ylläpitää tukijarekisteriään osoitteessa:

Hengitysliitto ry
Oltermannintie 8
00620 Helsinki
p. 020 757 5000

Rekisteriasiat

Marja Meltti
Hengitysliitto ry
Oltermannintie 8
00620 Helsinki

Rekisterin nimi

Hengitysliiton tukijarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Hengitysliiton asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja käytetään yhteydenpidossa, lahjoittamiseen liittyvien asioiden hoidossa, palveluiden markkinoinnissa ja niiden kehittämisessä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, sukupuoli, puhelin, sähköpostiosoite, asiakasnumero ja tehdyt lahjoitukset. Sisältää myös markkinointiin ja viestintään liittyviä tietoja.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella, Hengitysliittoon lähetetyillä lomakkeilla tai sähköpostiviesteillä sekä puhelimitse tapahtuvien yhteydenottojen kautta. Tietoja voidaan kerätä myös asiakkuuksien ja palvelusuhteiden kautta. Henkilötietojen päivittämiseen käytetään Postin osoitepäivityspalvelua.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteriin kerättäviä henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisterin tietojen suojaaminen

Hengitysliiton rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Yhteys tietojärjestelmään on suojattu teknisin keinoin. Tietojärjestelmä ja siihen liittyvät aineistot säilytetään lukitussa tilassa.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisena Hengitysliittoon.