Arpajais- ja keräyslupa ja tietosuojaseloste

Viralliset luvat

Rahankeräyslupa RA/2020/1623

Arpajaislupa RA/2024/397 (voimassa 16.4.2024–15.10.2024)

Lupien saaja

Hengitysliitto ry

Toimeenpanoaika ja -alue

Rahankeräyslupa on voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Arpajaislupa on määräaikainen ja on voimassa 6 kuukautta arpajaisten alkamisesta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerättyjä varoja käytetään valtakunnallisiin ja alueellisiin terveyden edistämishankkeisiin, ohjaukseen ja neuvontaan sekä ohjelmien, teemapäivien ja kampanjoiden järjestämiseen.

Lisäksi kerättyjä varoja käytetään valtakunnallisten vertaistoimijoiden ja
yhdistysaktiivien koulutustapahtumiin liittyviin kuluihin sekä liiton kokemustoimijoiden
edunvalvonta- ja vaikuttamis- sekä viestintätehtävistä aiheutuneisiin kuluihin.

Varoilla hankitaan myös hengityssairaille, päiväkodeille, kouluille ja
terveydenhuollolle hengityksen apuvälineitä, -laitteita ja -mittareita.

Tietosuojaseloste

3.4.2023

Rekisterin nimi

Hengitysliitto ry:n tukijarekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry, y-tunnus 0201472-1
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin 020 757 5000

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hengitysliiton markkinointi, markkinointi@hengitysliitto.fi, puhelin 020 757 5000
Miia Kauppinen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi, puhelin 040 319 3666

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisteriä käytetään Hengitysliiton asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja käytetään yhteydenpidossa, lahjoittamiseen ja tavara-arpajaisiin liittyvien asioiden hoidossa, palveluiden markkinoinnissa ja niiden kehittämisessä.

Tehdessään lahjoituksen tai osallistuessaan arpajaisiin henkilö antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoituksen antamisen ja arpajaisiin osallistumisen lisäksi rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilö voi myös antaa suostumuksensa henkilötietojensa rekisteröimiselle esimerkiksi ilmoittautuessaan koulutukseen tai tapahtumaan.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Oikeutetun edun perusteella rekisterinpitäjä voi esimerkiksi lähettää lahjoituspyyntöjä ja tehdä suoramarkkinointia.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteriin kirjataan henkilöiden ja yhteisöjen nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoite sekä mahdollinen lahjoitushistoria. Sähköisesti asioidessa IP-osoite tallentuu taustajärjestelmään.

Rekisteriin voidaan kirjata myös rekisteröitävän puhelinnumerot ja sukupuoli sekä tieto, lähetetäänkö rekisteröidylle suomen- vai ruotsinkielistä materiaalia.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietoja saadaan keräyksiin ja arpajaisiin osallistujilta, lahjoittajilta sekä esimerkiksi koulutuksiin ja tapahtumiin osallistujilta.

Erilaisia kampanjoita varten hankitaan tietoja osoitetietojen palveluntarjoajilta. Mikäli henkilö tekee lahjoituksen, rekisteröidään henkilötiedot tukijarekisteriin.

Henkilötietojen päivittämiseen käytetään Postin osoitepäivityspalvelua.

Onko henkilötietojen antaminen välttämätöntä kyseessä olevan palvelun saamiseksi

Ei ole, lahjoitus on mahdollista tehdä myös nimettömänä. Rekisteröity voi kieltää oikeutetun edun perusteella tehtävän henkilötietojen käsittelyn.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Rekisterinpitäjä on ulkoistanut rekisterin ylläpidon palveluntuottajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Henkilötietoja luovutetaan lahjoitus- ja arpajaismateriaalin postitus- ja painopalvelujen tuottajille, osoitetietojen palveluntarjoajille, arpajaisten toimeenpanijalle, sähköisten uutiskirjeiden välittäjille sekä Postille rekisterin osoitteiden pitämiseksi ajan tasalla.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköistä rekisteriä ylläpidetään Suomessa palveluntuottaja Data Prisma Oy:n Kongressi-järjestelmässä. Palveluntuottaja huolehtii asianmukaisesta ja riittävästä teknisestä suojauksesta.

Sähköinen tukijarekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja käsittelevät Hengitysliiton nimetyt työntekijät, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kunnes uuden lahjoituspyynnön tai arpajaiskirjeen lähettäminen ei ole enää mahdollista.

Rekisteröityjen maksutiedot säilytetään kirjanpitolain velvoitteen mukaisesti kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jona tilikausi päättyy. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan vuosittain.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
• saada pääsy tietoihin
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• vastustaa tietojen käsittelyä
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
• tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella käsittelemme henkilötietoja. Ohjeet oikeuksien käyttämiseen löytyy Tietosuoja-sivulta.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus peruuttaa antamasta suostumus ottamalla yhteyttä tukijarekisterin yhteyshenkilöön.

Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella tehtävän -suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen markkinointi@hengitysliitto.fi tai puhelimitse 020 757 5000.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, jos epäilee, että organisaatio käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi/yhteystiedot.