Kameravalvonnan tietosuojaseloste

3.4.2023

Rekisterin nimi

Sytykkeen kameravalvonta

Rekisterinpitäjä

Sytyke / Hengitysliitto ry
Ruutihaantie 12, 84100 Ylivieska
puhelin 040 7529 315
etunimi.sukunimi@sytyke.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miia Kauppinen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi, 040 319 3666

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
 • turvallisen työskentely-ympäristön varmistaminen
 • omaisuuden suojaaminen
 • turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen
 • työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttäminen
 • naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun, yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 14 §:ssä tarkoitetun häirinnän taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittäminen ja toteennäyttäminen, jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen
 • työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen ja lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004, 16–17 §)
Työsopimuslaki (55/2001)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Sytykkeellä on neljä tallentavaa kameraa, joista yksi sijaitsee Sytykkeen myymälässä ja kolme piha-alueella. Kamerat kuvaavat koko ajan ja tallentavat havaitsemaansa liikettä. Tallenteet sisältävät kameroiden kuvaaman kuva-aineiston ja tallennusajan. Kameravalvonnasta ilmoitetaan näkyvällä tavalla.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

Onko henkilötietojen antaminen välttämätöntä kyseessä olevan palvelun saamiseksi

Henkilötietojen antaminen on edellytys Sytykkeen alueella liikkumiselle.  

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käsittelevät työntekijät, joilla on siihen tehtävänsä puolesta oikeus.
Tietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaisille, kuten poliisille.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kameravalvontatallentimia säilytetään lukituissa tiloissa. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu siten, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietoja saavat käsitellä vain työntekijät, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään keskimäärin kaksi viikkoa, ellei ole kamera-valvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempään. Tiedot tallennetaan erilliselle muistitikulle, mikäli tietoja on tarpeen säilyttää esimerkiksi tapahtuneen rikoksen selvittämiseksi ja tiedot poistetaan tapauksen ratkeamisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella käsittelemme henkilötietoja. Ohjeet oikeuksien käyttämiseen löytyvät Tietosuoja-sivulta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, jos epäilee, että organisaatio käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja@om.fi 029 566 6700 (puhelinvaihde)
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot