Keittiötöitä koskeva tietosuojaseloste

3.4.2023

Rekisterin nimi

Sytykkeen keittiötyöt

Rekisterinpitäjä

Sytyke / Hengitysliitto ry
Ruutihaantie 12, 84100 Ylivieska
puhelin 040 7529 315
etunimi.sukunimi@sytyke.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miia Kauppinen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi, 040 319 3666

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on keittiötöissä työskentelevien henkilöjen lyhyiden terveydentilaselvitysten, salmonellatodistusten ja hygieniapassien tallentaminen.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (tartuntatautilaki 1227/2016 § 56 ja elintarvikelaki 297/2021 § 19) ja työntekijän kanssa tehty sopimus.

Laitteita käyttävistä henkilöistä rekisteröidään nimi myös konekohtaisiin perehdytyslomakkeisiin.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää keittiötöitä tekevien nimen ja henkilötunnuksen sekä lyhyen terveydentilaselvityksen tiedot, mahdollisen salmonellatodistuksen ja hygieniapassin sisältämät tiedot.  

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan keittiötöissä työskenteleviltä eli rekisteröidyiltä itseltään heidän toimittamistaan terveydentilaselvityksistä, salmonellatodistuksista ja hygieniapasseista.

Onko henkilötietojen antaminen välttämätöntä kyseessä olevan palvelun saamiseksi

Henkilötietojen antaminen on edellytys keittiötöiden tekemiselle. Keittiötöitä ei ole mahdollista tehdä ilman terveydentilaselvitystä. Salmonellatodistus tarvitaan ulkomaan matkan jälkeen keittiötöihin tullessa, jos henkilöllä on vatsatautioireita. Hygieniapassi on pakollinen keittiön työntekijälle ja valmentautujalle, jos valmennusjakso kestää yli kolme kuukautta.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käsittelevät keittiötyötä ohjaavat henkilöt sekä henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Terveydentilaselvitykset, salmonellatodistukset ja hygieniapassit säilytetään manuaalisena aineistona lukitussa kaapissa. Työntekijöiden hygieniapasseista on tieto myös laatujärjestelmässä.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään sen aikaa, kun henkilö on Sytykkeellä keittiötöissä. Perehdytyslomakkeiden tietoja säilytetään sen mukaisesti, missä valmennus- tai kuntoutuspalvelussa laitetta käyttävä henkilö on.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella käsittelemme henkilötietoja. Ohjeet oikeuksien käyttämiseen löytyvät Tietosuoja-sivulta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, jos epäilee, että organisaatio käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja@om.fi 029 566 6700 (puhelinvaihde)
tietosuoja.fi/yhteystiedot