Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

3.4.2023

Rekisterin nimi

Hengitysliitto ry:n työnhakijarekisteri

Rekisterinpitäjä

Hengitysliitto ry (y-tunnus 0201472-1)
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin 020 757 5000

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tarja Heikkinen, työsuhdepäällikkö, tarja.heikkinen@luovi.fi, puhelin 040 319 3081
Miia Kauppinen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi, puhelin 040 319 3666

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää henkilötietoja rekrytointeja varten. Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjä ei suorita henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Työnhakijasta käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero sekä muut mahdolliset yksilöintitiedot. Lisäksi työnhakijasta käsitellään työnhakijan antamia muita tietoja itsestään, kuten koulutus- ja työhistoria sekä muut työnhakuun liittyvät tarpeelliset tiedot. Työnhakijasta käsitellään myös mahdollisen videohaastattelun ja henkilöarviointitestin tietoja.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä eli työnhakijalta itseltään työpaikkahakemuksessa ja mahdollisessa videohaastattelussa. Lisäksi tietoja voidaan saada henkilöarviointitestissä työnhakijalta ja testin järjestäjältä.

Onko henkilötietojen antaminen välttämätöntä kyseessä olevan palvelun saamiseksi

Tietyt henkilötiedot on annettava, jotta työpaikkaa on mahdollista hakea. Pakolliset henkilötiedot on merkitty hakemuslomakkeella.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Sähköisessä muodossa olevien henkilötietojen käyttöoikeudet on määritelty siten, että tietoja voivat käsitellä vain ne työntekijät, joilla on siihen työtehtäviensä puolesta oikeus. Tietojärjestelmissä olevia tietoja käytetään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään yhden vuoden ajan rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

• saada pääsy tietoihin

• oikaista tietoja

• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

• rajoittaa tietojen käsittelyä

• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

• vastustaa tietojen käsittelyä

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

• tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella käsittelemme henkilötietoja. Ohjeet oikeuksien käyttämiseen löytyvät Tietosuoja-sivulta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, jos epäilee, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi/yhteystiedot.