Tuotanto-osastoja koskeva tietosuojaseloste

3.4.2023

Rekisterin nimi

Tuotanto-osastojen laitteiden käyttäjien tietojen ja asiakastietojen rekisteri

Rekisterinpitäjä

Sytyke / Hengitysliitto ry
Ruutihaantie 12, 84100 Ylivieska
puhelin 040 7529 315
etunimi.sukunimi@sytyke.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miia Kauppinen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi, 040 319 3666

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tuotanto-osastojen asiakkaiden tilausten käsittely sekä laskutus.

Käsittelyn oikeusperusteena on tilaussopimus.

Laitteita käyttävistä henkilöistä rekisteröidään nimi konekohtaisiin perehdytyslomakkeisiin.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää asiakkaiden nimen, toimitusosoitteen, laskutusosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Lisäksi laitetta käyttävistä henkilöistä kerätään nimitieto.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaiden tilauksista eli rekisteröidyiltä itseltään tai laitteiden käyttäjiltä.

Onko henkilötietojen antaminen välttämätöntä kyseessä olevan palvelun saamiseksi

Henkilötietojen antaminen on edellytys tilausten käsittelylle tai laitteiden käyttämiselle.

Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käsittelevät työntekijät, joilla on siihen tehtävänsä puolesta oikeus. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään tuotantotilassa.
Laskutustiedot säilytetään lukollisessa kaapissa. Sähköistä aineistoa säilytetään tietoturvallisesti ja käyttöoikeudet aineistoon on vain työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työssään.  

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jona tilikausi päättyy.

Perehdytyslomakkeiden tietoja säilytetään sen mukaisesti, missä valmennus- tai kuntoutuspalvelussa laitetta käyttävä henkilö on.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella käsittelemme henkilötietoja. Ohjeet oikeuksien käyttämiseen löytyvät Tietosuoja-sivulta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle, jos epäilee, että organisaatio käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja@om.fi 029 566 6700 (puhelinvaihde)
tietosuoja.fi/yhteystiedot